تعبیر خواب دیدن انار ترش و دلالت بر خیر و شر در خواب.

تعبیر خواب دیدن انار ترش و دلالت بر خیر و شر در خواب.

امام ابن سیرین در کتاب تعبیر خوابهای بزرگ دلالت به خیر و شر با توجه به تعبیر خواب دیدن انار ترش در خواب آمده است. فرمود: انار ترش نشانی از آنچه از پول جمع آوری می شود دارد که برای صاحبش مفید یا مضر است، از جمله رؤیت جمع آوری میوه های انار، پوست انار ترش و فروش یا خریدن انار در خواب.

بهترین از آنچه در تفسیر رؤیت آمد

انار: در خواب پولی است که از کاری به دست آمده است که در آن منفعت بدون مشقت است و ترش حاصل از میوه های انار موجود در آن نشانه پس انداز و خرج نکردن آن به دلیل فراوانی است و شاید انار ترش یک دایره کامل بود و شاید هم گره بود. در خواب درختان انار یا انار ترش نشانه مردان مخلص در کسب روزی دنیا و دین است.

تعبیر خواب دیدن انار ترش و دلالت بر خیر و شر در خواب.

انار دلیل بر زن صالح است و در ترش انار نشانه به دست آوردن مالی است و ممکن است اشاره به بدبختی در به دست آوردن آن باشد و روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم در دست من انار گفت: زنی است که با آن ازدواج می کنی و اگر بخوری مژده و مژده در آن است.

خواب انار نیز شاید پسر یا حالت اگر والی آن را در خواب ببیند شهری پرجمعیت خواهد داشت و در ملکی مجلل برای ویتیلیگو و انار فراوان در خواب تاجر تعبیر می شود. به عنوان رونق تجارت با گسترش آن، و گفته شد: هر که دید انار سرخ خورده بود، مزه ترش را در آن یافت، دلیل بر ضرر مالی هزار دینار است.

و اما رؤیت خوردن دانه های انار ترش، اگر سفید باشد، دلیل بر کسب مالی است که معادل هزار درهم است، بیماری ها و بیماری ها.

هر کس میوه های انار را بگیرد و پوست آن را از آن جدا کند و دانه های آن را له کند و از آب ترش آن بنوشد، این دلیل بر خرج انسان از کارش است و هر کس از انار بخورد و طعم آن را نداند. اگر ترش رنگ یا شیرین باشد در مقام حسنه است.

درخت انار گواه مرد دین و دنیاست و خارهای انار گواه چیزی است که او را از گناه باز می دارد و در پوست انار نشانی از مردان شهر است که آن را از دشمنان حفظ می کند. و دانه هایش سربازانش هستند و هر که دانه انار را شکست، این گواه رهایی کشور است و مردمش را از شر دشمنان خلاص می کند.

شر از آنچه در تعبیر خواب آمد

در انار ترش ابن سیرین آمده است: که دیدن او در خواب، مظهر غم و اندوه است و هر که انار گندیده ترش بخورد، دلیل بر غم و اندوه است و هر که انار را بفروشد، دلیل بر اوست. برگزیدن دنیا به جای آخرت، درخت انار اشاره به بریدن رحم است و نه دیدار خانواده.

گفته شد: انار در خواب دلیل وحشت است که بیننده در سفری می افتد که بیرون می رود و هر که انارهای شکسته ببیند این زن شوهردار است و پوسیدگی انار زن بدی است. ، و درخت انار ترش ممکن است نشان دهنده ترس باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا