تعبیر خواب دیدن غذای خیس در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خیس خوردن در خواب را ابن سیرین می گوییم که خیس نوعی خرمای رسیده است که مدت طولانی سپری شده تا زمانی که از قرمز به سیاه و از حالت جامد به خیس تبدیل شده است. و این دگرگونی بر طعم و اهمیت آن تأثیر گذاشت، چنانکه در ذائقه مطبوع و فواید بسیار است، از این رو اصحاب او را بر درخت خرما رها می کنند تا به این حالت برسد.

دیدن خیس در خواب یا خوردن آن و معاوضه، بیانگر تغییر حال و بهبود حال و روزی فراوان است; این در قیاس با تبدیل میوه خرما است که طعم آن را بهبود می بخشد و فایده آن را زیاد می کند و در اینجا تعبیر دیدن خیس خوردن در خواب را در کتاب تعبیر خواب بزرگ ارائه می دهیم و جنبه های خیر و شر را در آن ذکر می کنیم. تفسیر

تعبیر خواب دیدن غذای خیس در خواب ابن سیرین

بهترین تعبیر خواب دیدن غذای خیس در خواب

تعبير تر به ابن سيرين رسيد، حامل معاني به دست آوردن آسايش و شادي و رزق فراوان و حصول نعمتي كه چشم صاحب آن را مي شناسد، خواب ثمره خير و گواه رزق است كه بيننده در آن به دست مي آورد. موضوعی که مبنایش قانونی است. هر کس دانه های مرطوب درخت خرما را بخورد و بخورد، دلیل است بر پایان دردها و برائت بیماری ها.

هر کس خیس بخورد تا با آن معالجه شود و مریض باشد، از بیماری شفا یابد. این اگر در زمانی بود که خیس موجود بود و می رسید و هر که آن را می خورد و نگران نبود فرزند بود پسری داشت که چشم او را می شناخت و نگران را می دید که خیس می خورد. دلیل بر آسودگی و مژده است به زندگی آسوده و رزق و روزی رضایت بخش و مرطوب دلیل بر تغییر اوضاع و احوال است و از بین رفتن چیزی که بیننده را در رسیدن به مقصود باز داشت. از آن، چشم مریم در هنگام زایمان آرام شد.

هر که جن خیس بخورد آسایش چشم را از پسر می گیرد و هر که تر را بخورد و طمعش را سیر کند شیرینی دنیا را به دست می آورد و خیس رزق و برکت در پول و فرزند خواهد بود.

هر کس خیس بخورد به انسان می رسد و بشارت می شنود و فرزندان نیکو می آورد و هر کس در دهان همسرش خیس ببیند اگر حامله باشد برای او پسری به دنیا می آورد و اگر باردار نباشد برای او پسری به دنیا می آورد. خبر خوبی برای او در مورد بارداری و تولد است.

هر کس خرما را معامله کند یا چیزی از آن بخورد و تجارت و تجارت باشد، دلیل بر سود فراوان و افزایش روزی اوست. اگر متهم به ناموس یا ناموس شود، بی گناهی او تأیید می شود.

تعبیر شیطانی دیدن غذای خیس در خواب

هر کس در زمانی که نرسیده تر غذا بخورد، دلیل بر آن است که به بیماری مبتلا می شود که دیری نپایید تا آن را از او بردارند، و هر کس نارس بخورد و در طعم آن تلخی خرما را بیابد. این گواه ناقص بودن موضوع و فساد اهدافی است که صاحب بینش در پی رسیدن به آن است. و کپک زدن در مرطوب دلیل بر ضرر و فساد در امر است.

هر که بیند خرما قلاب شده و از درختش می افتد، این گواه بر قحطی فصل و فساد معیشت و بی خیری است.

هر کس از خوردن خیس ضرر کند، دلیل بر آن است که به چیزی افتاده که برای او سودی ندارد، و اگر تاجر خیس بخورد و در آن مزه کپک زده یا ناخوشایند بیابد، دلیل بر زیان است که تجارت او را در هم آمیخته است، و عدم آن. که قبلاً با آن آشنا نبود و هر که خیس فروخت و تاجر نبود فقیر شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا