تعبیر خواب دیدن خون دماغ در خواب ابن سیرین

شرح تعبیر خواب دیدن خون دماغ در خواب ابن سیرین، معنی خون از بینی یا خونریزی از بینی کودک، زن و مرد، معنی خون دماغ را ارائه می دهیم. برای زن مجرد، زنان باردار و زن شوهردار در خواب، و دلیل به خیر در تعبیر دیدن خون دماغ و خون دماغ شدن و معانی بدی در خواب.

خون دماغ در اثر فشار خون بالا یا افزایش دمای بدن از بینی انسان خارج می شود و خون چسبناک ساده ای است که فشار می آورد و از بینی خارج می شود و دهان و لباس را عفونی می کند و ممکن است قطراتی از آن بر زمین بیفتد و این همان چیزی است که خوابیده در خواب خود می بیند پس در دل خود تعجب می کند از تعبیر خواب و معانی رؤیت نیز همین گونه است و در این مقاله صحبت خواهیم کرد. درباره تعبیر خواب دیدن خون دماغ و بیرون آمدن خون از بینی در خواب.

تعبیر خواب دیدن خون دماغ در خواب ابن سیرین

بهترین تعبیر خواب دیدن خون دماغ در خواب ابن سیرین

خون دماغ یا خون دماغ خونی است که از بینی خارج می شود اگر زیاد و رقیق باشد; این حکایت از کسب مال، و جراحت رزق دائمی دارد و اگر نازک باشد، حاکی از سقوطی است که برای او متولد می شود.

هر کس خون دماغی را ببیند که از بینی اش بیرون می آید و گمان کند این خون برایش ضرر دارد، مالی را از رئیسش سرایت می کند که به دردش نمی خورد و برایش مصیبت است و هر که ببیند. که و او پیشوا است، به اندازه ی قوت و کمبود یا فراوانی خون، خیری در بدنش به دست می آورد.

هر كه بينى خود را يكى دو قطره از خون بردارد، براى اين است كه نفعى ناچيز به دست آورد، بدنش چنان كه به او ضرر مى‏رساند، دليل بر مال است. زیرا قدرت انسان در ثروت اوست.

هر کس از بینی خون دماغ کند و بدن و لباس خود را با آن لکه نکند، این دلیل بر خروج از گناه با اعلام توبه و بازگشت به حق است، پول زیادی به دست آورده است.

گفته شد: خون دماغ خوب است که خون دماغ از رئیس خود بگیرد و بطول یا ناپدید شود و هر که خون دماغ شود و در بینی آسوده شود دلیل بر مناسبت و لباس و شهرت و خون دماغ است. به اندازه خون از بینی به دست می آید.

تعبیر شیطانی دیدن خون دماغ در خواب ابن سیرین

هر کس از بینی خود خون زیادی بیاورد و گمان کند که به بدنش ضرر می رساند، از رئیسش پولی می گیرد که نه خیر است و نه منفعتی و برای صاحب آن بلا است و بعد از او ضرری به او می رسد. از بینی او دلیل بر ضرر دین و کسب گناه است.

ابن سیرین گفته است که در خواب خون دماغی که از بینی بیرون می آید، بیانگر مال حرام است که در زمان حیاتش خون دماغ می آید.

هر که از او خون بیاید و بعد از آزادی قوای خود را از دست بدهد، این دلیل بر فقر و ضعف است که بر بسیاری از شئون زندگی او تأثیر می گذارد، و هر کس که لباسش به خون خون دماغ از بینی اش آغشته شود، دلیل بر به دست آوردن آن است. از پول و گناه متنفر بود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا