تعبیر خواب دیدن گردن بریده و جدا شدن آن از سر در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن بریده و جدا شدن آن از سر در خواب

معرفی

دیدن گردن بریده یا جدا شدن گردن از سر در خواب، دلالت بر خیر و شر بسیار دارد و اسارت را امام محمد بن سیرین در تعبیر دیدن گردن بریده می فرماید. و گردن در خواب از سر جدا شد.

تعبیر خواب دیدن گردن بریده و جدا شدن آن از سر در خواب

بهترین آنچه در رؤیا گفته شد

زدن گردن و جدا كردن آن از سر بيننده در خواب، بيانگر حصول آزادي و رهايي امر از قيد و بند است، يعنى رهايي از بلا; این بدان جهت است که بلایی یک بار به انسان نمی رسد و بار دوم به او نمی رسد.

سر بریدن مسافر در خواب یا جدا شدن گردن او در خواب، بیانگر بازگشت از سفر به دیار وطن و در اختلافات بر سر پیروزی است; زیرا بدن اگر سرش قطع شود; بدون شفا.

هر کس سر خود را در دست ببیند، برای کسی که فرزندی نداشته باشد و نتواند به سفر برود، نیکو است، و هر که در دست ببیند، سر خود را ببیند و سر طبیعی دیگر داشته باشد، که در حال مقاومت در برابر برخی از آفاتی است که او را احاطه کرده اند و برخی از مسائل بد زندگی خود را که در مدیریت او هستند، اصلاح می کند.

دیدن سر بریده در خواب دلیل بر پیروی از سنت است و سر امام است و هر کس ببیند که شصت کنیز یا تعدادی از آنها به دست هر کنیز وارد می شود سر انسان شسته و شانه شده گذاشته می شود. بر آن، پس این دلیل بر استدلالی است که سلطان را قانع می کند و به دست آوردن پولی معادل آن چیزی است که با تعداد کنیزان یا تعداد سرها وینال شصت هزار دینار دیده است.

و هر کس سرهای بریده را با دست خود در جای خود ببیند، مردم را به سوی او می برند و به آن مکان می آیند و مردم در آنجا جمع می شوند و اگر ببیند که صاحب سر است; پولی به او می رسد که کمترین آن هزار درهم و بیشترین آن هزار دینار است و هر کس استخوان سرش را ببیند و پادشاه یا فرمانروا باشد بر قدرتش فزونی یابد و قوتش قوی تر شود. در برابر دشمنانش

هر کس سر خود را سر قوچ ببیند، دلیل بر این است که در زندگی خود به عدالت پرداخته و از ظلم دوری کرده است، مخصوصاً اگر حاکمی این را ببیند.

شر آنچه در رؤیا گفته شد

هر کس ببیند که گردن خود را بریده یا در راه یا در جنگ بریده است برای صاحبان پدر یا پسر مذموم است زیرا سر به پدر و مادر تشبیه شده است زیرا آنان مایه حیات هستند و فرزندان تشبیه شده برای تصویر، و در میان صاحبان سرمایه، هر که گردن خود را ببرد، سرمایه خود را که در آن تجارت می کند، از دست می دهد.

و هر کس در خواب بدون شمشیر و با بیماری سر خود را بریده ببیند، دلیل بر شدت گرفتاری و ناراحتی است و هر کس در خواب سر خود را به شکل سر سگ در آورد، او نسبت به نعمت های خداوند متعال بر او ظالم و ناسپاس است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا