تعبیر خواب سجاده در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب سجاده در خواب ابن سیرین سجاده ها دارای اندازه های مختلفی هستند از جمله سجاده های بزرگی که در منازه پهن می کنند و سجاده هم دارد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر خواب سجاده در خواب ابن سیرین

 • دیدن سجاده در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب به زودی به حج یا عمره می‌رود.
 • زن شوهرداری که در خواب سجاده می بیند، نشانه دینداری و ایمان قوی و انجام واجبات و اطاعت اوست.
 • وقتی جوانی سجاده را در خواب ببیند، علامت آن است که از گرفتاری ها و گرفتاری هایی که بر آن رنج می برد و برحق بودن شرائط دینی و دنیوی خود خلاص می شود.
 • دیدن زن حامله در خواب بر سجاده، بیانگر سهولت تولد او و امنیت او و فرزندش است.
 • اگر زن مطلقه ای در خواب سجاده ببیند، علامت آن است که با فردی صالح ازدواج می کند و از او خوشبخت می شود و قدر او را می داند و الله اعلم.
 • تعبیر خواب فرش سبز در خواب ابن سیرین

 • دختر مجردی که در خواب فرش سبز را می بیند، گواه زندگی او در خیر و برکت و رزق فراوان است.
 • در خواب مرد با دیدن فرش سبز با زنی صالح و خوش اخلاق ازدواج می کند.
 • وقتی مردی در خواب ببیند که در حال خرید فرش سبز است، مژده است که به آرزوها و آرزوهای خود جامه عمل بپوشاند.
 • خواب دیدن فرش سبز برای جوان مجرد، نشان از حال خوب و رزق و روزی فراوان اوست.
 • دیدن یک زن متاهل در حال خرید فرش سبز نشانه آن است که به زودی زن خواهد داشت و خداوند اعلم دارد.
 • تعبیر خواب فرش نو در خواب ابن سیرین

 • در خواب یک دختر مجرد، دیدن خرید فرش نو از او بیانگر این است که او زندگی جدیدی را آغاز می کند و ازدواج یا نامزدی او نزدیک است.
 • وقتی زن شوهردار در خواب ببیند که در حال خرید فرش است، به این معنا است که حامله می شود.
 • جوانی که در خواب فرشی نو می‌خرد، مژده‌ای است برای او که به آرزوی خود خواهد رسید.
 • وقتی زن حامله در خواب ببیند فرش نو می خرد، علامت آن است که برای نوزاد لباس می خرد و به زودی وضع حمل می کند.
 • دیدن فرش نو و بزرگ در خواب بیانگر عمر طولانی بیننده است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب فرش قرمز در خواب ابن سیرین

 • دیدن فرش قرمز در خواب بیانگر این است که بیننده خواب از مشکلات و بحران های خود خلاص می شود.
 • وقتی انسان در خواب ببیند که روی فرش قرمز راه می رود، بیانگر موفقیت بیننده و سعادتی است که در آن زندگی می کند.
 • دیدن فرش قرمز در خواب بیانگر این است که انسان از اخلاق نیکو، صداقت و صداقت برخوردار است.
 • زن متاهلی که در خواب فرش قرمز می بیند، نشانه رفاهی است که در آن زندگی می کند و وجود دوستی و عشق در زندگی زناشویی او.
 • اگر دختر مجردی در خواب فرش قرمز ببیند، بیانگر آن است که با مرد ثروتمندی ازدواج می کند که از وضع مالی خوبی برخوردار است و او شوهر خوبی خواهد بود و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر خواب تا کردن فرش در خواب ابن سیرین

 • دیدن فرش تا شده در خواب بیانگر این است که دنیا از بیننده خواب دور و از او تا شده است.
 • وقتی شخصی در خواب فرش های تا شده می بیند، بیانگر این است که بیننده خواب در زندگی خود با مشکلات و بحران هایی مواجه خواهد شد.
 • در خواب صاحب قدرت وقتی فرش را تا شده می بیند، دلیل بر از دست دادن اختیار و نفوذ اوست.
 • دیدن فرش تا شده در خواب بیانگر دوری بیننده خواب از لذایذ و امیال دنیوی است.
 • خواب دیدن فرش هایی که پشت بیننده تا شده اند، بیانگر این است که جای بیننده خواب تغییر می کند و به حالت دیگری می رود و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب هدیه فرش در خواب ابن سیرین

 • وقتی دختر مجردی در خواب می بیند که فرش سبزی به او هدیه می دهد، بیانگر آن است که خیر به او می رسد و به خواسته اش می رسد.
 • زن متاهلی که می بیند شوهرش به او فرش می دهد، نشان می دهد که او باردار است و زایمان می کند.
 • مردی که در خواب فرش هدیه ای می بیند، بیانگر آن است که به شغلی معتبر و موفقیت بزرگی دست خواهد یافت.
 • در خواب دیدن سجاده ای که به خواب بیننده هدیه داده شده نشان دهنده جایگاه والای او در بین مردم است.
 • شخصی در خواب سجاده ای هدیه گرفت و بشارت داد که مژده شنید یا به او انسان نیکو داد که بدی های زندگی او را جبران کند و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب فرش سوخته در خواب ابن سیرین

 • در خواب دیدن فرش سوخته در خواب، بیانگر این است که سفری که بیننده خواب می‌خواست انجام دهد، مختل می‌شود.
 • دیدن سوختن فرش در خواب بیانگر پریشانی است که بیننده خواب در زندگی خود تجربه خواهد کرد.
 • فرش های سوخته در خواب، نشانه نزدیک شدن مرگ و مرگ بیننده است و خداوند اعلم.
 • وقتی شخصی در خواب فرش را در حال سوختن می بیند، بیانگر این است که فرد در معرض بحران های مالی و بدهکاری قرار گرفته است.
 • دیدن فرش سوخته در خواب، دلیل بر قرار گرفتن خواب بیننده در مشکلات و اختلافات خانوادگی و شکست او در تجارت است و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب فرش کثیف در خواب ابن سیرین

 • دیدن فرش های کثیف مرد جوان در خواب بیانگر سختی شرایط مالی و عدم پیشرفت او در کار است.
 • در خواب مردی دیدن فرش کثیف بیانگر رنج و رنج خواب بیننده از فشارهای روحی و جسمی، خستگی و فرسودگی است.
 • وقتی زن متاهل در خواب فرش های کثیف می بیند، بیانگر مشکلاتی در زندگی زناشویی اوست که باعث ناامیدی و سرخوردگی او می شود.
 • وقتی شخصی در خواب فرش های تمیزی می بیند، بیانگر آن است که بیننده در بین مردم از شهرت و عشق خوبی برخوردار است.
 • فرش‌های تمیز در خواب، نشانه خوش اخلاقی بیننده و عدم کینه توزی و حسد نسبت به دیگران است و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب خرید فرش در خواب ابن سیرین

 • وقتی شخصی در خواب ببیند که در حال خرید فرش است، بیانگر آن است که پول و کالای فراوان به دست خواهد آورد.
 • دیدن فرش فروشی در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب در دوران آینده از مشکلات مالی خود خلاص می شود.
 • زن حامله ای که در خواب می بیند که در حال خرید فرش است، نشانه آن است که به راحتی زایمان می کند و وضع مالی او بهتر می شود.
 • در خواب دیدن خرید فرش بیانگر داشتن یک تجارت موفق یا یک ملک جدید است.
 • دیدن خرید سجاده در خواب دلیل بر پیروزی بیننده خواب بر مخالفان و حسن معاشرت او با دیگران است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب ساختن فرش در خواب ابن سیرین

 • وقتی دختر مجردی در خواب می بیند که در حال قالی می سازد، بیانگر ازدواج او با فردی با اخلاق و دین است.
 • دیدن زن متاهل در خواب طومار، نشانه ثبات زندگی زناشویی و شنیدن مژده است.
 • مردی که در خواب ببیند قالی می‌سازد، دلیل بر تسلط او در کار و درایت او در رسیدگی به امور زندگی و رزق حلال است.
 • دیدن قالی بافی در خواب بیانگر آن است که بیننده در خواب موقعیت اجتماعی پیدا می کند.
 • در خواب دیدن قالی بافی، بیانگر این است که بیننده در زندگی خود مقام و منزلت عالی و تحولی مثبت پیدا می کند و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب قالیشویی در خواب ابن سیرین

 • در خواب زن باردار دیدن فرش در حال شستن او بیانگر احساس تنش، اضطراب و ناراحتی او به دلیل نزدیک شدن به زایمان است، اما این احساس به زودی پایان می یابد.
 • زن متاهل وقتی در خواب خود را در حال شستن فرش می بیند، بیانگر این است که به امور خانه اش علاقه مند است و فرزندان خود را به خوبی تربیت می کند.
 • دیدن زنی مطلقه در حال شستن فرش در خواب بیانگر این است که غم و اندوه او از بین رفته و از نگرانی ها و مشکلاتی که در آن زندگی می کند خلاص شده است.
 • دختر مجردی که در خواب می بیند در حال شستن فرش است، دلیلی بر فراموشی رابطه عاشقانه ای است که باعث درد او شده است.
 • دیدن یک دختر مجرد در حال شستن فرش در خواب، بیانگر مال و ثروتی است که در آن زندگی می کند و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب فرش خیس در خواب ابن سیرین

 • دیدن فرش خیس در خواب بیانگر این است که بیننده خواب زیاد فکر می کند و در زندگی خود تصمیم درستی نمی گیرد.
 • فرش های خیس در خواب بیانگر احساس بی ثباتی و هرج و مرج در زندگی بیننده خواب در اثر شکست در امری خاص است.
 • در خواب دیدن فرش های خیس، نشانه آن است که بینا در امور زندگی و تجارت خود موفق و شکست نمی خورد.
 • دیدن فرش خیس در خواب، دلیل بر کمبود معیشت و مالی و کمبود مادی بیننده خواب است.
 • دیدن فرش خیس در خواب ممکن است بیانگر این باشد که وضعیت زندگی او بدتر خواهد شد و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر خواب فرش پاره در خواب ابن سیرین

 • بافت ضعیف فرش، نشانه آن است که بیننده در اثر بیماری دچار خستگی و ضعف می شود.
 • دیدن فرشهای فرسوده در خواب، بیانگر مرگ بیننده و نزدیک شدن به مرگ اوست.
 • وقتی شخصی در خواب فرش های پاره شده می بیند، بیانگر ناتوانی بیننده در انجام مسئولیت و تمام شدن انرژی او است.
 • دیدن فرش های کرکی در خواب بیانگر عدم اعتماد به نفس و کاهش توانایی های مالی او است.
 • دیدن قالی های بریده شده در خواب، دلیل بر درگیری و اختلافی است که بین بیننده خواب و یکی از شرکا یا اعضای خانواده اش رخ می دهد و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب قالی کهنه در خواب ابن سیرین

 • دیدن فرش های کهنه در خواب، هشدار دهنده مشکلات، نگرانی ها و غم های زندگی اوست.
 • در خواب دیدن فرش های قدیمی بیانگر تفکر بیننده در مورد گذشته است که بر زندگی او تأثیر منفی می گذارد.
 • وقتی شخصی در خواب فرش های قدیمی می بیند، بیانگر این است که در کار خود از روش ها و عادات قدیمی پیروی می کند و زندگی اش با تغییرات زندگی هماهنگ نیست.
 • دیدن فرش های کهنه در خواب بیانگر این است که بیننده در زندگی خود احساس ثبات، امنیت و اطمینان نمی کند.
 • دیدن فرشهای ابریشمی در خواب بیانگر علاقه بیننده به ظاهر و خودنمایی و ریا است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب جارو کردن فرش در خواب ابن سیرین

 • دیدن جارو کردن فرش قرمز در خواب، برای او مژده است که به مقامی عالی و مقامی معتبر رسیده است.
 • در خواب یک دختر مجرد، دیدن او در حال جارو کردن فرش، بیانگر این است که او خستگی و سختی را تحمل می کند و به بیماری مبتلا می شود.
 • دیدن فرش در حال جارو کردن در خواب، بیانگر آن است که بیننده پس از سختی و رنج فراوان، روزی و مالی به دست می آورد.
 • وقتی انسان در خواب ببیند که در حال جارو کردن فرش است، نشانة سخت کوشی و کوشش اوست که از این طریق درآمد زیادی به دست می آورد.
 • دیدن نماز روی فرش در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوی سخت و محال است که بیننده خواب آرزوی آن را داشته است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب فرش پرنده در خواب ابن سیرین

 • دیدن فرش پرنده در خواب بیانگر این است که بیننده خواب مجبور است در مورد چیزی در زندگی خود دروغ بگوید.
 • در خواب دیدن فرش در حال پرواز بیانگر این است که خواسته های انسان خیلی سریع محقق می شود.
 • دیدن فرش پرنده در خواب بیانگر تمایل انسان برای فرار از واقعیت و رهایی از مسئولیت است.
 • وقتی انسان در خواب فرش ایرانی می بیند، بیانگر مال و رزق فراوانی است که نصیبش می شود.
 • دیدن فرش پهن و ریز و ضخیم در خواب، دلیل بر کسب عزت و سرافرازی بیننده است، اما با تنگی وضع مالی و مادی، و خداوند اعلم.
 • مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت دهد و از بدی او مضطرب شود، شیطان با او بازی می کند و او را در خواب از چیزهایی که او را آزار می دهد و گیج می کند جلوه می دهد. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا