تعبیر خواب دیدن هندوانه بزرگ یا کوچک در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن هندوانه بزرگ یا کوچک گفته است که هر یک از این میوه ها با اینکه اندازه و شکل آنها متفاوت است به معنای خیر و قناعت است اما کوچک بودن میوه هندوانه در تعبیر بهتر است. و تعبیر از بزرگ، و بهترین چیزی که در هندوانه دیده می شود آن است که در فصل آن رسیده باشد و عیب و کپک نداشته باشد و دیدن هندوانه در خواب به طور کلی تعابیر خوبی و بدی دارد. آنچه در کتاب تعبیر خواب بزرگ و فرهنگ تعبیر خواب آمده است.

بهترین آنچه در رؤیا گفته شد

هر که میوه هندوانه کوچک را ببیند که هنوز نرسیده است، در بینش نشانه سلامتی و قوت بدن است که از آن بهره می برد. زیرا رسیدن به دنبال فساد است. و هر کس دست خود را به سوی آسمان بردارد و هندوانه ای کوچک یا بزرگ بخورد، گواه آن چیزی است که بیننده از اهداف بلندی چون حکومت و سلطنت و مقام او را می خواهد و می خواهد و به آنچه می رسد. او سریع می خواهد در خواب، هندوانه نشانه شکسته شدن امر و نجات از هر بدی است.

هر کس به اسارت افتاد و دید که هندوانه درشت رسیده خورده است، این دلیل بر نجات اوست و هندوانه در خوردن و دیدن آن برای کسانی که می خواهند رابطه ای برقرار کنند که در آن محبت و رابطه زناشویی باشد و رسیده باشد خوب است. هندوانه سلامتی بدن است.

هر کس در خواب میوه هندوانه را درشت دید و از آن خورد و طعم آن شیرین و مزه آن لذیذ بود، بینش او حکایت از زوال غم دارد و در زندگی از مرحله تنگی عبور کرده است. و برداشت هندوانه درشت در زمان او حکایت از دستیابی به مطلوب دارد و در دیدن هندوانه سبز بهتر از زرد است و هندوانه کوچک بالغ در نیکو بیشتر از کهنه است.

دیدن هندوانه زرد کوچک (طالبی) حکایت از حسن شهرت و ستایش نیکی دارد که بیننده در زندگی خود می کند، همچنین نشان دهنده زنی با اخلاق پاک و اندام زیبا است و در رؤیت هندوانه سبز نشانه کسب منفعت از پول است. و بچه ها

هر که میوه های رسیده هندوانه را بر درختان دید و آن را نچینید، دلیل بر انتظار بشارت غایب است و شاید غم او از بین برود و هر که هندوانه بخورد، تعبیر آن به ازدواج زن مجرد یا منفعت او برای پسر یا مالی.

شر آنچه در رؤیا گفته شد

هر که در خواب هندوانه ی گندیده ی کوچکی ببیند، دلیل بر نگرانی های بزرگی است که در زندگی ساده ی خود به آن دچار می شود، جایی که پایانی ندارد و هر که ببیند هندوانه ای در خانه ای بر زمین انداخته می شود و می شکند، این دلیل بر فوت صاحب آن است یا مرگ بر اساس شئون او باشد خواه مرد باشد چه زن و چه پسر.

هر کس هندوانه زرد بزرگ را دید، دلیل بر عیب بزرگ بیننده و زبری و سنگینی او بر مردم است و هر که هندوانه را دید که کپک زده یا ترش مزه بود، دلیل بر بیماری است و نگرانی ای که او را در زندگی اش دچار غم و اندوه می کند.

هندوانه سبز هندی در دیدن آن خوب نیست زیرا نشان دهنده ذلت بیننده در چشم خلق است و دیدن هندوانه برای کسانی که می خواستند وارد کار دشواری شوند نشان دهنده شکست است و در خوردن هندوانه زرد نشانه ضرر و زیان و چیدن میوه های هندوانه دلیل بر جمع شدن دغدغه های سنگین است و در بینایی هندوانه درشت نگرانی بزرگی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا