تعبیر خواب دیدن پرهای سفید در خواب ابن سیرین

در کتب تعبیر خواب ابن سیرین اقوال زیادی وجود دارد که به تعبیر خواب دیدن پرهای سفید در خواب، معنی دیدن پر پرندگان به خصوص پرهای سفید کبوتر و معنی پرها در صورت پرواز یا افتادن پرداخته است. بر جنازه و تعبیر کسى که خود را بالى ببیند که با آن بالا پرواز کند و افتادن بال یا آنچه در شکستن و کندن است.

تعبیر خواب دیدن پرهای سفید در خواب ابن سیرین

در این مقاله به آنچه در کتاب بزرگ تعبیر خواب آمده است، واژه نامه تعبیر خواب و آنچه امام محمد بن سیرین در تعبیر دیدن پرهای سفید در خواب با شناسایی جهات خیر و شر گفته است، خواهیم پرداخت. .

بهترین چیز دیدن پرهای سفید در خواب

پر سپید: در خواب تمام آن چیزی است که انسان در مواقع بحران و در زندگی که روزانه در آن زندگی می کند از مالکیت یا پس انداز خود بهره مند می شود و یا کسب عزت نزد آن خوابیده است. یا او را روی بدنش می بیند.

می گویند: فلانی با بال دیگران پرواز کرد اگر با نزدیک شدن به انسان به مقامی رسید، پرها دلیل بر کسب جلال است برای کسی که خود را بال پرواز می بیند و پرهای فراوانی که می ریزد. اگر سفید باشند نشان دهنده آنچه در خانه نباتات و اموال است یا آنچه در آن است از پول است.

هر که پر بر بال ببیند، دلیل بر پسر یا پسر صالح است که در رفع خواسته ها و نزدیک شدن به اهداف و گذران امور زندگی کمک می کند، و هر که خود را بال ببیند با پرهای سفید ضخیم که شبیه آن است. برف، این گواه پول است به اندازه ای که دید، و پرواز با بال دلیل سفر به جایی دور است که بیننده خیری به دست می آورد.

آن دو بال پول و دو پسر است و هر که خود را یک یا دو بال ببیند یک یا دو بال دارد و هر که ببیند بال درآورده است که در آن پرواز کند آن بلند و مقامی است و هر که بیند. پرهای سفید زیادی که در زمین معلومی می‌افتد، یعنی پولی که به مردم آن نقطه می‌رسد، و بال با پرها، پول‌های بلندی است و شاید آبیاری نشان از نوشیدنی داشته باشد.

هر کس در خواب یکی از مردگان را بال ببیند که به پرواز درآید، دلیل بر حال او در آخرت است و هر کس فرزندانی را بالای سر او ببیند مانند پرندگان کوچک پرواز می کنند و بال هایی با پرهای سفید دارند، پس رؤیتش نشان از نزدیک شدن به شهادتش دارد. در آن به همان اندازه که از زمین سوار شد.

هر که در خواب بخواهد پرواز کند و زیاد به هوا بر نگردد، آن ارتفاع کمی است، و هر که خود را بال سبکی در حرکت و پرواز ببیند و پرهای سفید داشته باشد، دلیل بر سرعت رسیدن به مقاصد است. با سهولت در آن، و هر کس نور بال خود را ببیند، این روزها بر ایام عمر و طول عمر او می افزاید، و هر که قوت بال خود را احساس کند، قوت و امنیت اوست.

تعبیر خواب دیدن پرهای سفید در خواب ابن سیرین

شر آن چه آمد در دیدن پرهای سفید در خواب

بلایی که در خواب بر بال یا پر می افتد، برای کسانی است که به آن دلالت می کنند، پس هر که ببیند بال خود را که در آن پرواز می کرد شکسته یا مریض شده است، دلیل بر مرگ یکی از پسرانش یا اوست. از دست دادن نیمی از مال خود بدون منفعت، و بیماری یا کپک در بال، نشانگر آن چیزی است که از غم و اندوه به سراغشان می آید، و هر کس با دست بال خود را کند یا بسوزد، دلیل بر مرگ اوست. پسرش یا از دست دادن پولش.

هر کس ببیند بالش کوتاه شده است، این دلیل بر اندوهی است که او را بدون توان رفع و تسکین آن گرفتار می‌کند، و هر کس خود را بالی ببیند که حرکتش را وزن کند، مرتکب گناه کبیره و عذابی است که می‌کند. گناهان آنچه مرتکب شد بر او بیفتد.

هر که ببیند پرها از بالش افتاده، فقیر می شود، پولش را از دست می دهد و چه بسا به غم و اندوه و بیماری هایی می افتد، و هر که ببیند بسیاری از بال هایش افتاده است، این غم بزرگی است که از جهات مختلف او را تحت تأثیر قرار می دهد. زندگی او یا بحرانی سخت و هر که در خواب بالهایش را بسته یا پرهایش را از پرواز باز دارد، این بیماری است که او را بیمار می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا