تعبیر خواب دیدن بوسیدن دست یا پا در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن بوسیدن دست یا پا در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیده که دست یا پا را ببوسد و تعبیر به بوسیدن دست مادر یا پدر و پای پدر و مادر و گرفتن بوسه یا گرم بوسه و هر که کنیز یا کنیز را ببوسد گفته است. زن معلوم یا مجهول در خواب و بسیاری از معانی دیگر که در کتاب تعبیر خوابهای بزرگ و واژه نامه تعبیر خواب آمده است. دیدن بوسیدن افراد در خواب مربوط به آن چیزی است که بیننده خواب از احساسات و عواطف پنهان می کند که دلش را پر از عشق و سپاسگزاری می کند که او را بوسیده است. مقاله.

بهترین آنچه در مورد تعبیر خواب گفته شد

دیدن بوسیدن دست یا پا در خواب بیانگر معانی پیروزی و پیروزی و به دست آوردن مطلوب با برآورده شدن حاجات است و بلندی هایی مانند رئیس جمهور یا حاکم یا پلیس دلیل بر عزت نفس و دستیابی به موفقیت بزرگ ناشی از حمایت از اعتماد به نفس.

تعبیر خواب دیدن بوسیدن دست یا پا در خواب ابن سیرین

و اما بوسیدن دست و پا در خواب برای کسی که می بیند بچه ای را بوسیده است، دلیل بر محبتی است که بیننده خواب را به پدرش می بندد، رابطه صمیمی و دوستانه با شوهرش. اگر عالمی ببیند که دست یا پای زن زیبایی را بوسیده است، دلیل بر تلاوت قرآن است.

هر کس در خواب ببیند خدای متعال او را می بوسد، دلیل بر قبول اوست، بیننده از جایی که حساب نمی کند نمره می دهد و اگر مرده یکی از زنده ها را ببوسد، دلیل بر آن است که زنده به دست آورده است. چیز مفیدی از مرده از آنچه پس از مرگش بر جای گذاشته است.

هر کس در خواب با زنی زیبا ازدواج کند یا عورت او را ببوسد، دلیل بر ازدواج او با زنی است که شوهرش از دنیا رفته است، پس از مال و فرزند او بهره مند می شود و چه بسا در زن مجرد خیری نصیبش شود.

هر که خواست زنی را که دوستش داشت یا کسی را که دوستش داشت ببوسد، آنچه را که می خواست انجام داد و دست یا پا را بوسید، این دلیل بر رسیدن به مقصود و رسیدن به مقاصد است.

شرور آنچه در تعبیر خواب گفته شد

رؤیت بوسیدن پای معشوق یا دشمن دلالت بر معانی تسلیم، ذلت، ذلت در برابر مردم، عدم و گدایی دارد، شاهد غیبت و فریب.

بوسیدن حیوانات در خواب، نشان از ارتباط بیننده در رابطه عاشقانه با فردی غیر انسانی در دل دارد و هر که سگی را ببوسد، دلیل بر دشمنی ها و اختلافاتی است که زندگی او را از خانواده و نزدیکانش پر کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا