تعبیر خواب دیدن راه رفتن روی برف در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن راه رفتن روی برف در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن راه رفتن روی برف یا راه رفتن روی برف سفید در خواب یا دیدن برف بازی یا خوابیدن روی برف یا گرفتن گلوله برف و پرتاب کردن برف گفته است که منظور از جمع آوری پول است. و گسترش باروری؛ یعنی اگر در نواحی بایر فرود آمد یا به آنچه در زیر آن بود آسیبی نرساند، اما اگر برف بر زمین فرود آمد و جلوه های زندگی را پنهان کرد یا سطح درختان سبز را پر کرد و راه ها را بسته بود، این دلیل بر این است. شیوع بیماری همه گیر و فقر در آن مکان یا فرود آمدن عذاب از جانب سلطان ظالم.

بهترین آنچه در رؤیا گفته شد

ديدن برف سفيد در خواب، دليل بر گسترش باروري و فراواني خير و رزق و شفاي بيماريها و امراض است و هدفش آسان و شدني است و هر كه از برف سفيد چيزي از زمين بردارد و از آن بخورد و سرد بود، سپس حاکی از خیر و شفای است که بیننده به دست می آورد.

تعبیر خواب دیدن راه رفتن روی برف در خواب ابن سیرین

هر کس در خواب ببیند که بر برف سفید راه رفته و پاهایش در آن فرو نمی‌رود، دلیل بر کسب سود و رزق آسان است و هر که سردی برف را در پای خود احساس کند، دلیل بر نجات از نگرانی است. و مصیبت

هر که بعد از راه رفتن بر برف رد پای خود را ببیند، دلیل بر نزدیکی و آشنایی بین بیننده خواب و همدم یا همسرش است.

هر که در روز بارانی بر روی برف راه برود و ببیند که به صورت باران مفید بر درختان باریده است، دلیل بر گسترش باروری و برکت است، برف نیکو و مبارک است.

هر کس ببیند که روی برف راه می‌رود و در زمان ریزش آن بوده است، بیانگر زوال نگرانی‌ها و گرفتاری‌هایی است که از آن رنج می‌برد، و هر که برف کم را دید که بر زمین می‌بارد، نشانگر خیر ساده‌ای است که مردم محل دریافت خواهند کرد.

هر کس در تابستان برف بخرد بدون خستگی مالی به او می رسد، چه بسا از ارث باشد و هر که بعد از آب شدن برف آب بیاشامد که دلیل بر رفع خستگی و سختی است، و هر که ببیند برف در مناطق جدا می بارد. شواهدی از برکت در برداشت

شر آنچه در رؤیا گفته شد

هر که پس از از دست دادن سرپناه خود را در خواب بر برف ببیند، این دلیل بر عذابی است که پس از از دست دادن غرور و پول به او خواهد رسید.بصیری برای رسیدن به آن.

هر كه برف را در اعماق ديد و در آن راه رفت و به صورت افتاد و كفش يا چيزي را كه بر دوش داشت گم كرد، دليل بر زياني است كه در آن خواهد افتاد و از دست دادن امري گرانقدر.

هر که ببیند هنگام حضور برف زمین را پر کرده و غلیظ بوده و مانع دید یا راه رفتن می شود، دلیل بر وقوع بیماری سرماخوردگی در بیننده خواب است و هر که آن را دید و خواست به سفر برود، مانع شد. امری بزرگ و افتادن بر برف یا راه رفتن بر روی آن ممکن است نشان دهنده عذابی باشد که سلطان بر گله خود می آورد یا از جانب مردی که به خواب بیننده ظلم می کند.

هر که ببیند برف می‌بارد و پایش را پر می‌کند و از حرکت باز می‌دارد، دلیل بر چیزی است که او را از رسیدن به خواسته‌اش باز می‌دارد، و هر که برف‌های جمع‌شده را در بالای کوه‌ها ببیند، بر سر مردم می‌ریزد. یا درختان در آن مکان، پس این نشان دهنده آزمایشی است که بر اهل آن مکان می افتد یا عذابی به آنها می رسد، از بیماری یا درگیری.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا