تعبیر خواب دیدن زراعت در خواب یا کشاورزی ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن زراعت در خواب یا کشاورزی ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن زراعت در خواب یا کشاورزی ابن سیرین

آبکاری

تعبیر خواب دیدن زراعت در خواب یا کشاورزی ابن سیرین

امام ابن سیرین به تعبیر خواب دیدن کاشت در خواب یا کاشت در خواب و چیدن میوه و محصولات کشاورزی به معنای دیدن زمین سبز زراعی یا حاصلخیز و نشانه های خیر و شر در خواب در مورد کاشت رسید. درختان و معنی دیدن درخت کاشته در خواب مرد مجرد و دختر مجرد و زن باردار و زن شوهردار.

در این مبحث با پرداختن به جنبه های خیر و شر که در کتاب تعبیر خواب بزرگ ذکر شده است و واژه نامه تعبیر خواب به تعبیر خواب دیدن کاشت یا زراعت در خواب که ابن سیرین ارائه کرده است می پردازیم.

بهترین از آنچه در تفسیر رؤیت آمد

کاشت: در خواب برای هر که ببیند زراعت می کارد، دلیل بر حاملگی همسرش است، و هر که خود را در زمین زراعتی سرسبز مجاهده دید، در پی انجام کارهایی است که در آن نیکی و آداب است و نمی داند که آیا. آن اعمال از او پذیرفته می شود یا نه و هر که ببیند در زمین خود زراعت کاشته است رشد می کند و بیرون رفت و این دلیل بر فرزند صالحی است برای کسانی که ازدواج کردند و ازدواج آنها مجرد، و هر که آن را دید و صاحب محصول و کار شد، این بر درآمد او افزوده است، و سلطان در اختیار او است.

و سبزه کاشت در آن نشانه طول عمر و فراوانی رزق و قناعت است و کاشتن نیکی او را می دهد یا زمینی می برد و صدقه ثواب را دو چندان می کند و در کاشت بلال ثواب را دو چندان می کند و جو معنی می دهد. حس نیکی و به دست آوردن نیکی و کاشت نشانگر کار است، پس هر که ببیند در زمین است برای کاشت مناسب است، چنانکه عملی انجام می دهد که در آن امید به خیر دارند.

هر که در میان زراعت قدم بزند، سپس در صفوف مقاومت قدم بزند، و هر که او را محصولات شناخته شده ببیند، این نماد کار او در دین و امور دنیوی او است، و هر که در زمین سبز بخوابد، یا در مزرعه حاصلخیز با محصولات زیاد قدم بزند. این دلیل بر حسنات و برکت و زهد است و مزرعه به زن اطلاق می‌شود زیرا شخم می‌زنند، سیراب می‌شوند، کاشته می‌شوند، حمل می‌شوند، زاییده می‌شوند و شیر داده می‌شوند تا زمانی که محصول برداشت می‌شود و گیاهان از زمین صرف نظر می‌کنند. گوشها فرزندان یا پول آنها خواهد بود.

چه بسا مراد از مزرعه زمین و گوش و پسر و پول آن باشد و چه بسا حکایت از بازار و معیشت با سود آن داشته باشد و در اعمالی که ثواب اخروی دارد در عبادتگاه هایی مانند مساجد هستند. یا اعمالی مانند ذکر گوشواره، و مکان های صدقه.

هر کس میوه را بعد از کاشت کاشته و رشد آن درو کند، این دلیل بر نیل به خیر و علم است و ثمره آن از آن صاحبان فرزند و همسر است و نیکوکاری و فراوانی زراعت و مزارع یا کاشت گیاه. ممکن است به معده انسان اشاره داشته باشد که در آن آب و غذا جمع می شود.

هر که درخت یا گیاهی بکارد و با آب سیراب کند، دلیل بر خرج خانواده اش تا رسیدن به بلوغ است، پول و ظرفیت شرایط.

شر از آنچه در تعبیر خواب آمد

هر کس زمینی را که برای دیگران زراعت کرده است شخم بزند، آن را کاشته است، پس این دلیل بر جنگ و نزاع است، و هر کس در زمینی زراعت را ببیند، گواه گرسنگی و خشکسالی است که مردم آن محل را گرفتار می کند. آن منطقه

مزرعه خشك گواه بر اجل نزديك است و مرگ نزديك است و خوشه گندم مضطر و عذاب است و هر كه در جايي غير از كشتكاري كاشته شود او را كندند يا زنا كنند و هر كه درو كند. میوه‌ها قبل از زمانشان در آن جا حالت مرگ می‌افتد و هر که ببیند گیاهانی را سیراب می‌کند که نیاز به آب ندارند، پس مرده است، دلیل بر بدشانسی است.

هر کس در خواب ببیند زمین بایر و بی زراعت و سبزه را سیراب کرده است، نشان از فساد شرایط و ناتوانی در مواجهه با شرایط سخت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا