تعبیر خواب دیدن شیشه جویدن یا تف کردن شیشه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن شیشه جویدن یا تف کردن شیشه در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در کتاب تعبیر رؤیاهای بزرگ گفته است که خواب دیدن جویدن لیوان یا خوردن لیوان و تف کردن لیوان کوچک در خواب معانی زیادی از خیر و شر دارد.

تعبیر خواب دیدن شیشه جویدن یا تف کردن شیشه در خواب ابن سیرین

انسان در زندگی خود انواع مختلفی از غذاها را می خورد تا نیاز بدنش به مواد مغذی را تامین کند که انرژی لازم برای قوی نگه داشتن بدن و توان مقابله با شرایط زندگی روزمره و انجام وظایف و کارهای خود را تامین می کند. با شکستن لیوان یا جویدن یک تکه شیشه کوچک و سپس تف کردن مستقیم این تکه های شیشه از دهانش.

بهترین آنچه در رؤیا گفته شد

هر کس در خواب ببیند که چیزی از شیشه تیز، سخت یا محکم می جود، این نشان دهنده توانایی خواب بیننده در مقابله با بحران ها و مشکلاتی است که در طول پیاده روی روزانه اش در این زندگی با او روبرو می شود و آن را روی زمین تف می کند، در جایی که تکه های کوچک شد و این گواه پولی است که او می خورد و بخشی از آن را پس انداز می کند، چنانکه برای یک لیوان کوچک و زیاد، پول زیادی است.

هر کس لیوان را در دهان خود پنهان کند و پس از له کردن مانند غذا فرو ببرد، دلیل بر جست و جوی شدید بیننده در جستجوی غذا و نوشیدنی لازم برای خود و خانواده اش است و لیوان در خواب دلیل بر آشکار شدن است. مسائل پنهان

هر که ببیند لیوان را بعد از کمی جویدن در دهانش گیر کرده است، دلیل بر ضرری است که در کار یا زندگی به بیننده می رسد.

تف کردن شیشه و خرده شیشه نشانه تغییر شرایط به سوی بهتر شدن و پایان دوران نگرانی و نزاع و جویدن آدامس و یافتن چیزی شیشه ای در درون آن است.

شر آنچه در رؤیا گفته شد

هر کس لیوان را در دهانش بجوید و بشکند و بعد قورت دهد و از دهانش بیرون نیاورد، نشان دهنده سختی ها و نگرانی هایی است که زندگی بیننده خواب را پر می کند.در عشق به زندگی، انتخاب بد و بدکاری او و افعال مذموم و نیز در رؤیت خوردن شیشه نشانه فقر و زیان مالی است.

هر کس شیشه شکسته را در کاسه ای جمع کرده و در حال غذا خوردن از آن و جویدن آن در دهانش بیابد، در بینایی او نشانه شکست و زیان و زوال وضع معیشتی و سلامتی اوست که این بینش لزوماً از معانی فقر ناشی می شود. و حاجت، و از آدامس یا آدامس به فحشا می افتد; زیرا از اعمال قوم لوط است.

هر که لیوان را جوید و از دهانش خون بیرون آمد، دلیل بر انفاق و تبذیر است، فرو بردن لیوان بدون آب دهان برای جویده‌کنندگان، نشانة بی‌مالی و ارتکاب گناه است، و اگر لیوان شکسته باشد. در خواب یک دختر مجرد، نشان دهنده شکست او در برقراری روابط خوب در محل کار یا تحصیل است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا