تعبیر خواب آبیاری پرنده در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب آبیاری گنجشک با آب در خواب توسط ابن سیرین گنجشک ها پرندگانی زیبا هستند که جثه کوچکی دارند و انواع و رنگ های آنها متفاوت است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر خواب آبیاری پرنده در خواب توسط ابن سیرین

 • دیدن شخصی در حال آبیاری پرندگان در خواب بیانگر برتری بیننده خواب در تحصیل و موفقیت او در آن است.
 • شخصی که در خواب پرندگان را آبیاری می کند، برای او فال نیک است که در کار و شغل خود به ترفیع بزرگی دست یابد.
 • وقتی انسان در خواب ببیند در حال آبیاری پرندگان است، بیانگر این است که از مشکلات و بحران های خود خلاص می شود.
 • خواب دیدن پرنده ای که در خواب آب می خورد، بیانگر دیدگاه مثبت به زندگی و خوش بینی به آینده است.
 • در خواب دیدن پرندگانی که نمی توانند توییت کنند، بیانگر این است که بیننده از نگرانی و مشکل رنج می برد، اما نمی تواند شکایت کند و آنچه را که در درونش است بیان کند و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب غذا دادن به پرنده در خواب ابن سیرین

 • در خواب زنی متاهل، دیدن او که به پرندگان غذا می دهد، بیانگر این است که از شر قرض و قرض خود خلاص می شود.
 • دیدن پرندگان در خواب، بیانگر این است که خداوند به بیننده خواب خیر فراوان عنایت می کند.
 • وقتی مرد جوانی می بیند افرادی هستند که به پرندگان غذا می دهند، نشان می دهد که دوستان خوبی هستند که همیشه در کنار او هستند.
 • زن حامله ای که در خواب می بیند که به پرندگان غذا می دهد، مژده است به شنیدن خبرهای خوش و گفتن حوادثی که باعث خوشحالی او می شود.
 • دیدن زن مطلقه در خواب که به پرندگان غذا می دهد، نشانه آن است که سود و منفعت زیادی نصیب او می شود و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب لانه پرنده در خواب ابن سیرین

 • خواب دیدن لانه پرنده در خواب بیانگر برکت و خوبی است که زندگی بیننده خواب را پر می کند.
 • وقتی مرد جوانی در خواب لانه پرنده ای می بیند، بیانگر آن است که شغلی پیدا می کند که جایگاه او را در جامعه بالا می برد.
 • دیدن لانه پرنده در خواب یک مرد با پرندگان مختلف، نوید خوبی است که وضعیت مالی او بهتر خواهد شد.
 • زن شوهرداری که در خواب پرندگان زیادی را در لانه می بیند، نشان از فراوانی روزی و مال فراوانی است که به زودی نصیب او خواهد شد.
 • وقتی دختر مجردی در خواب لانه پرنده ای می بیند، بیانگر اقبال این دختر است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب جوجه پرنده در خواب ابن سیرین

 • دختر مجردی که در خواب می بیند که پرنده کوچکی را حمل می کند، بیانگر شخصیت خوب او و سلامتی است که از آن برخوردار است.
 • در خواب دیدن جوجه های پرندگان بیانگر پذیرایی از یک کودک کوچک در خانواده بیننده است.
 • وقتی شخصی در خواب جوجه پرنده ای را می بیند، بیانگر موفقیت او در تربیت فرزندان و موقعیت عالی آنها در بین مردم و حسن شهرت آنهاست.
 • دیدن جوجه ها در خواب بیانگر انسجام و ثبات خانواده بیننده و محبت و دوستی است که اعضای آن را به هم پیوند می دهد.
 • جوجه پرنده در خواب، نشانه حسن اندیشی بیننده در آینده و ابداع اندیشه های نوینی است که برای کارش مفید است و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر خواب پرندگان رنگین در خواب ابن سیرین

 • وقتی جوانی در خواب پرنده ای رنگین می بیند، نشان دهنده پیشرفت و پیشرفت او در کار است.
 • مرد جوانی که در خواب دختری را می بیند که به او پرنده می دهد، بیانگر این است که با دختری خوش اخلاق و زیبا ازدواج خواهد کرد.
 • زن حامله ای که در خواب پرندگان رنگارنگ را می بیند، از وقوع اتفاقات شادی خبر می دهد که او را خوشحال می کند.
 • در خواب دیدن پرندگان رنگی بیانگر این است که او از کارهای روزمره خلاص می شود و روش ها و وسایل ابتکاری جدیدی ابداع می کند.
 • دیدن پرندگان رنگین در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب به سود حلال و عایدی مادی می رسد و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب فرار پرنده از قفس در خواب ابن سیرین

 • دیدن مردی که در خواب از قفس پرنده ای می گریزد، بیانگر مرگ یکی از پسران بیننده است و خداوند اعلم.
 • وقتی انسان در خواب پرندگان را در حال فرار از قفس می بیند، بیانگر مرگ یکی از نزدیکان و عزیزان بیننده است.
 • دیدن پرندگانی که در آسمان با خوشحالی پرواز می کنند، بیانگر آزادی است که بیننده در زندگی خود از آن برخوردار است.
 • دیدن خواب بیننده که پرنده را در قفس زندانی می کند و سپس در خواب فرار می کند، بیانگر این است که بیننده خواب کارهایی انجام می دهد که دیگران را از او دور می کند و آنها را از خود دور می کند.
 • در خواب دیدن پرندگان در قفس بیانگر آن است که موانع و مشکلاتی وجود دارد که بیننده خواب را از رسیدن به آرزوی خود باز می دارد و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب پرنده در قفس در خواب ابن سیرین

 • دیدن پرندگان محبوس در قفس در خواب بیانگر قدرت بیننده و کنترل او بر سرنوشت افراد دیگر است.
 • در خواب دیدن زندان پرندگان هشدار از ظلم او به دیگران و رفتار بد و خشن او با مردم است.
 • دختر مجردی که یک پرنده مجرد را در داخل قفس می بیند نشان می دهد که به زودی با مردی ازدواج می کند که دارای پول و ثروت زیادی است.
 • وقتی شخصی در خواب پرنده ای را در قفس می بیند، بیانگر تمایل انسان به رهایی از مسئولیت ها و بارهایی است که بر دوش او می افتد.
 • پرنده درون قفس در خواب حاکی از پراکندگی بیننده فکری و محدود شدن او به برخی چیزها و عادات است که موجب بدی زندگی او می شود و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب ورود پرنده به خانه در خواب ابن سیرین

 • وقتی انسان در خواب ببیند گنجشکی وارد خانه او می شود، نشانه بشارت بیننده و کسب خیر بزرگ است.
 • دیدن پرنده ای که در خواب وارد خانه می شود، بیانگر تحقق آن چیزی است که بیننده خواب در زندگی خود آرزو و آرزو دارد.
 • دیدن پرنده ای که در خواب وارد خانه بیننده می شود، تغییری در زندگی او برای بهتر شدن، شادی و لذت در آن و تغییرات مثبت را نشان می دهد.
 • در خواب دیدن پرنده بالای خانه و خوردن عشق بیانگر مرگ بیننده در صورت بیماری است.
 • زن شوهرداری که ببیند پرنده ای بر پنجره خانه خود ایستاده است، مژده است بر بازگشت غایب عزیزش و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب شنیدن صدای پرندگان در خواب ابن سیرین

 • شنیدن صدای جیک پرندگان در خواب بیانگر زندگی خوب بیننده و آینده درخشان اوست.
 • در خواب، شنیدن صدای آواز و آواز پرندگان بیانگر عشق بیننده خواب به خانواده و دوستان و استحکام رابطه بین آنهاست.
 • دختر مجردی که در خواب غوغای پرندگان را می شنود، نشانه ازدواج قریب الوقوع و عروسی و خوشبختی او در این ازدواج است.
 • وقتی انسان در خواب صدای پرندگان را می شنود از شنیدن خبرهای خوشی که برای او شادی و نشاط به همراه دارد خوشحال می شود.
 • شنیدن صدای جیر جیر پرندگان در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب از آرامش روانی و ثبات خانوادگی برخوردار خواهد شد و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر خواب مرگ پرنده در خواب ابن سیرین

 • زن حامله وقتی در خواب مرگ پرنده ای را می بیند، بیانگر سقط جنین و مرگ جنینش است.
 • دیدن پرنده مرده در خواب، کاستی های او را در عبادت، بی توجهی به کار و عدم تسلط او بر آن را گوشزد می کند.
 • وقتی انسان در خواب پرنده مرده ای را می بیند، بیانگر شخصیت بد بیننده است و برای رسیدن به مقاصد خود از روش های حقیر استفاده می کند.
 • در خواب دیدن مرگ پرندگان بیانگر این است که بیننده از خدای متعال بیم ندارد و قساوت قلب و مرگ وجدان خود را دارد.
 • دیدن پرنده مرده در خواب، بیانگر شکست بیننده در زندگی و تغییر زندگی او به بدی است و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب پرنده ای که در خواب تخم می گذارد ابن سیرین

 • دیدن تخم پرندگان در خواب بیانگر آن است که بیننده در خواب پول و نفوذ زیادی به دست خواهد آورد.
 • وقتی مردی در خواب تخم های پرندگان را می بیند، بیانگر آن است که بیننده خواب به آنچه می خواهد و آرزویش می کند، می رسد.
 • زن متاهلی که در خواب تخم مرغ می بیند، نشانه آن است که شوهرش برای کار و پول به مسافرت می رود.
 • در خواب دختر مجرد، دیدن تخم پرنده بیانگر آن است که با ازدواج با مردی ثروتمند، پول زیادی به دست خواهد آورد.
 • پرنده ای که روی شانه بیننده خواب می ایستد بیانگر تغییر وضعیت او به سمت بهتر است و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر خواب پرنده در دست در خواب ابن سیرین

 • زن متاهلی که در خواب ببیند پرنده ای را در دست گرفته است، بیانگر این است که به زودی حامله می شود و در دوره آینده زایمان می کند.
 • وقتی دختری مجرد در خواب پرنده ای را در دست می بیند، بیانگر ازدواج او با مردی ثروتمند، سخاوتمند و بخشنده است.
 • اگر زن متأهلی در خواب ببیند که پرنده ای در دستش افتاده است، نشان دهنده آن است که به او مال و خیرات فراوانی خواهد رسید.
 • دست گرفتن پرنده در خواب، علامت آن است که بیننده از مشکلات خود خلاص می شود و در زندگی خود به موفقیت می رسد.
 • دیدن پرندگان مرده در حال افتادن در خواب، هشدار دهنده گناهانی است که بیننده مرتکب می شود و کوتاهی های او در عبادات و اطاعت ها و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب کشتن پرندگان در خواب ابن سیرین

 • دیدن یک دختر مجرد در حال ذبح گنجشک در خواب بیانگر ازدواج او با مردی ضعیف و ترس او برای فرزندانش از او است.
 • دیدن پرندگان زخمی در خواب، نشان دهنده غم و اندوه او به دلیل فساد و گمراهی فرزندان است.
 • وقتی زن شوهردار در خواب ببیند در حال ذبح پرندگان است، بیانگر تنگی معیشت بینا و خانواده اش است.
 • در خواب دیدن ذبح پرندگان بیانگر این است که بیننده آنچه را که امید دارد از مردی با قد بلند می گیرد.
 • ذبح پرندگان در خواب بیانگر آب سیاه بیننده با نوزاد پسر است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب گاز گرفتن دست پرنده در خواب ابن سیرین

 • دیدن پرنده ای که در خواب شخصی را گاز می گیرد، بیانگر ترس بیننده از آسیب رساندن به کسی است، اما او فردی ضعیف است که نمی تواند به بیننده آسیب برساند.
 • وقتی پرنده در خواب نوک می زند، بیانگر مشکلات و بحران هایی است که در آن زندگی می کند و در معرض آسیب قرار گرفتن آن است.
 • دیدن پرنده ای که در خواب دست خود را نوک می زند، بیانگر کمبود روزی و تنگنای مالی است.
 • وقتی زن حامله ای در خواب می بیند که پرنده ای او را گاز می گیرد، به او می گویند بچه اش نر می شود.
 • دختر مجردی که در خواب ببیند گنجشکی او را خریده و در خواب دست او را گاز می گیرد، هشدار کسی است که او را فریب داده و پولش را تصرف می کند و خدا اعلم است.
 • تعبیر خواب بیرون آمدن پرنده از دهان ابن سیرین در خواب

 • دیدن پرنده ای که در خواب وارد دهان می شود، بیانگر آن است که بیننده خواب در دوره آینده زندگی خود دچار بی عدالتی و عذاب خواهد شد.
 • در خواب دیدن پرندگانی که وارد دهان بیننده خواب می شوند نشان دهنده رنج او از مشکلات و مشکلاتی است که در زندگی خود می گذرد.
 • دیدن مردی در حال شکنجه پرندگان در خواب بیانگر ظلم بیننده نسبت به فرزندان و اهل خانه است.
 • در خواب یک دختر مجرد، دیدن پرنده زرد نشان می دهد که او در معرض جادو یا حسادت قرار می گیرد و باید مراقب آن بود.
 • وقتی مردی در خواب ببیند که گوشت پرندگان می خورد، فال نیک و رزق فراوانی است که به دست می آورد و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب شکار پرندگان در خواب ابن سیرین

 • وقتی انسان در خواب ببیند پرنده ای را شکار می کند، بیانگر این است که بر کسی که از او قویتر و در مقام و نفوذ بالاتر از او است پیروز شده است.
 • دیدن پرندگان در حال شکار در تور در خواب بیانگر این است که بیننده در خواب، هوش و ذکاوت و حیله گری خواهد داشت.
 • در خواب دیدن پرندگان زیاد در حال شکار بیانگر رزق فراوان برای بیننده خواب است.
 • و اما شکار چند پرنده در خواب، بیانگر معیشت تنگ بیننده و بی پولی اوست.
 • دیدن شکار پرندگان در خواب بشارت پیروزی بینا بر دشمنان و دشمنان اوست و خداوند داناتر است.
 • مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت دهد و از بدی او مضطرب شود، شیطان با او بازی می کند و او را در خواب از چیزهایی که او را آزار می دهد و گیج می کند جلوه می دهد. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا