تعبیر خواب دیدن پدر یا پدر در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن پدر یا پدر در خواب گفته است که به معانی زیادی اشاره دارد مخصوصاً اگر پدر مرده باشد و پدر زنده در خواب نشانه ای از معانی نیکو دارد و انسان را حمل می کند. خیر و صلاح در زندگی بعدی، از جمله دیدن پدر خوشحال، یا غمگین، و پدر پیرمرد یا پدر بیمار، و بسیاری از جزئیات رؤیت ممکن است با دید پدر حمل شود که در محتوای آن تقسیم می شود. بین خیر و شر همانطور که در کتاب تعبیر خواب بزرگ و فرهنگ تعبیر خواب ذکر شده است.

تعبیر خواب دیدن پدر یا پدر در خواب ابن سیرین

بهترین آنچه ابن سیرین در رؤیا گفت

پدر در خواب برای کسی که او را دید و زنده بود، در رؤیتش نشانه بشارتی است که برایش خواهد آمد و پدرش شاهد آن است و پدر در خواب، مژده است و خوش بینی در راه است. و پدر خوشبخت در خواب گواه بر وسعت حال و تعادلی است که رضایت حاصل می کند و پدر انسان در خواب به مطلوب می رسد و بهترین آنچه را که مرد در خواب پدرش می بیند. پدر و مادر و اجداد مذکر که پدر پدر و یکی از بستگان او هستند.

هر کس پدرش را در خواب ببیند، اگر به مال یا فرزندی نیازمند باشد، از جایی که انتظارش را ندارد به سرعت به او روزی می رسد، یا کسی در مورد رزق و روزی او جدی است، و اگر این را می بیند اگر غایب داشته باشد، بینایی او نشانه بازگشت او است، و اگر درد یا ناراحتی داشته باشد، از آن بیدار شود، و هر که ببیند پدرش در ساختمانی سکونت دارد و ماهی می پروراند، پس. صنایع پدری را که در دین یا حکومت دنیوی داشته است تکمیل خواهد کرد.

پدر در خواب دلیل بر عنایت الهی است که بیننده خواب را احاطه کرده و او را از هر بدی محفوظ می‌دارد و خوب است که خواب‌آلود پدر و مادر و خویشاوندان و پدر از پدربزرگ و مادربزرگ و پدران شخص دیگری را ببیند.

هر کس پدر خود را در خواب ببیند و او دشمن او شده باشد، رؤیتش نشانگر رازی است که پدرش از او پنهان داشته است و هر کس پدرش را در بیمارستان بیمار ببیند، بیمار برمی‌گردد.

هر کس پدری شاداب را ببیند که چهره ای نورانی دارد، بشارت به سعادت می شنود و هر که پدر (یا پدر) خود را ببیند که بذرها را در زمین می گذارد تا جوانه بزند، رؤیت او حکایت از ازدواج و به دست آوردن فرزندان صالح دارد.

شرور آنچه ابن سیرین در رؤیت گفت

هر که پدرش را دید که در کنار دیوار شکسته ایستاده بود و در صدد تعمیر آن برآمد، نتوانست، در بینش غم و اندوهی را نشان می‌داد که جان پدرش را می‌طلبد تا نتواند از آن خلاص شود و شاید. خواب حکایت از عدم رضایت پسر برای جلب رضایت والدین دارد و اگر خوابیده شکاف های زیاد آن دیوار را ببیند آن بیماری ها و دردها بر سر پدرش می آید.

هر کس با پدرش نزاع کند یا در خوابش اختلافی پیش بیاید، دچار شرمساری می شود و مرتکب گناهان آشکار می شود. مخصوصاً برای کسانی که پدرشان مرده بود و هر که پدر زنده اش را دید که در زمین گور می کند، این گواه مرگ و اندوه است و هر که تبر در دست پدرش را دید که با آن درختان بلند می کند. گواه جدایی است

هر کس ببیند که پدرش برای خروج از خانه و سفر آماده می شود، به بیماری مبتلا می شود که نمی تواند حرکت کند، و اگر پدر مرده باشد، بیماری در پسر است و هر کس پدرش را در خواب بیمار ببیند، مرحله سختی از زندگی بیننده خواب است که رنج می برد و هر که در خواب بمیرد ذلیل و ذلیل خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا