تعبیر خواب دیدن برف سفید در خواب ابن سیرین

ابن سیرین گفته است که دیدن برف در خواب در تعبیر خواب تعبیر به معانی بسیاری است که خواب برف خوردن حکایت از به دست آوردن خیر و جمع آوری مال بسیار کار و ارث دارد و دیدن او همین است در کتاب تعبیر خواب

برف سالی یک بار در فصل زمستان شروع به باریدن می کند، زمانی که هوای سرد و بارانی شروع می شود، برف زمانی شروع به جمع شدن می کند که قصد متراکم شدن در مجاورت مناطق یخ زده وجود داشته باشد و به صورت دانه های ریز شروع به باریدن می کند. این مقاله.

بهترین تعبیر دیدن برف خوردن در خواب

دیدن برف در خواب، حکایت از به دست آوردن رزق و روزی و مالی، گسترش حاصلخیزی و مال، با فراوانی غذا در مناطق کم آن است، خواب نشانه صمیمیت و محبت است.

تعبیر خواب دیدن برف سفید در خواب ابن سیرین

هر کس برف را دانه دانه ببیند و مقداری از آن را جمع کند و از آن بخورد، دلیل بر جمع آوری مالی و پس انداز است و مقداری از آن را صرف منفعتی که به دست می آورد. زیرا آتش برف را آب نمی کند و آن را خاموش نمی کند و گفته شد: خوردن برف سفید دلیل بر درهم های سفیدی است که به سود صاحب آن است.

هر کس برفی را که در کاسه است بخورد، دلیل بر انفاق مال است و هر کس در خواب ببیند برف سفید خورده و سرد بوده است، بیانگر خیر و برکتی است که بیننده در مال خود به دست می آورد. و پسرش، و هر که برف را دید، بر زمین افتاده، پس بر او گام نهاد و آن وقت سقوط بود ودلله زوال نگرانی و گرفتاری.

و کسى که برف را بعد از خریدن بخورد، دلیل بر کسب منفعت است، و هر کس برفى را ببیند که بر زمین بایر باریده و از آن خورده و بر آن چه از گیاهان سبز مانده است، دلیل بر تغییر شرایط است. بهتر است از سختی به آسانی، و اگر در زمین زراعتی بیفتد، دلیل بر درو کردن میوه های فراوان و رزق فراوان است.

هر کس آسمان را ببیند که برف سبک می‌بارد و از آن می‌خورد و آسوده می‌شود، این دلیل سود است، و خوردن برف در تابستان، دلیل بر آنچه به آسانی به دست می‌آید، و هر که برف سخت بنوشد، دلیل بر زوال بلاها و سختی‌ها است.

هر که دید برف از آسمان می‌بارید و هوا سرد می‌شد و از آن سردی می‌کرد، این دلیل بر ضرر مالی از فروش مروارید یا ساختن طلاست، و هر که برف را دید بالای آن بود و بر آن خوابید. این دلیل بر پایبندی است و هر که با آب آمد و آن را یخ زد و به برف تبدیل کرد، دلیل بر جمع آوری و پس انداز است و هر که ببیند برف را از زمین جمع می کند و در ظرفی می گذارد یا از آن می خورد، دلیلی بر کسب خیر در پول و روح است.

تعبیر شیطانی دیدن برف خوردن در خواب

هر که برف را دید که به شدت بر زمین می بارد و نتوانست آن را ببیند یا چیزی از آن جمع کند، دلیل بر فقر یا ابتلا به بیماری های همه گیر و بیماری ها و آب و هوای متضاد است. برف در خواب گواه پریشانی و سختی شرایطی است که صاحب آن می گذرد. ​​رویا در زندگی او.

هر کس برف را بخورد در حالی که نباریده پس از دیدن برف بر زمین بایر، این دلیل بر خشکسالی است که برای مردم ادامه دارد تا زمانی که باران ببارد، و هر که ببیند آسمان از برف خشکی می گذرد که آب نمی شود، این دلیل بر کمبود است. .

هر که ببیند برف بر سرش می‌بارد و شلاق می‌زند یا خونش می‌ریزد، دلیل بر این است که به فریب دشمنی افتاد که او را از فریب او حفظ نکرد.

هر كه برف سفيد بخورد و طعم آن را بيابد آنقدر عجيب است كه آن را نپسندد، زيرا ديده او نشانگر عذابي است كه از جانب سلطان بر او نازل مي شود.

هر که در خواب تابستان یا زمستان برف بخورد، دلیل بر فقر و نیاز است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا