تعبیر خواب دیدن برخورد شمشیر به گردن در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن برخورد شمشیر به گردن در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن اصابت یا بریدن گردن با شمشیر در خواب بر حسب آنچه خواب دیده در خواب می بیند متفاوت است. زیرا اساس وجود او در زندگی است.

تعبیر خواب دیدن برخورد شمشیر به گردن در خواب ابن سیرین

بریدن گردن انسان با شمشیر و افتادن سر به زمین و دیدن سر و گردن بریده شده در خواب نشانه های خیر و شر بسیاری در تعبیر دارد. کتاب تعبیر خواب بزرگ.

بهترین تعبیر خواب دیدن برخورد شمشیر به گردن در خواب

رؤیای ضربه زدن به گردن انسان برده یا متعلق به ارباب، حکایت از رهایی و نجات آن از بردگی دارد و هر که گردنش را بریده و ترسیده و یا محکوم به مرگ کنند. او قابل ستایش است; و دید نیکو برای صاحبش; زیرا مصیبت یک بار به انسان مبتلا می شود و بار دوم به او نمی رسد و در مسافرین حکایت از بازگشت به کشور خود و در نزاع ها به سوی پیروزی دارد.

هر کس در خواب گردن خود را ببیند که گردن حریفش را با شمشیر زد، پس آن را برید و سرش زیر پایش افتاد; این شاهد پیروزی است. زیرا بدن اگر سر بریده شود علاج ندارد و هر که گردنش را ببیند سر در دستش بریده اند; این دلیل بر انصاف است برای کسی که فرزندی نداشته باشد و به سبب قطع خیر در او نتواند به سفر برود.

هر که در خواب ببیند که سرش در دست است و سر دیگری غیر از سر طبیعی دارد. دلالت بر این دارد که او در برابر برخی از آفاتی که او را احاطه کرده است مقاومت می کند و برخی از کارهای بد خود را که در مدیریت اوست اصلاح می کند و روایت شده است که مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: : ای رسول خدا! دیدم سرم بریده شده، انگار با یکی از چشمام نگاهش می کنم! او رضی الله عنه تبسمی کرد و گفت: به کدام یک از آنها نگاه می کردی؟ تا زمانی که خدا خواست ماند، بعد از دنیا رفت، رضی الله عنه. با نگاه به او به سنت عمل می کنم.

سر گواه امام است و ابن مریم شصت کنیز دید که وارد خانه او شدند و در دست هر کنیز ظرفی بود که سر شسته و شانه شده انسانی بر آن بود.[الشورى:51]. پس رؤیاهای خود را بازگو کرد و به او گفته شد: خلیفه از حجاب او تقلید می کند و شما شصت هزار دینار می گیرید، چنین شد.

و هر كه ببيند گردن مردم را به جاى خود بريده اند، مردم را به سوى او مى برند و به آن جا مى آيند و مردم در آنجا جمع مى شوند و هر كه سرى دارد مالى به دست مى آيد كه كمترين آن هزار درهم است. و بیشترین آن هزار دینار است. و هر که سرش را بزرگ ببیند مالش زیاد شود و هر که سرش را چون سر قوچ ببیند در جانش عادل است و هر که سرش را سر سگ ببیند در حال است. ناعادلانه

تعبیر شیطانی دیدن ضربه شمشیر به گردن در خواب

هر کس ببیند که گردنش به حکم حاکم یا قطع راه یا در جنگ و غیر آن ضربه خورده است برای کسانی که پدر و مادرش باقی مانده اند یا پسری داشته است مذموم است زیرا سر به پدر و مادر تشبیه شده است زیرا آنها علت زندگی هستند و به خاطر تصویر شبیه به کودکان است.

هر که دید شمشیر به گردنش زده و از رؤسا و سرمایه های کلان است، دلیل بر ضرر و زیان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا