تعبیر خواب دیدن انار خوردن در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن خوردن انار در خواب گفته است که منظور از کاری است که انسان در طول عمر انجام می دهد و مال زیادی برای او به ارمغان می آورد و آنچه را که در طول عمر از آن پس انداز می کند تا منتفع شود. از آن در امور آینده، در زندگی، و با استفاده از آن روزی روزانه خود را جمع می کند. یعنى اگر خواب با معانى نیکو و نشانه هاى نیک ذکر شود، ولى اگر اشاره به بدى باشد، براى کسانى که آن را فروختند یا آن را گندیده خوردند، غم و اندوه و خیال است و در اینجا با ذکر آنچه در کتاب آمده است. مترجم و فرهنگ لغت او

بهترین از آنچه در تفسیر رؤیت آمد

انار مالی است که بیننده خواب در زندگی خود از کار جمع آوری یا پس انداز می کند و هر که انار شیرین بخورد، دلیل بر کسب روزی گسترده و رونق تجارت و بهترین چیزهایی است که در زندگی علمی و عملی به او می رسد. عامل بهبود آن باشد.

تعبیر خواب دیدن انار خوردن در خواب ابن سیرین

انار برای کسی است که بخورد و در طعم آن شیرینی ازدواج زن زیبا را در ظاهر و سیرت بیابد. یعنی اگر مجرد یا مجرد بود و روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: اناری در دستم دیدم، گفت: زن با او و اهل بیتش ازدواج می کند.

خوردن انار در خواب والی، بیانگر حالت شهر پر و ملکی مجلل است که پول تاجر است و گفته اند: هر که اناری خورد و دانه هایش سرخ بود، هزار زد. دینار و اگر دانه ها سفید بود، دلیل بر هزار درهم است و خوردن انار شیرین دلیل بر پول نیل است که در آن شادی و لذت است که به نفع صاحب آن است.

هر کس پوست انار بخورد از بیماری شفا می یابد و آب انار یا آب بیاشامد یا دانه آن را بخورد معانی نفقه دارد و هر که خود را ببیند از مال او بس است و درخت انار مردی است امور دنیوی و دین

خارهای درخت انار سدی است که بیننده اش را از گناه و معصیت باز می دارد، انار برای بیننده پول و فرزند است، شهر است، فلس هایش دیوارهایش، دانه هایش ساکنانش، فربه هایش هستند. پول آن است و انار جعبه ای دربسته است که خانه زنبورهاست و قرص مومی.

شر از آنچه در تعبیر خواب آمد

خوردن انار ترش دلالت بر پریشانی و پریشانی دارد و هر کس انار ترش بخورد دلیل بر غم و اندوه است و هر کس انار را بدون خوردن بفروشد دلیل بر این است که دنیا را بدون آخرت خریده است و انار. درخت گواه قطع رحم است.

گفته شد: انار دلالت بر هراس یا سفری است که در آن زیان است و انار شکسته زن مطلقه و انار ترش زن بداخلاق است و خوردن انار گندیده در خواب دلیل بر فقر و تنگی است. ، و گناهان بسیار.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا