تعبیر خواب دیدن انار شیرین در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن انار شیرین در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در کتاب تعبیر خوابهای بزرگ در تعبیر خواب دیدن انار شیرین در خواب گفته است که اشاره به آنچه صاحب خواب به دست می آورد و در عمر مال از انار خورده است. ، نیکو و آنچه در آن زندگی می کند از فراوانی روزی و فراوانی فرزندان و آنچه در خانه خود پس انداز می کند از طلا و نقره از آنچه به دست آورده از کاری که در آن بدبختی نیست. در مورد خوردن پوست و دانه انار و معنی دیدن و خوردن انارهای گندیده در این مقاله به تفصیل آمده است.

بهترین آنچه ابن سیرین در تعبیر خوردن انار شیرین در خواب گفته است

انار شیرین: در خواب است برای کسی که دید از آن چیزی خورد، نشانگر روزی است که بیننده بدون سختی و زحمت و یادگاری به دست آورده است، فایده دارد و یک انار گلوله پر است یا گره نیکو، و هر که درخت انار پرباری ببیند و دانه‌ای از آن را بچیند و بخورد و طعم شیرین آن را بیابد، غالب است، این دلیل بر فایده‌ای است که خوار در خود برای هر که به آن نیاز دارد و انار دارد. اگر از طعم آن غافل باشد، در حکم شیرین در حسنه است.

تعبیر خواب دیدن انار شیرین در خواب ابن سیرین

ديدن انار سرخ شيرين، اشاره به زني زيبا در شكل و سيره است، اگر درختي ميوه انار بياورد، اين زن بارور و دوستدار است، گويند مردي نزد ابن سيرين آمد و گفت: من. یک انار در دستم دیدم فرمود: زنی است که با او ازدواج کند، اگر از او بخورد و شیرینی در او بیابد خوب است و چه بسا از میوه های انار بچه دار شود.

هر كه در خواب انار شيرين خورد و والى بود، ديده اش حاكى از حالت كامل و كشورى است كه در آن خير است، يا املاك مجللى است، و انار شيرين براى كسى كه آن را مى خورد و تاجر بود، دليل. از مجموع پول و رزق حلال، پس سرخی آن هزار دینار و سفیدی آن هزار درهم است و شیرینی آن از انار، دلیلی بر صرفه جویی در منفعت است.

هر كه از پوست انار شيرين بخورد، دليل بر كوشش در رفع گرفتاري و رسيدن به مقصود است، كپك در خواب دليل بر رهايي از بلا است.

درخت انار شیرین در خواب، گواه مردی با دین و دنیاست و خار آن در خواب، گواه آن چیزی است که او را از سردرگمی باز می دارد.

پوست انار دستبندهای دولتی است که آن را از حمله دشمن حفظ می کند و شکستن انار گواه رهایی کشور است و در انار شیرین گواه هرچه در اهل خانه و خانه خود می یابد که او را از دشمن حفظ می کند. و جمع كردن دانه‌هاي انار گواه فراواني خير است و انار سرخ شيرين در خواب گواه دختري زيبا است و هر كه انار شيرين خورد و مجرد بود با دختر آزاده‌اي با مال و خلق ازدواج كرد.

انار سرخ شیرین به شکل و مزه اش گواه بر دختر باکره است و اما ترکها دختران هستند و انار گندیده دلیل بر پاکدامنی است که از شر آن خلاص شد و هر که انار را پوست کند و آنچه در آن بود خورد و طعم شیرین را در بینش یافت، نشانه جدیت و کوشش در به دست آوردن پول است و مال بسیار است.

پوست کندن انار در خواب، دلیل بر برکت و نیل به مقام و سعادت در کار پس از خستگی و بدبختی است و خوردن پوست انار برکت و شفا است و خسته از آن.

شرّ آنچه ابن سیرین در تعبیر انار شیرین در خواب گفت

هر کس دانه های انار سفید را بخورد و طعم شیرین آن را نبیند، دیدن او نشانه غم و اندوه است و هر کس انار شیرین بفروشد، آخرت را با دنیا عوض کرده است و هر که درخت انار را قطع کند، مردی که رحمتش را قطع می کند و به آنها نمی رسد و با آنها همدردی نمی کند.

گفته شد: انار در خواب برای کسی که آن را خورد و مزه آن را تشخیص نداد، دلیل بر تنش و اضطرابی است که زندگی بیننده خواب را پر می کند.

هر که در خواب از او اناری دزدید و از او شیرینی خریده بود که بخورد، دلیل بر عملی است که مال ندارد یا مالی که از آن فایده ای ندارد پیرمرد نمی تواند برود. و گفته شد: بلكه انداختن آن در خواب اگر شيرين باشد بدون خوردن انار دليل بر ضرر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا