تعبیر خواب دیدن درخت انار و نشانه های خیر و شر در خواب

تعبیر خواب دیدن درخت انار و نشانه های خیر و شر در خواب

ابن سیرین می گوید: دیدن یا تعبیر درخت انار در خواب بیننده نشانه های بسیاری از خیر و شر را بر حسب حال او نشان می دهد و در امور دنیا و نه آخرت دلیل بر شر است.

تعبیر خواب دیدن درخت انار و نشانه های خیر و شر در خواب

در درون کتب تعبیر خواب ابن سیرین، سرنخ های زیادی در تعبیر و بیان خواب خفته در درخت انار می یابیم، از جمله کتاب کبیر تعبیر خواب و معجم تعبیر خواب که به آنها اشاره می کنیم. در این موضوع

بهترین از آنچه آمد در تعبیر دیدن درخت انار در خواب

انار: در خواب درخت انار برای کسی که آن را در خواب دید، بیانگر پول زیادی است که از کار آسان جمع آوری شده است. آن این است که اگر درختان میوه های فراوان داشتند و اگر بیننده خواب از آنها بخورد طعم شیرینی داشتند و چه بسا انار گلوله فراوان یا گرهی باشد که در آن عقد یا عقد باشد و درخت انار مرد باشد و شاید زنی جوان و خوش قیافه باشد.

خواب میوه های درخت انار خوش شکل، اشاره به زنی دارد که بیننده خواب با او ازدواج می کند. روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: اناری در دستم دیدم. گفت: زنی است که با آن ازدواج می کنی و اگر بخوری خوب است. و خواب انار در خواب بر درخت مثمر، گواه همسری است که پسری باردار است و به والی حکایت از ایالت مجلل و شهری مسکون دارد.

درخت انار در خواب، گواه ثمره برای تاجر است اگر مثمر باشد، و گفته اند: هر که ببیند انار را زد، عشق آن سرخ است، بر او مساوی می شود. هزار دینار و اگر در عشق سفید باشد هزار درهم است.

در خوردن انار شیرین، شادی و لذت نزدیک است به دل بیننده و خانه او وارد شود و هر که از پوست میوه انار بخورد از بیماری نجات یابد و هر که دانه انار را بفشرد و آب آن را بنوشد. این دلیل بر خرج مرد بر خود و کفایت آن است و در مزه مبهم انار دلیل خوبی است مانند شیرینی در حالی که در درجه تفسیر اوست.

درخت انار مرد دین و دنیاست و خارهای انار در خواب موانعی است که انسان را از نافرمانی باز می دارد و انار پول و فرزند است و شکستن انار در خواب دلیل است. از آزادی خانه ها، دیوارهای باز، و انارها جعبه های قفل شده هستند، از جمله خانه زنبور عسل و دیسک مومی.

شر آن چه آمد در تعبیر دیدن درخت انار در خواب

میوه های انار ترش در خواب دلیل بر غم و اندوه و انار ترش نگرانی و اندوه است و خوردن آن به معنای ضرر و زیان است.

درخت انار به بریدن رحم و خودداری از گرفتن ثواب و قطع درخت انار در تعبیر آن است و انار در خواب ترس و خوف است و انار شکسته بیانگر زن غیر باکره است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا