تعبیر خواب دیدن زلزله و تلاطم زمین در خواب ابن سیرین.

تعبیر خواب دیدن زلزله و تلاطم زمین در خواب ابن سیرین.

ابن سیرین گفت: زلزله یا زلزله در خواب و زلزله بیانگر ترس از سلطان است به دست او یا به فرمان او و به دست یاران و یاوران او از بندگان و بیوه ها و یاوران و هر که ببیند زلزله به زمین می خورد. و از بین بردن آن و تأثیر آن در یک منطقه عمومی است، این دلیل بر نزاع عمومی یا حادثه ای است که به همه مردم سرایت می کند، وگرنه در محل یا شهری که در آن دیده شده یا در خواب واقع شده است محصور است.

تعبیر خواب دیدن زلزله و تلاطم زمین در خواب ابن سیرین.

هر کس در خواب ببیند که زمین و کوه‌ها زمین لرزه‌ها را به لرزه درآورد، یا ببیند که بلندی‌های کوه و تپه‌ها از جای خود دور شده و سپس بازگشته و در آن ساکن شده‌اند، دید او نشان از شدت و وحشت بزرگی است که در آن جا اتفاق می افتد و چه بسا که شدت آن محدود به مرگ بزرگی از مردم آن مکان باشد و هر که ببیند سرزمینی تکان خورده یا گروهی در آن رام شده و گروهی دیگر تسلیم شده اند، پس حاکمی ستمکار در آن مکان فرود می‌آید و اهل آن را از قیام کنندگان عذاب می‌کند و ضعیفانش را رها می‌کند.

از زلزله به بیماری شدید تعبیر می شود و اگر زمین لرزه ای به سرزمینی بیفتد، حاکم در آن، سربازان و کمک های خود را بر مردم آن کشور تحمیل می کند تا بر مردم آن ظلم و ستم کنند و آنان را تهیدست کنند، یا گیج شوند و یا اسرارشان فاش شود، در مالشان آشکار شود. با فقر، و در خود با بیماری ها و بیماری ها.

اگر در خواب ببیند که زمین زلزله یا اغتشاش شده و از زیر پای او حرکت کرده است، اشاره به حرکت امور بیننده خواب و زندگی اوست و زلزله زمین بلایی است که نازل می شود. بر آن سرزمین از فرمانروایی آن یا ملخ یا تگرگ یا خشکسالی یا ترس و وحشت شدید و زلزله اگر در خواب دیده شود، نشانه وحشت و وحشت و شنیدن خبرهای ناراحت کننده و غم انگیز است با ظهور پنهان. اسرار

تعبیر خواب دیدن زلزله و تلاطم زمین در خواب ابن سیرین.

هر کس ببیند که زمین از زیر پایش تکان خورده و حامله شد، نشانه آن است که جایگاهش برای حمل او نزدیک است یا گرفتاری.

تکان خوردن زمین بایر پس از وقوع زلزله در آن، نشان از طهارت و رشد آن با زراعت است و چه بسا حکایت از زنده شدن مردگان داشته باشد، بر نارضایتی همسران، اگر خانه ها در اثر زلزله ویران شده باشد و بیننده باشد. سازندگان معماری، سپس در بینش خود نشانه سودی است که از اثری که به سراغش می آید به دست خواهد آورد.

زلزله در باغ در خواب بیانگر فراوانی گیاهان و فراوانی میوه های تابستانی است و بیانگر وسوسه مردم روستاهای منطقه است و دارای زلزله و فجایع است پس این نشانه نابودی است. اهل وسوسه و شیطانی که در مکانی زندگی می کنند که شاهد زلزله یا آشفتگی های زمینی بوده اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا