تعبیر خواب دیدن انار سرخ در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن انار سرخ در خواب گفته است که منظور به دست آوردن روزی و مال فراوان است، از جمله تعبیر دیدن دانه های انار و پوست انار سرخ و آنچه خواب دیده از جمع آوری انار و چشیدن ترش می بیند. و دانه های انار شیرین و بسیاری از صحنه هایی که امام در کتاب تعبیر خواب بزرگ و معجم تعبیر خواب آورده است.

بهترین چیزی که در تعبیر خواب آمد دیدن انار قرمز در خواب

هر کس در خواب دانه انار سرخ یا پوست خشک قرمز آن را دید و جمع کرد یا چیزی از آن خورد، دلیل بر رزق آسانی است که بیننده خواب بدون خستگی و خستگی به دست می آورد. زمین مسکونی که با دیوارها احاطه شده و پر از مردم است، چنانکه پوست و دانه آن چنین تعبیر می شود.

تعبیر خواب دیدن انار سرخ در خواب ابن سیرین

هر کس میوه های انار را دید و زن باردار داشت، دلیل بر این است که فرزندی نیکو خواهد داشت و انار مالی است که هزار دینار یا یک درهم تخمین زده می شود و گفته شد: انار دلیل بر آن است. اقتدار شهر و شکستن انار گواه باز شدن دیوارهایش و رهایی آن است و دانه های انار مردان و لشکریانش هستند و هر که در خواب انار خورد پوستش کند و بیمار شد شواهدی از رفاه

دیدن انار در خواب اشاره به جایی است که خوابنده پول خود را چه در صندوق باشد و چه در بانک، در آنجا پنهان می کند، زیرا پوست آن (دیواره) از دانه ها (پول) محافظت می کند.

و اگر انار به زن باشد، زیبا و پاکدامن است و در جلیقه و جامه او پیچیده و هر که انار سالم را ببیند، دلیل بر ازدواج دختر باکره ای است که ازدواج نکرده و هیچ عیب و نقصی در او نیست. او را ایجاد کنید

هر کس انار بخورد و مزه آن را اعم از شیرین یا ترش تشخیص ندهد، در همان احکام شیرین و معنای آن در خواب است.

هر کس درخت انار پرباری را ببیند و از زمین برآید، دلیل بر مردی است که در دین و دنیا بلند مرتبه و اعتبار است و خارهای انار مردی است تسخیر ناپذیر که خود را از گناهان و بدی ها حفظ کرده است. و فراوانی انار برای تاجر گواه رونق او در کار است و انار شیرین رزق حلالی است که به دست می آورد.بصیر خسته است.

هر که پوست انار یا انار را جمع کند و بخورد، دلیل بر هوش صاحب رؤیا در برخورد با جامعه اطراف است و خوردن دانه انار دلیل بر عیش و نوش و فراخی از اوضاع است و انار طلای سرخ در خواب

شر آن چه آمد در تعبیر خواب دیدن انار سرخ در خواب

انار ترش در خواب اشاره به مال بیهوده است یا جمع حرام و بی منفعت است و خوردن انار گندیده یا ترش دلیل بر اندوه و تنگی است و هر که انار شیرین فروخت دنیا خود را با آن خریده است. آخرت او، و هر کس درخت انار را از اصل آن قطع کند، دلیل بر ترس و وحشت و فقر پس از مال است. هر کس درخت انار را بسوزاند یا میوه های آن را بریزد، دلیل بر قطع رحمت اوست، دیدن درخت انار پر از خار نشان دهنده ترس و وحشت است و انار ترش در آن نشانه نزاع و نگرانی است. این و خداوند داناتر و بالاترین.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا