تعبیر خواب دیدن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و پیامبر در خواب ابن سیرین

به ابن سیرین رسید در تعبیر خواب دیدن پیغمبر برگزیده حضرت محمد رسول الله در خواب. گفت: خواب پیامبر حق است. نزد ابوهریره آمد، گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: «کسی که مرا در خواب ببیند، مانند آن است که مرا در حال بیداری دید. شیطان از من تقلید نمی کند.» ابوسلمه گفت: ابو قتاده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که مرا ببیند حق را دیده است. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که مرا در خواب ببیند داخل دوزخ نمی شود. و در روايت ديگرى از رسول خدا يا پيامبر برگزيده در رؤيتش آمده است كه فرمود: «هر كه مرا در خواب ديد داخل دوزخ نمى شود».

تعبیر خواب دیدن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و پیامبر در خواب ابن سیرین

بهترین آنچه در رؤیا گفته شد

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای خلق و جهانیان مبعوث شده است، خوشا به حال کسی که او را در خواب ببیند، زیرا اگر بدهکار او را با پول ببیند، قرضش پرداخت شده است. و اگر او را بیمار ببیند; شفای او نزدیک است و اگر ببیند که در راه حق مبارزه می کند، خداوند متعال او را یاری می دهد و اگر او را بدبختی محروم ببیند، به زیارت خانه خدا می پردازد و اگر پیامبر در برهوت دیده شود. و زمین حاصلخیز، و اگر مردی او را در جایی ببیند که ظلم و گرفتاری بر او غالب شده است; عدالت را جایگزین بی عدالتی و امنیت را جایگزین ترس کنید. این همه اگر در شکل او دیده شود.

هر کس در خواب ببیند که خون مصطفی محمّد را پنهانی نوشیده است، در راه خدا و جهاد در راه اقامه کلمه حق شهید می شود و در حال سواره قبر او را زیارت می کند. و اگر او را پیاده ببیند با پای پیاده به عیادت او می رود و اگر او را ایستاده ببیند فرمانش راست می شود.

هر کس محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دید، در جایی که پر از ویرانی بود اذان می خواند، این دلیل بر بازسازی آن است، فرزند پیامبر نه از نسل او، این دلیل بر اوست. ایمان خالص دیدن مرد مجرد رسول خدا در خواب مختص او نیست، بلکه همه امت اسلام را فرا گرفته است.

هر کس قبر پیامبر منتخب صلی الله علیه و آله را زیارت کند و از ناراحتی آن حضرت شکایت کند، در خواب نزد او بیاید و مقداری نان به او بدهد و از آن بخورد، این دلیل بر اوست. رسیدن به ثروت و عفت.

دیده شد که ام الفضل به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: در خواب دیدم که قسمتی از بدنت را بریده و در دامن من گذاشته اند. فاطمه سلام الله علیها را به دنیا آورد و در دامان او قرار گرفت. دیده شد که زنی گفت: ای رسول خدا! دیدم که گویی مقداری از بدن شما در خانه من است! گفت: فاطمه پسری به دنیا می آورد و تو او را شیر می دهی، حسین را به دنیا آورد و او را شیر داد.

هر کس ببیند پیامبر منتخب محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) چیزی از لذت های دنیوی به او بخشیده است که برای خود می پسندد، اعم از خوردنی یا آشامیدنی، به اندازه ای که به او داده به دست می آورد، و اگر چیزی که به او داده فقیر باشد، مانند هندوانه. و دیگران، این دلیل بر رهایی او از اندوه بزرگ است، و آن پس از آن است که خسته و رنجیده می شود، و هر که یکی از اعضای پیامبر صلی الله علیه و آله را با او ببیند، این دلیل است. از التزام به دین واقعی اسلام بدون احکام دنیوی دیگر، و بدین ترتیب باطل را ترک کرده است.

شر آنچه در رؤیا گفته شد

هر کس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را رنگ پریده یا لاغر و یا در برخی از اعضایش آسیب یا نقصانی ببیند. این حکایت از ضعف در دین و ضعف در قلب او و پیدایش بدعت دارد و همچنین به دستور کسانی که دیدند لباس کهنه پوشیده است. و هر که از خون پیغمبر برای محبت آشکارا بنوشد، این دلیل بر نفاق اوست، و در خاندانش خون کرده، و در کشتن آنها کمک کرده باشد، و هر که ببیند پیامبر در خواب مرده، از دنیا رفته است. یکی از نوادگان او

هر کس در خواب خود را ببیند که در حضور قومی که به سخنان او گوش نمی دهند قرآن می خواند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و او را از آن نهی کرد، پس زبانش را از سخن گفتن نگه می دارد. برای یک دوره ای از زمان.

هر که در تشییع جنازه حضرت محمد صلی الله علیه و آله قدم بردارد و آن را در نقطه ای خاص ببیند، دلیل بر مصیبتی است که در آن مکان پیش می آید، ایمان و یقین او.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا