تعبیر خواب دیدن خاکستر آتش در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خاکستر آتش در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خاکستر آتش در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن خاکستر آتش در خواب می گوید که منظور از سخنان نادرست و نادرست است که بیهوده است و هیچ حقیقتی برای او ندارد. خاکستر پس از سوزاندن اشیا با آتش ظاهر می شود، تصویر نهایی سوختن و پایان آن چیزی است که سوزانده شده است، بنابراین دیدن آن در خواب باید نشان دهنده نجات از چیزی باشد که ممکن است مفید یا مضر باشد.

ابن سیرین گفت: دیدن خاکستر آتش در خواب خوب است

چه کسی در خانه سلطان آتش افروخت؟ او به فرمانروایی و قدرت و شرافت می رسد. این است که اگر چیزی از خاکسترش به او اصابت کند، یا ببیند که در اطرافش پرواز می کند، ولی اگر بیند که آتشی فروزان و بلند و نوری درخشان دارد که مردم را سود می بخشد و تاریکی راهشان را آشکار می کند، سلطان مفیدی است. مرد.

هر کس در خواب ببیند که با گروهی دور آتشی فروزان نشسته است که در آن خاکستر و هیزم است و از طعمه آن در امان هستند، خوابش بیانگر کسب فضل و برکت در مالی و روزی است. به فرموده حق تعالی {خوشا به حال اهل آتش و اطرافیان}.

هر کس خاکستر آتش را ببیند که از خانه اش در حال پرواز است و ببیند که آتش در آن به خاطر گرمی یا تاریکی افروخته شده است، این دلیل بر کسب قدرت و تجارت یا قدرت در پیشه است و هر کس شعله آتش ببیند در خانه اش را خاکستر سپید احاطه کرده است بدون اینکه دود ببیند، دلیل بر حج رفتن و ادای آن فریضه است، ولی اگر در وسط خانه ببیند عروسی است در آن. خانه

و هر کس آتشی ببیند که از سرش بیفتد یا از دستش بیرون آید و نور و پرتو داشته باشد و زن باردار داشته باشد. پسری به دنیا آورد و در میان مردم بشارتی داشت، و هر که آتشی را که در شبی تاریک و سیاه خاکستر دارد فراموش کند، دلیل است بر کسب نیرو و پیروزی و لذت و فضل و قدرت. این همان چیزی است که در قصر موسی علیه السلام آمده است.

هر که در دامن خود آتشی فروزان ببیند که اطرافش را خاکستر فرا گرفته است، دلیل بر این است که زنش در صورت ازدواج، پسری خواهد آورد.

ابن سیرین از شر دیدن خاکستر آتش در خواب گفت

خاکستر: در خواب دلیل بر دروغ گفتن است که فایده ای ندارد و هر که ببیند آتشی از آسمان بر سرش نازل شده و او را بسوزاند و سوزش بر او اثر نکند، سپاهیان بر او نازل می شوند. خانه او و اگر بیند که آتشی از انگشتش بیفتد; او نویسنده بی انصافی است، پس اگر از دهانش بیرون بیاید، گودی است، پس اگر از کف دستش بیرون بیاید، ستمگر است و هر که آتش را افروخت، فتنه افروخت.

هر که آتشی در خرابه افروخت و مردم را به آن دعوت کرد. آنان را به گمراهی و بدعت دعوت می کند و بلای او را اجابت می کند و هر که ببیند خاکستر آتش پس از سوختن کامل از خانه اش به پرواز در می آید، دلیل بر این است که خانه اش به زودی ویران می شود.

هر کس پای خود را بسوزاند و به پای دیگر ضربه بزند و آن خاکستر شد، این دلیل بر آن است که دزدان مال او را غارت می کنند و به اندازه سوخته از آن غارت می کنند و هر که بیند شعله یا آتش یا جرقه هایی خاموش می شود. سپس شورش و نزاع را در جایی که خاموش شد و از آن خاموش شد آرام می کند و در خانه اش آتشی برای گرمی افروختند و این دلیل بر مرگ صاحب آن است.

هر که بیند در باغش آتشی افروخته و سپس سوخته و خاموش می شود، دلیل بر مرگ صاحب آن است، دلیل بر ظلم.

گفته شد: خاکستر پول حرام است، و گفته شد: هر که خاکستر را در خانه خود ببیند، از فرمان سلطان خسته می شود و فقط در آن عذاب می بیند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا