تعبیر خواب دیدن هندوانه یا خوردن هندوانه در خواب ابن سیرین.

امام ابن سیرین تعبیر خواب دیدن هندوانه قرمز یا خوردن هندوانه در خواب را به تفصیل شرح داده است. در آن فرمود: خوردن هندوانه لذیذ با طعم شیرین، نشانگر خوشبختی است که صاحب بینایی را در دنیای خود که در آن پول و فرزند و مال بسیار به دست می آورد، همراه است، اهمیت خوردن هندوانه در زندگی انسان است. خورنده با رزق و رضایت و زوال غم و اندوه زیرا از جمله خوراکی هایی است که بینا جز برای لذت بردن از طعم آن نمی خورد و در اینجا به معانی رؤیت خوردن هندوانه و آثار خوب و بد رؤیت هندوانه سرخ و زرد و سفید می پردازیم.

بهترین از آنچه در تفسیر رؤیت آمد

دیدن هندوانه بیانگر پایان نگرانی و زندگی در آرامش و رزق و روزی کامل است و در عین حال به دست آوردن آنچه بیننده از خوشی های زندگی و نیکی های آن می خواهد، دلیل بر تلاش او برای رسیدن به امری بزرگ و یا به مقامی والا و خواهد بود. آنچه را که برای آن تلاش می کند به دست آورد و هندوانه برای کسانی که می خواهند بخورند مزه خوبی دارد که نشان از معنای نزدیکی و محبت دارد.

در خواب خوردن هندوانه رسیده یا شیرین بیانگر سلامتی سالم و زندگی شایسته و در خواب هندوانه زرد (طالبی) نشانه اهدافی است که در سینه خواب بیننده از اهدافی که در شرف دستیابی هستند در گردش است. خوردن هندوانه زرد شیرین در طعم آن در خواب نشانه تلاش برای بهبود شهرت است.

خوردن هندوانه تازه در خواب، دلیل بر ازدواج دختر باکره ای است که هرگز ازدواج نکرده است، و جمع آوری تخمه هندوانه در خواب، نشانة بهره مندی از کار یا ارث است، و هر که هندوانه شیرین بخورد، غم خود را برطرف می کند. غم و اندوه و سبز بهتر از زرد است و هندوانه کوچک است تعبیری بهتر از عمده دارد و هر دو خوب هستند.

هر کس هندوانه رسیده را در وقت خود ببیند، با همسری ازدواج می کند که از مال او بهره مند است و جانش را به او تبریک می گوید و هر که میوه هندوانه را ببیند و آن را نچیند، مژده می شنود. بهبودی مرض یا آزادی زندانی یا اضطراب و اندوه از او دور می شود و هندوانه در خواب پسر زنی است فیس یا منفعت و روزی شایسته.

شر از آنچه در تعبیر خواب آمد

هر که هندوانه زیاد دید و آن را حمل کرد و شکست، این دلیل بر نگرانی هایی است که بی راهه او را گرفتار می کند سختی برخورد با دیگران.

هندوانه گندیده حاکی از بیماریهای بسیار است و اگر به زنی رجوع کند، زن مبتلا به بیماریهای بسیار است و هر کس از هندوانه نابهنگام چیزی بخورد دچار بیماری و غم و نگرانی می شود و دچار مشکل می شود. از جایی که نمی داند و حساب نمی کند.

و خواب هندوانه هندی در خواب، گواه بر سنگینی آفرینش است که در نظر مردم ساده لوح و متکبر وزنی ندارد. به این دلیل که اشاره به بیکاری دارد و هندوانه سفید از درون حکایت از تاخیر در رسیدن به اهداف یا از دست دادن امید در رسیدن به آنها دارد.

خوردن طالبی نشانه بیماری است و چیدن و جمع آوری میوه های هندوانه نیز در تعبیر است که هر دو اشاره به غم و اندوه دارد و هر که هندوانه ای در خانه اش پرتاب شده بیابد، دلیل بر نگرانی های بسیار اوست. برای خود و دیگران دریافت می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا