تعبیر خواب دیدن خرمای خیس در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خرمای خیس در خواب ابن سیرین

خرمای تر یا تر میوه درخت خرما است پس از بلوغ کامل تا رسیدن به اوج تا زمانی که رنگ میوه به قهوه ای و از حالت خشک به نرم تبدیل شود و یکی از میوه های محبوب و بسیار عالی است. فوایدی برای بدن دارد که کشاورزان را ترغیب می کند تا آن را ترک کنند تا به این مرحله از بلوغ برسد.

خوابی خیس و رسیده را در خواب می بیند به چند صورت که بعضی خیر و دیگری بد را می بیند و یکی از آنها این است که خود را در حال خوردن خیس با طعمی لذیذ یا اندازه بزرگی غیر از آنچه به آن عادت کرده است می بیند. چنانکه ممکن است میوه خرما را در مقابل خود ببیند که خیس شده است و بسیاری از صحنه های دیگر که برای تفسیر ابن سیرین دلالت هایی دارد که در این مقاله ارائه می کنیم.

تعبیر خواب دیدن خرمای خیس در خواب ابن سیرین

بهترین تعبیر خواب دیدن خرمای خیس در خواب ابن سیرین

ابن سیرین گفت: تر رزقی است که صاحبش از منبع حلال به دست می آورد و برای آن که در خواب ببیند شفا و آسودگی و شادمانی دارد بقیه عمرش برکت و شادی است. داستان مریم سلام الله علیها.

خوردن جن خیس باعث شادی چشم و رزق و روزی کودک یا پول می شود. از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: امشب دیدم در خانه ابورافع هستم.

هر که خرمای تازه به دست آورد و از آن بخورد و صاحب مملکتی باشد، دلیل بر وسعتی است که در پادشاه و یاوران و لشکریان به دست می آورد و این در مملکت پرجمعیت است اگر در او باشد. زمان، و خرمای تازه برای تاجر، تجارتی است که در آن روزی فراوان و منفعت فراوان دارد.

طعام تر رزقی است که به چشم خورنده تشخیص داده می شود اگر فقیر باشد مال زیادی می رسد و اگر محروم باشد فرزندی را که آرزو کرده است به او می دهند و فراوانی خیس گواه فراوانی یاوران، پیروزی بر دشمنان، بی گناهی از نمایش، و طعام تر، رزق حلال و شفای بیماری ها و تسکین است.

هر کس خرماى تر را بر درخت خرماى بلند ديد و بالا رفت و مقدارى از آن را با طعامى از آن خورد، اين دليل بر بلندى و نيل به مقام و منزلت است، و هر کس در وقت خود خرماى تر بخورد و مريض شد، از آن اوست. بهبودی و آسایش یافتن، و هر که دید خرمای نمناک را از دور می‌برند تا در جایی که می‌شناسد فروخته شود، این دلیل است که بشارت از دور به او می‌رسد.

تعبیر شیطانی دیدن خرمای خیس در خواب ابن سیرین

هر کس خرمای تر را نابهنگام بخورد، دلیل بر بیماری است که در بدنش می آید و دیری نمی گذرد و هر کس خرمای تر را بخورد و در طعم آن تلخی بیابد یا بداند که هنوز نرسیده است. علیرغم شکل معمول آن رسیده است، این گواه ریا و فریبکاری است که صاحب بینایی در زندگی خود دنبال می کند.

هر کس نم را پیش از بلوغ دید و کشاورز بود، دلیل بر بی حاصل بودن فصل و نبود رزق و روزی در آن است.

هر کس خرمای خرما را بخورد و در آن کپک یا آسیبی بیابد، دلیل بر این است که امری را از دست داده و اگر انجام می‌شد برایش بد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا