تعبیر خواب دیدن دست بوسه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن دست بوسه در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن دست بوسیدن در خواب، بوسیدن دست مادر یا پدر و بوسیدن دست زن یا معشوق در خواب زن مجرد، متاهل و باردار، گفته است. معانی دیدن بوسه از دختر غریب یا معروف که معلوم نیست و آنچه در کتاب تعبیر خواب آمده است و واژه نامه تعبیر خواب از معانی تعبیر و تعبیر بوسه. بوسیدن دست در خواب تعابیر و معانی متعددی دارد که در مجموع بین خیر و شر قرار می گیرد و با توجه به آنچه در رؤیا آمده است تفاوت دارند.

بهترین آنچه در رؤیا گفته شد

دیدن بوسیدن در خواب، بیانگر این است که خود را آسوده می کند و به خواسته می رسد، همراه با محبت و آشنایی و نزدیکی بین بیننده و پذیرنده، و هر که ببیند دشمنی دست او را می بوسد، دلیل بر پیروزی است و پیروزی بر او و هر کس دست پدر یا مادر خود را در خواب ببوسد، نشانه حقانیت آنان است و هر کس دست پلیس و معلم و فرمانروایی را ببوسد، دلیل بر موفقیت و احساس هدف است. دستیابی به آن هر کس دست پسر جوان یا پسرش را ببوسد، دلیل بر محبت او یا پدرش است و هر کس دست یا سر کنیز را ببوسد، دلیل بر حسن رابطه است. او را با اربابش پیوند می زند. هر کس در خواب ببیند که دختر آزاده ای دستان خود را به سوی او دراز می کند و او آنها را می بوسد، این دلیل بر دوستی است که اگر شوهرش شناخته شده باشد، او را با شوهرش پیوند می زند، اما اگر مجهول باشد، دلیل بر دوستی جدید است. رابطه ای که بدون ازدواج وارد زندگی او می شود و اگر دانشمندی دست زنی را ببوسد، دلیل بر فضیلت بزرگ زنانش در آموزش قرآن است.

تعبیر خواب دیدن دست بوسه در خواب ابن سیرین

هر کس دست پدر یا مادرش را ببوسد و در طول عمر به آنان نیکی کرده باشد، دلیل بر موفقیت و پیشرفت در کار و رسیدن به سعادت آینده است و هر کس ناشناس را ببوسد. دلیل بر منفعتی است که از او می‌گیرد، و هر کس در خواب او را از سوی خداوند متعال پذیرفت، دلیل بر انجام اعمال پسندیده اوست، و هر که باردار بود و دست شوهرش را می‌بوسید، دلیل بر خوشبختی و درک متقابل است. بین آنها، یا شاید برای او پسری به دنیا آورد که پدرش را خوشحال کند.

هر کس خداوند متعال را در خواب ببیند و او را ببوسد، دلیل بر قبولی او نزد خداوند متعال است، و هر کس دست یکی از مردگان را ببوسد و او را بشناسد که گویی دست پدر یا مادر مرده خود را می بوسد. دلیل است بر منفعت او از پول و علم یا مسکن که برایش گذاشته است و چه بسا دست او چیزی است که به آرزویش رسیده است و هر کس پیشانی مرده یا دست او را ببوسد دلیل بر این است که گرفتن مال از ارث، و اگر میت دست زنده را ببوسد، دلیل بر کسب خیر او از مرده است، و هر کس در خواب با زنی ازدواج کند و زن در بیداری مرده باشد، دلیل است. ازدواج او از زنی که شوهرش از دنیا رفته است، از مال و فرزندان بسیار او بهره مند می شود و ممکن است در آن سال غیر از ازدواج، خیری نصیب او شده باشد.

بوسیدن دست در خواب، دلیل بر خضوع و برافراشتن از غرور و کینه است، درود خدا بر او باد، و بوسیدن دختران جوان، بیانگر اعتلای مقام و بلندی مقام و رزق است و بوسیدن دست. دختر مجرد، دلیلی بر رویکرد نامزدی یا ازدواج اوست.

شر آنچه در رؤیا گفته شد

هر کس دست دشمن خود را ببوسد یا مردی را که به نزاع افتاده است، دلیل بر ذلت و انقیاد و چه بسا از او مغلوب شده باشد، وقوع خصومت بین آنها یا غیبت و فریب.

بوسیدن دست حیوان در خواب، دلیلی بر رابطه بین بیننده خواب و فرد قبل از خود است که مملو از نفرت، نفرت و غیرانسانی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا