تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب و تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب و تعبیر خواب تخم مرغ

با تمام نمادهای تخم مرغ در خواب، تعبیر خوردن تخم مرغ خام و پخته، معنی پختن تخم مرغ در خواب و سایر علائم آشنا شوید.

دکتر سلیمان الدلیمی در کتاب دنیای رویاها می گوید که تخم مرغ به عنوان نماد در اسطوره های باستانی همیشه به رحم اشاره داشته است و در بودیسم پوسته تخم مرغ نماد چیزی است که حقیقت را می پوشاند و شکستن پوسته تخم مرغ تلاش است. برای کشف حقایق تخم مرغ در خواب ممکن است نشان دهنده تلاش برای جستجوی حقیقت باشد.

 • تخم مرغ در خواب اگر مطابق آنچه در کتاب ابن سیرین آمده پخته شود نشان دهنده رزق و روزی مبارک است.و اما خوردن تخم مرغ خام در خواب، نماد پول حرام است، و جمع آوری تخم مرغ در خواب، بیانگر جمع آوری پول و دیدن تخم مرغ زیاد در خواب، بیانگر پول فراوان یا جمع شدن مردم در اطراف بیننده است.
 • دیدن تخم در خواب، بیانگر زایش و نطفه است، دیدن تخم مرغ در ظرف یا ظرف، بیانگر دختران است، و اما دیدن تخم مرغ از زن در خواب، به تعبیر ابن سیرین، بیانگر پسری نافرمان است.
 • شیخ نابلسی می گوید تخم مرغ در خواب نشان دهنده ازدواج و فرزند استتخم مرغ در خواب نماد جمع آوری پول است و زرده آن طلا و سفید آن نقره است.
 • تعبیر کننده خواب در خواب می گوید که نماد تخم مرغ در خواب نشان دهنده فرزند یا پول است و همچنین ممکن است با دانه ها یا با تولد ایده ها و شروع پروژه ها تعبیر شود و خواب تخم مرغ ممکن است نشان دهنده این باشد. جمع شدن مردم حول یک موضوع مهم، در حالی که دیدن تخم مرغ رنگی در خواب بیانگر فرزندانی از ملیت های مختلف است، خدا می داند.
 • دیدن تخم مرغ در خواب بعد از استخاره اگر برای ازدواج باشد پول و پسر است و اگر برای تجارت باشد شعب و پول زیاد است.
 • تخم مرغ در خواب ممکن است اشاره به یک پسر پسر داشته باشدابن سیرین گوید هر که در خواب مرغی را ببیند که تخم می‌گذارد فرزند ذکور می‌شود و تخم‌های زیاد در خواب مالی زیادی است که اگر تخم‌های خواب نجوشاند از دست دادن آن می‌ترسد. و اگر نشان دهنده وجوه شکننده نباشد، دلیلی بر نگرانی یا چیزهای مبهم و پنهان است، و همه اینها در مورد تخم مرغ خام است.
 • تخم بزرگ در خواب به جنین در پایان تشکیل تعبیر می شود، در حالی که دیدن تخمک کوچک در خواب نشان دهنده جنین در ابتدای تشکیل آن است و دیدن تخمک کوچک در خواب ممکن است بیانگر حاملگی باشد که ماده آن وجود دارد. هنوز شناخته نشده است.
 • و هر که در خواب بیند که زیر مرغ تخم می گذارد، این بدان معناست که امری ناامید به او باز می گردد و چه بسا فرزندی از مسافرت یا از زندان نزد او برگردد، خدا می داند.
 • دیدن خروس در حال تخم گذاری در خواب، نمادی از صاحب خواب است که به شغل تعلیم، تعلیم یا انضباط مشغول می شود و می گویند تخم خروس در خواب بیانگر اتفاقی است که مردم آن را تحسین می کنند و هر که ببیند از آن تخم می گیرد. خروس در خواب از مردی با قدرت علم یا پول می گیرد.
 • تعبیر تخم مار، تخم شتر مرغ و غیره در خواب

 • دیدن تخم مار در خواب بیانگر پول زن است و گفته اند تخم مار در خواب نماد مالی است که به سختی به دست می آید و خستگی دارد و خوردن تخم مار در خواب ممکن است بیانگر پول زن خوردن باشد.
 • دیدن تخم‌های عقرب نشان‌دهنده کودکان حیله‌گر است و تخم‌های حشرات در خواب نشان‌دهنده یک مزاحم است.
 • دیدن تخم کبوتر در خواب آغاز پروژه ای با آرامش و امنیت است و می گفتند تخم کبوتر در خواب نماد فرزندان نیکوکار و صالح است.
 • دیدن تخم های جرثقیل در خواب به قول ابن سیرین پسری فقیر است در حالی که تخم طوطی نشان دهنده دختری پارسا و پارسا است.
 • در حالی که تخم شترمرغ در خواب نشان دهنده کودکان ترسو است و در مقابل، معنای دیدن تخم مرغان شکاری مانند تخم شاهین و عقاب و مانند آن، دلالت بر پسران شجاع دارد.
 • ابن سیرین گوید: پختن تخم مرغ در خواب اگر از پوسته نباشد، نشانگر رزق استسرخ کردن تخم مرغ در خواب نمادی از امرار معاش است که بیننده خواب به سرعت به دست می آورد، اما ممکن است دوام نداشته باشد.در مورد جوشاندن تخم مرغ در خواب، نشان دهنده برنامه ریزی برای پروژه ای است که در آن سود، حتی اگر اندک باشد، ادامه داشته باشد.
 • دیدن تخم مرغ آب پز در خواب نماد شراکت در پول یا کار در ابتدا است و تخم مرغ آب پز در خواب بیانگر شروع کار سودآور است و نشان دهنده حسادت و سرخ کردن املت تخم مرغ در خواب نماد مشارکت سودمند و خداوند است. بهترین می داند
 • پختن تخم مرغ با سبزی در خواب بیانگر مناسبتی است که مردم در آن جمع می شوند و دیدن املت در خواب نمادی از دو برابر شدن پول بیننده و بهره مندی از آن است به شرطی که پختن پخته باشد.
 • پختن تخم مرغ در خواب برای زن مجرد ممکن است نشان دهنده نزدیک بودن ازدواج او باشد یا نشان دهنده ورود او به امر مفیدی باشد و اگر زن شوهردار در خواب ببیند که در حال پختن تخم مرغ است، بیانگر مژده بارداری است. و گفته شده است که در خواب برای زن شوهردار تخم مرغ پخته می شود که اگر بالغ شود نشان دهنده خوبی است و اگر نرسیده باشد نشان دهنده نقشه است.
 • پختن تخم مرغ در خواب برای زن مطلقه ممکن است نمادی از موفقیت در تلاش های او باشد.تخم مرغ ها رسیده اند.دیدن تخم مرغ در خواب برای زن مطلقه نشان دهنده سرعت رسیدن به خواسته او و خوردن تخم مرغ پخته شده در خواب برای فرد مطلقه است. زن بیانگر موفقیت در امور و احقاق حقوق خود است.
 • ابن سیرین گفته است که خوردن تخم مرغ در خواب بیانگر کبودی و فراوانی است، به شرطی که پخته شود.خوردن تخم مرغ سرخ شده در خواب نماد رزق و روزی سریع است، در حالی که خوردن تخم مرغ آب پز در خواب نشان دهنده رزق و روزی پایدار و انباشته است، در حالی که دیدن تخم مرغ خام در خواب نماد خوردن پول حرام یا نشان دهنده نگرانی و عبوس یا ارتکاب فسق است.
 • ابن سیرن می افزاید که خوردن پوسته تخم مرغ در خواب بیانگر کندن قبر است و خوردن پوسته تخم مرغ در خواب ممکن است نماد خوردن بدی های مردگان و بد گفتن آنها باشد.
 • تعبیر خواب در حلاوت خود می گوید: خوردن تخم مرغ آب پز در خواب رزق و روزی است که در آن برکتی است و همین رؤیت خوردن تخم مرغ سرخ شده در خواب است و تخم کبابی حکایت از رزق همراه با خستگی دارد.
 • دیدن خوردن تخم مرغ گندیده در خواب بیانگر رشوه و پول حرام است.
 • خوردن تخم مرغ با نان در خواب بیانگر پسری است که نیازهای او را برآورده و به او کمک می کندخوردن تخم مرغ با عسل در خواب نماد مال پر برکت و روزی خوب است و هر که در خواب ببیند که تخم مرغ با خیار می خورد روزی ناچیز است ولی خوردن تخم مرغ با گوجه بیانگر روزی زودگذر است و گفته اند تخم مرغ با طبخ خوردن. در خواب نشان دهنده ظرفیت زندگی است.
 • دیدن مرده در حال خوردن تخم مرغ در خواب، بیانگر این است که میت از دعای فرزندانش سود می برد.و هر کس در خواب مرده را در حال خوردن تخم مرغ خام ببیند باید از طرف او قرض خود را بپردازد یا از مردم بخواهد که او را ببخشند و اما دیدن مرده در حال خوردن تخم مرغ با پوست آن ممکن است بیانگر زیان او باشد. ارث بدون منفعت
 • خوردن تخم مرغ آب پز در خواب

  خوردن تخم مرغ آب پز در خواب بیانگر رفع مشکل و حل مشکل حل نشدنی است، خوردن تخم مرغ آب پز با پوست آن در خواب بیانگر مردی طمع یا غارت کننده حق ارث و خوابیدن بر زبان مرده است. اگر بعد از خوردن تخم مرغ آب پز آروغ کند یا استفراغ کند، پول زن را می خورد و خدا داناتر است.

 • به گفته ابن سیرین، دیدن تخم مرغ شکسته در خواب، بیانگر ازدواج و جدایی باکره است. اگر بیننده در خواب نتواند تخم را بشکند، نمی تواند بر زنش وارد شود و آرزویش برآورده نمی شود، اما اگر زنش حامله باشد و ببیند که تخم می زند یا می خواهد بشکند. آن وقت می خواهد که زنش جنینش را سقط کند، این همان چیزی است که شیخ نابلسی هم سراغش می رود.
 • و هر کس در خواب ببیند که دیگری تخمی می شکند، با دختری از دختران خود ازدواج می کند و شکستن تخم در خواب ممکن است به مرگ پسران یا سقط جنین اشاره کند و شیخ النابلسی می گوید: دیدن تخریب تخم‌مرغ‌ها در ملاء عام یا سوزاندن تخم‌مرغ‌ها در حضور مردم ممکن است نشان‌دهنده اسارت باشد.
 • شکستن یا شکستن تخمها در خواب، بیانگر از بین رفتن امر مردمی است که بر آن اجتماع می کردند یا مرگ مرجع، و اما کسی که ببیند بدون هدف تخم می شکند، به دیگران قلدری می کند. تخریب شخصیت و شکستن احساسات آنها. مواظب و حواسش باشد و احساسات دیگران را جریحه دار نکند و هر که ببیند بدون شکستن روی تخم مرغ راه می رود احتیاط می کند و به احساسات دیگران توجه می کند.
 • تخم مرغ در خواب برای متاهل نشان دهنده حاملگی همسر یا نشان دهنده رزق فراوان استو اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که در حال خریدن تخم است، در حال وارد شدن به تجارت یا تجارت جدیدی است و خرید تخم در خواب ممکن است نشان دهنده درمان مشکلات تولید مثل باشد.
 • خوردن تخم مرغ در خواب برای متاهل بیانگر رزق و روزی است و خام خوردن آن نماد گناه و گناه است و دیدن تخم مرغ پخته در خواب برای متاهل ممکن است به فکر ازدواج دیگر باشد و چه بسا بیانگر آن باشد. یک پروژه کاری که با شریکی برایش فکر می کند.
 • جمع آوری تخم مرغ در خواب برای متأهل، بیانگر جمع آوری پول یا فراوانی نسل است و هر که در خواب ببیند که از زمین تخم جمع می کند، به دنبال گسترش کار و امرار معاش است و موفقیت به اندازه اوست. از تخم های سالم رزق می گیرد، خدا داناتر است.
 • دیدن تخم مرغ در خواب برای زن متاهل نشان دهنده فرزندان او یا کسی است که از فرزندان دیگر مراقبت می کند و تخم مرغ در خواب ممکن است نشان دهنده بارداری نزدیک باشد و خوردن تخم مرغ در خواب برای زن متاهل نشان دهنده بهره مندی از فرزندان و شوهر است. در حالی که پوست کندن تخم مرغ نشان دهنده انضباط و تربیت کودکان است.
 • پختن تخم مرغ در خواب برای زن متاهل بیانگر آن است که اگر پخت و پز را کامل کرده باشد، دست به کار مفیدی خواهد زد.و اما دیدن تخم مرغ نارس در خواب، بیانگر دسیسه هاست و دیدن تخم مرغ های سرخ شده در خواب برای زن متاهل، نشانه اضطرار در جستجوی چیزی است که می خواهید، و تخم مرغ ها را در خواب بجوشانید، اگر رسیده باشند، نشان دهنده ثمره تحصیل یا آموزش است. سود کار، و خدا داناتر است.
 • خرید تخم مرغ در خواب برای زن متاهل بیانگر کسب حقوق یا منفعت است و جمع آوری تخم مرغ در خواب نماد پس انداز و جمع آوری پول است.خدایا بله و می دانم.
 • و اگر زنی در خواب مرغی ببیند که در حال تخمگذاری است، ممکن است دلالت بر تولد زنی باشد که می‌شناسد، اما کسی که ببیند در حال تخم‌گذاری است، زمان پریود یا رفع غم و اندوه است. غم و اندوه دیدن شوهر در حال تخم گذاری ممکن است نشان دهنده شدت نگرانی او باشد و هر که ببیند یکی از پسرانش در حال تخم گذاری است مهارت جدیدی یاد می گیرد.
 • تعبیر دیدن تخم مرغ خام در خواب برای زن متاهل

  تخم مرغ خام در خواب برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده بارداری ضعیف یا پولی باشد که نیاز به محافظت دارد، اما خوردن تخم مرغ خام در خواب برای زن متاهل، بیانگر پول حرامی است که او از آن می خورد و دیگران را از آن تغذیه می کند و همچنین نوشیدن یا نوشیدن. خوردن تخم مرغ گندیده در خواب، و اگر زن شوهردار در خواب ببیند که از دست شوهرش تخم مرغ پخته می خورد، خوب است، ولی اگر شوهرش تخم مرغ خام او را سیر کند، از پول مشکوک به او می دهد. با بوی بد تخم مرغ در خواب و خدا بهتر می داند.

 • دیدن تخم مرغ در خواب برای زن مجرد، بیانگر چیزی است که از او پنهان است یا چیزی را که می ترسد از دست بدهد، شاید دیدن تخم مرغ در خواب دختر مجرد، بیانگر نزدیک بودن ازدواج او باشد و حمل تخم در خواب نشانه آمادگی برای ازدواج باشد. جمع آوری تخم مرغ در خواب، بیانگر موفقیت در امور عملی است، اما ممکن است بیانگر تأخیر در ازدواج باشد.
 • پختن تخم مرغ در خواب برای زنان مجرد بیانگر کار پرباری است که انجام می دهیدو اگر دختر مجردی در خواب ببیند که در حال سرخ کردن تخم مرغ است، به سرعت به آنچه می خواهد می رسد، و جوشاندن تخم مرغ در خواب زن مجرد ممکن است نمادی از نیاز او به صبر باشد تا زمانی که به خواسته خود برسد، زیرا نشان دهنده صرفه جویی در پول است. و شهرت
 • تخم مرغ خام در خواب برای زنان مجرد بیانگر شایعاتی است که با آن مواجه می شوند، مخصوصاً اگر بو داشته باشند و خوردن تخم مرغ خام نماد گفتار دروغ و عمل شیطانی است و اگر زن مجرد در خواب تخم مرغ گندیده ببیند، بیانگر فساد است. اصحاب او یا فساد نیت.
 • تخم مرغ در خواب برای یک بیوه نشان دهنده امنیت و آرامش مالی است، به شرطی که پخته شودو جمع آوری تخم مرغ در خواب ممکن است بیانگر پول ارث باشد و تخم مرغ خام در خواب بیانگر مال در خطر ضرر و حقوقی است که در معرض هدر رفتن است و خوردن تخم مرغ سرخ شده بیوه بیانگر راحتی بعد از سختی و همچنین خوردن آب پز است. تخم مرغ در خواب، و اگر بیوه در خواب ببیند که در حال پختن تخم مرغ است، دور عزیزان خود جمع می شود و از آنها بهره می برد.

  منابع و مراجع addremove

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. کتاب «عالم الرؤیا، تعبیر العلم و الاشارات»، دکتر سلیمان الدلیمی، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول 2005م.
  3. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  4. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا