تعبیر خواب باز بودن سقف خانه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب باز شدن پشت بام خانه در خواب ابن سیرین یکی از عجیب ترین خواب هایی است که انسان می تواند ببیند و معنا و تعبیر آن را جستجو کند، پس بیایید با همه آن تعابیر و نشانه های مهمی که صحبت می کنند آشنا شویم. در مورد آن چشم انداز به تفصیل

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر خواب باز بودن سقف خانه در خواب ابن سیرین

 • باز دیدن سقف خانه در خواب، نشانه غایبی است که در آن مدت دوباره به آغوش خانواده باز خواهد گشت.
 • هر کس در خواب ببیند پشت بام خانه باز است، نشانه اسرار زندگی بیننده است که در روزهای آینده بسیار آشکار خواهد شد.
 • باز دیدن پشت بام خانه در خواب، نشانه مشکلات عدیده ای است که بیننده خواب در آن مدت با آن مواجه خواهد شد.
 • باز بودن پشت بام خانه حکایت از شفای امراض و تسکین شدید درد دارد.
 • تعبیر خواب چکیدن آب از پشت بام در خواب ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند که پشت بام خانه آب می ریزد، نشانة غم و اندوهی است که بیننده در آن مدت بسیار متحمل می شود.
 • مشاهده پایین آمدن سقف خانه با آب نشان دهنده مشکلاتی است که در آن دوران در خانواده وجود داشته است.
 • پایین آمدن آب از پشت بام خانه نشانه تغییراتی است که در آن روزها در زندگی بینا به طور گسترده در حال رخ دادن است.
 • خواب پایین آمدن سقف خانه با آب در خواب، برای بیننده پس از رنج، نشانه خیر و خوشی پیش رو و بحرانی بزرگ برای اوست.
 • تعبیر خواب سقف حمام، پایین آمدن آب از آن در خواب ابن سیرین

 • نشت آب از حمام در خواب بیانگر گناهی است که بیننده خواب در آخرین قاعدگی مرتکب شده است.
 • تعبیر دیدن چکه آب از سقف حمام در خواب، نشانه رهایی از درد و غم در دوران آینده است.
 • دیدن آب از حمام در خواب، نشانه کارهای بدی است که بینا در آن روزها مکررا انجام می دهد.
 • تعبیر خواب کم سقفی در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند که سقف خانه پایین بوده و در شرف سقوط است، علامت آن است که در زندگی او ظالمی است که می خواهد بر او مسلط شود.
 • دیدن سقف کم در خواب، علامت آن است که وقایع بدتر خواهد شد.
 • دیدن سقف کم در خواب، نشانه ترس شدید مرد از فقر و بی پولی در زندگی است.
 • هر کس در خواب ببیند سقف خانه کم بود، نشانه مشکلات خانوادگی و بحران هایی است که در آن دوران در زندگی او وجود دارد.
 • تعبیر خواب حمام بدون سقف در خواب ابن سیرین

 • کسى که در خواب ببیند حمام بدون سقف، نشانه مشکلات خانوادگى است که خانواده در آن مدت دچار آن مى شود.
 • دیدن حمام بدون ایستادن در خواب بیانگر نگرانی ها و مشکلاتی است که در آن روزها در زندگی فرد بینا وجود دارد.
 • دیدن خانه بدون سقف در خواب، بیانگر اتفاقات بدی است که در آن دوران به میزان زیادی در زندگی بیننده خواب رخ می دهد.
 • تعبیر خواب خانه بدون سقف در خواب ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند خانه بدون سقف است، نشان از دغدغه ها و مشکلات بزرگی است که در آن روزها بیننده خواب را احاطه کرده است.
 • دیدن خانه بدون سقف در خواب، نشانه بحران های شدیدی است که بیننده خواب در آن دوران تجربه کرده است.
 • دیدن خانه بدون سقف در خواب، نشانۀ افشای اسرار و دانستن خصلت های آن ایام است.
 • خواب دیدن خانه بدون سقف در خواب، نشانة دشمنی است که در آن هنگام صاحب خانه را به شدت تعقیب می کند.
 • تعبیر خواب ساختن سقف خانه در خواب ابن سیرین

 • دیدن سقوط سقف خانه در خواب، نشانه بحران هایی است که ممکن است در آن دوران از بیننده خواب عبور کند.
 • هر که در خواب سقف خانه را ببیند، نشانه فرار از دست دشمن و رهایی از آن است.
 • هر که در خواب سقف خانه را ببیند، نشانه متانت و بی ترسی و اعتماد به نفس زیاد است.
 • تعبیر خواب پشت بام خانه مستحکم و ساختن آن به عنوان بنای نیکو، نشانه زندگی خوبی است که بیننده خواب در آن دوران در آن زندگی می کند.
 • تعبیر سوراخ سقف خانه در خواب ابن سیرین

 • افتادن قسمتی از پشت بام خانه در خواب، نشانه بلایی است که می تواند در آن روزها بر بیننده خواب بسیار تأثیر بگذارد.
 • خواب دیدن قسمتی از پشت بام خانه در خواب، نشانه فوت یکی از اعضای خانواده است و خداوند بالاتر و داناتر است.
 • دیدن سقف سوراخ شده در خواب، نشانة آن است که در آن روزگاران از اهل آن خانه زیاد صحبت می شود.
 • هر کس در خواب ببیند که در خانه سوراخ است، نشانه مشکلات مالی بزرگی است که بیننده در آن روزها در آن سقوط می کند.
 • و خداوند برتر و داناتر است

  مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت دهد و از بدی او مضطرب شود، شیطان با او بازی می کند و او را در خواب از چیزهایی که او را آزار می دهد و گیج می کند جلوه می دهد. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا