تعبیر خواب دیدن پر در خواب

علمای تعبیر خواب از جمله ابن سیرین تعبیر خواب دیدن پر در خواب را به تفصیل بیان کرده اند، معنی پرهای سفید، پرواز و افتادن پر بر زمین، و هر که برای خود بال ببیند که با آن پرواز کند، و هر که ببیند. پرهای روی سر یا بدن او.

پر و بال به هر آنچه متعلق به صاحب پول است که در زمان بحران از آن بهره می برد، پسری که در پیری و نیاز دستش را با او تنگ می کند و همسری که در زندگی و دنیا او را همراهی می کند. مسائل

تعبیر خواب دیدن پر در خواب - ابن سیرین

در این مقاله به آنچه در کتاب تعبیر خواب بزرگ، معجم تعبیر خواب آمده است و آنچه امام محمد بن سیرین از جزئیات خواب پر و خواب پر سفید در خواب دیده است با ذکر این مطلب می پردازیم. جنبه های خیر و شر

بهترین چیز دیدن پر در خواب

پر: در خواب، مال مرد و وسعت حال او و امور دنیوی است، چه بسا پرهای سفید به معنای عشق و اشتیاق باشد، یا حیثیت و مقام بلند خریدار یا خوابیده باشد. بر روی آن؛ زیرا می گویند فلانی با بال دیگران پرواز کرد و پرهای فراوانی که بر زمین افتاد، نشانی از خانه و زراعت مفید و پول پس انداز در آن است.

پرهای بال در خواب، گواه فرزند صالحی است که در رفع نیازهای خانواده کمک می کند و پدر را در امور زندگی یاری می دهد و هر که خود را بال و پر ببیند به اندازه او پول است. از او دید، یا به جایی دور سفر کرد، و آن دو بال پول و دو فرزند است، پس هر که خود را ببیند بال می زند، این دلیل بر این است که دو پسر نیکو داشته است.

هر که ببیند بال پر از پر در آن پرواز می کند، بلند است، مقام یا منزلتی می یابد، و هر که ببیند پر پرنده از بلندی بر او می ریزد و در آن نقطه زمین را پر می کند، دلیل بر زیاد بودن آن است. پولی که به اهل آن محل می رسد و هر که مرده ای را در خواب ببیند و بال هایی برای پرواز داشته باشد، در آخرت خود دلیل است.

هر کس ببیند کودکانی مانند پرندگانی کوچک بر فراز او پرواز می کنند و بالهایی با پرهای سفید دارند، این دلیل بر نزدیک شدن شهادت است و هر کس خود را در حال پرواز ببیند و از زمین برخاسته، به همان اندازه که از روی زمین سوار شده است با قدرت سفر می کند. زمین، و اگر برنخیزد، برای او خوب است.

هر که بال را ببیند که در آن پرهای سفید بسیار است و در پرواز سبک باشد، دلیل بر سرعت آن چیزی است که از نظر هدف و مقاصد برای او حاصل می شود.

پر و بال: هر که ببیند پر یا بال دارد، دلیل بر امامت است که نصیبش می شود، و بهتر است مگر اینکه ببیند با بال خود پرواز می کند که; در سفری با اقتدار سفر می کند به همان اندازه که روی پا و بلند است و شاید پرها نشان دهنده اثر و لباس باشد.

بال در خواب پر است و پر در تعبیرش پول است و چه بسا پرها نشان دهنده نوشیدنی است زیرا دل اوست یا اعتباری است که به وسیله آن مقام صاحبش بالا می رود.

شر آن چه آمد در دیدن پر در خواب

وقایع در پر یا بال اشاره به آن است که به آن رجوع کرده است، پس هر که ببیند بال او شکسته است، دلیل بر مرگ یکی از پسران یا از دست دادن مقداری از مال است. که پس انداز کرده بود و مرض در بال در تعبیر به آنهاست و هر که بال خود را بر آورد یا بسوزد پسرش مرد یا پولش خراب شد.

هر کس خود را بال کوتاه ببیند، دلیل بر زخمی است که بر او وارد می شود، اما اگر آن بال او را در حرکت وزن کند و نتواند با او پرواز کند، دلیل بر گناهی است که مرتکب شده و عذابی در پی دارد. گناهان آنچه مرتکب شده بر او خواهد افتاد.

هر که از بالش پر بیفتد فقیر می شود و مال خود را از دست می دهد و ممکن است به اندوه و بیماری بیفتد و هر که ببیند چند بال دارد به غم و اندوه یا بحران شدید می افتد و هر که می بیند که بال هایش را بسته یا پرها را از آنها کنده است تا از پرواز جلوگیری کند، این دلیل بر بیماری است که او را گرفتار می کند و نمی تواند با او در زمین برای کسب روزی تلاش کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا