تعبیر خواب دیدن ریگ سفید در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ریگ سفید در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن ریگ سفید در خواب گفته است که بیانگر کارهایی است که انسان در زندگی خود انجام می دهد و آنچه را پس انداز می کند و جمع آوری می کند. یعنى اگر در خواب اشاره به جهات خیر و صلاح باشد، ولى ریگ پراکنده یا جدا شود، دلیل بر کار بیهوده اى است که مال و منفعتى ندارد، و لذا آنچه در تعبیر ذکر شد. این بینش این امام در تعبیری که در کتاب اعظم تعبیر خواب، معجم تعبیر خواب نقل شده، دارای جنبه های خیر و شر است.

بهترین از آنچه آمد در تعبیر دیدن ریگ سفید در خواب

تفسیر شن و ماسه زیرا هر دو از زمین هستند و رؤیای شن سفید ممکن است به دنبال زندگی شاد و رزق و روزی گسترده و اشتغال به امور دنیوی و دین در تجارت باشد.

تعبیر خواب دیدن ریگ سفید در خواب ابن سیرین

هر کس زمین را برای جمع آوری شن از آن حفر کند و در کار از آن استفاده کند، دلیل بر کار نیک است، و هر کس از شن یا خاک بخورد، دلیل بر جمع آوری پول است، و هر کس در ریگ راه برود و اندکی در آن بیابد. پول و طلا، دلیل بر مشغول بودن به امور دنیوی است، بدون این که به آنها مشغول شوید، در مورد کار برای آخرت.

هر کس تپه های ریگ بسیار ببیند و رنگ آن سفید باشد، دلیل است بر آنچه از وسعت زندگی و رسیدن به خیر و روزی بهره می برد، جلیل و مقام بلند برای ضعیفان.

هر که بر خاک یا ریگ سفید راه برود و به سفر یا کاری بیرون رفته باشد، دلیل بر فراوانی حاصل از زندگی او و اشتغال او به کاری است که در آن منفعت و مال و شن سفید کوچک، دلیل بر این است. امرار معاش بدون کار، و شن سفید در خواب، پول است، مگر اینکه او بیشتر، و آن را معیشت برای کارفرمایان، زمان، و افراد مشغول به طالع بینی است.

ماسه سفید با رنگ زرد در خواب، نشانه توبه خالصانه پس از مدتی گناه و معصیت است و ماسه سفیدی که در ریشه درختان سفید موجود در آن جمع شده است، نشانه امرار معاش است که از کار واقعی به دست آمده است. املاک

هر که بر ریگ بدود یا ببیند که در آن شن می کند، دید او حکایت از سفر و کسب خیر از کاری دور از وطن دارد.

شر آن چه آمد در تعبیر دیدن رمل سفید در خواب

هر که در خواب شن ببیند و مردی آن را بر در خانه خود یا در میان جامه های خود ببیند، رؤیت او حاکی از نیاز و نیاز اوست یا نان آور خانه پس از او چنانکه یکی از فرزندان اوست.

هر که ببیند خاک سفید از همه جا احاطه اش کرده است، آن تابوت اوست، و چرک سفید فراوان، دلیل بر اسارت و زنجیر افتادن است، و ریگ دلالت بر دلواپسی و اندوه و نزاع و غصه دارد. اگر خوابیده در آن راه برود و به صورت لغزنده شود یا به زمین بیفتد و اگر بخواهد روی خاک بدود و پاهایش فرو رفت، بینایی او نشان دهنده بیماری است.

هر کس در شن راه رفتن پاهایش فرو رود و رنگش سفید باشد، دلیل بر پریشانی و کمبود و بدی است و هر که دستش در شن فرو رفته باشد، دلیل بر گیجی و ناتوانی اوست. رزق و روزی لازم را درو کنید.غم و اندوه تجربه شده توسط بینا.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا