تعبیر خواب دیدن نیزه در خواب ابن سیرین نیزه

در این مقاله به ارائه یک مجله می پردازیم میخک تعبیر خواب دیدن نیزه در خواب به نقل از امام ابن سیرین نیزه. فرمود: نیزه یا نیزه به آن چیزی است که صاحب بصیرت در جان مال و فرزند و سلاح از دشمن خود محافظت می کند و آن قوت و بلندی است در زمانی که صاحب مقام و دولت و یاور بود و در بینایی. نیزه‌های پرواز معانی زیادی از خیر و شر که در کتاب تعبیر خواب و فرهنگ تعبیر خواب آمده است.

تعبیر خواب دیدن نیزه در خواب ابن سیرین نیزه

بهترین تعبیر خواب دیدن نیزه در خواب

نیزه: در خواب نماد سلاحی است که انسان در هنگام بروز مشکل یا مشکلی به آن متوسل می شود و پرواز نیزه در خواب سفر است و گفته می شد: زن است.

هر که در خواب نیزه ای در دست ببیند، دلیل بر زاده شدن اوست، ظاهر پارسیان، دلیل بر جلال و مقامی است که به دست می آورد.

نیزه زن است یا فرزند یا گواهی حق یا مسافرت، پس هر که ببیند نیزه را به سوی دشمنش افکنده است برای او پسری به دنیا می آید که شهادت و شکستن را به دست آورد. نیزه یا دندان گواه فرزندی است که ارزشی ندارد و لذتی که به زور نباشد خیری ندارد.

نیزه برادر است یا دوست از صاحبش دور می شود و حالتی دارد و هر که خود را ببیند که در میان مردم نیزه به دست در بازار راه می رود، دلیل بر این است که فرزندان بسیار دارد که در میان آنها بازرگانان و ثروتمندان از چشم مردم و نیزه بی آهن دختر رزق است.

هر کس در خواب ببیند که نیزه ای از سلطان به او داده شده، از او امری می گیرد، پس از آن که به نیزه زده شد، از او خون می گیرد و این دلیل بر آن است که به ثواب آنچه از ضارب به او اصابت کرده است، می رسد.

هر كه ديد خون از بدنش جاري شد كه به نيزه زدند، دليل بر سالم بودن بدنش و مالش فراوان است و اگر غايب يا مسافرت بود به اهل خانه و خانه خود باز مي گشت و هر كه ديگران را چاقو زد. و زخم هایش بدتر شد، این گواه به دست آوردن پول او از چاقو خورده است.

تعبیر شیطانی دیدن نیزه در خواب

کسى که ببیند نیزه از پشت به او کوبیده شده، سخنى باطل و تهمت آمیز است که بر او گفته مى شود، چنان که عده اى مى خواهند او را بگیرند. از این رو به مذموم گفته شد: چاقو و خار و نیزه شکسته دلیل بر ضعف و فقر و ناتوانی است و نیزه شکسته منسوب به برادر یا پسر دلیل بر بیماری است که بر آن شخص بیفتد. آن نیزه به او منسوب است، مگر اینکه در جایی شکسته شود که با آن قابل تعمیر باشد، دلیل بر بهبودی او از این عیب است، و اگر در جایی بشکند که از آن قابل تعمیر نباشد. ، که دلیلی بر مرگ کسانی است که به آن اشاره کرده اند.

هر که نیزه خود را از دست بدهد و فرمانروایی کند، در خواب، نشانه از دست رفتن قدرت و کرامت است، و از دست دادن نیزه، دلیل بر مرگ برادر و فرزند است، و نیزه: در خواب عود. از عود، وصال از ساقه، و نقشه از خطا و رذیله.

هر کس نیزه منسوب به سلطان را ببیند و آن را انکار کند، دلیل بر حادثه ای است که به دست او می رسد یا اضطراب و اندوه و غم و اندوه است و هر که نیزه پادشاهان را ببیند که طول آن زیاد شده است. دلیل بر ظلم آنان به رعیت و از دست دادن دندان‌های رحم، دلیل مرگ است و هر که ببیند نیزه‌ای از پشت به او می‌زند، به پهنای او خنجر می‌زند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا