تعبیر خواب دیدن خاکستر سفید در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خاکستر سفید در خواب را ارائه می دهیم همانطور که ابن سیرین ذکر کرده است خاکستر حاصل از آتش پس از وقوع آتش و پرواز خاکستر در هوا و سقوط خاکستر از آسمان و معنی دیدن خاکستر سیاه در خواب

تعبیر خواب دیدن خاکستر سفید در خواب ابن سیرین

منظور از آش، سخنی است که بینا در زندگی خود اعم از دروغ یا راست بیان می کند و بدین ترتیب معانی خیر و شر را در تعبیر حمل می کند.

بهترین آنچه در مورد خواب خاکستر سفید در خواب گفته شد

هر کس در خانه خود آتشی افروخت و از آن خاکستری بیند که مال و مال و قدرت است.

هر کس در آتشی خاکستر ببیند و با گروهی دور آن بنشیند و از وسوسه آن در امان باشند، این برای او برکت و برکت و قوت خواهد بود، زیرا می فرماید: خوشا به حال کسی که در آتش و اطرافیانش.» خانه او، پس این دلیل بر نیل به ولایت، و قدرت در پیشه و تجارت است.

هر کس آتشی ببیند که از سرش بیفتد یا از دستش خارج شود و نور یا پرتو روشنی داشته باشد و زن حامله ای دارد; برای او پسری به دنیا می آورد و برای او مژده است و هر که در خانه اش شعله ای از آتش ببیند و تیری نداشته باشد، دلیل بر خروج او برای حج است.

هر کس در وسط خانه اش آتش را در میان خاکستر سفید ببیند، دلیل بر آن است که شادی و عروسی در خانه اش وارد می شود، و هر کس در شبی تاریک آتش را در میان خاکستر سفید ببیند، دلیل است بر کسب نیرو و سعادت و فضل. .

هر کس در دامن خود آتشی ببیند که در آن خاکستر سفید افروخته شده باشد، زنش اگر ازدواج کرده باشد حمل می کند، اگر ببیند خاکستر از آسمان فرو می ریزد یا آتش و او را بسوزاند و سوزش بر او اثری نداشته باشد، سربازان. در خانه او فرود آمد و هر کس ببیند که در آتش است و برای او آزادی نمی یابد و از خاکستر سفید پر شده است، صدقه و مالکیت و پیروزی بر دشمنانش می یابد.

شر آن چه در خواب گفته شد خاکستر سفید در خواب

اَش: سخن باطلی است که بر زبان آورنده آن سودی ندارد و به بدی گوشش می افتد، او ظالم ساز است.

هر کس در منطقه خرابه ای که خاکستر سفید آن را فرا گرفته آتشی افروزد و مردم را به نشستن در آن دعوت کرد، دلیل بر این است که آنان را به بدعت و گمراهی دعوت می کنند. خانه او به سرعت ویران می شود.

هر کس دمپایی خود را دید، در آتش افتاد و سوخت و آتش به دنبال دمپایی های دیگر رفت، این دلیل بر یورش دشمنان به سرزمین او و تصرف نیمی از آن است که خاموش شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا