تعبیر خواب دیدن آسیاب یا آسیاب در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن آسیاب یا آسیاب در خواب ابن سیرین را تقدیم می کنیم، آسیاب همان آسیاب است، آسیاب در گذشته برای آسیاب کردن گندم استفاده می شده است و به آن آسیاب می گویند. این همان چیزی است که در کار او از ارواح و رسیدن به دانه تا زمانی که کاملاً خرد شوند نشان داده می شود، و دیدن آنها در خواب دارای معانی زیادی است که در تمامیت آنها بین خیر مورد انتظار، شر که نزدیک به یک است یا واقعیت است. .

تعبیر خواب دیدن آسیاب یا آسیاب در خواب ابن سیرین

بهترین آنچه در رؤیا گفته شد

رویت آسیاب حاکی از معیشت صاحب آن، دکان اوست که از آن امرار معاش و پول به دست می‌آورد، و هر چه دارد و با او زندگی می‌کند از خادمان و خانواده یا هرکسی که در امر امرار معاش او را از غذا خدمت می‌کند. ، خدمتکاران و همسری که او ازدواج می کند و شاید آسیاب دلالت بر سفر کند; دلیلش این است که رفت و برگشت زیاد است.

هر کس در خواب ببیند که با دریای مال خود آسیاب خریده است، در صورت عدم ازدواج با زنی ازدواج می کند و چه بسا دختر یا پسر خود را به عقد خود درآورد و خادمی بخرد. هر که برای خدمتش خرید کند و هر که ببیند آسیاب های بسیار ریسند، این دلیل بر سفر اوست اگر صلاحیت سفر داشته باشد و اگر فقیر باشد از مال آن قدر بهره مند شد که از دیگران کمک خواست.

هر که آسیاب بادی را در خانه خود ببیند، پس از آن اوضاع به وفور زندگی می کند. زیرا که آسیاب به آن احتیاج ندارد مگر کسی که چیزی برای آسیاب کردن داشته باشد، و اما کسی که خود را در حال آسیاب کردن با آسیاب آنچه را که سودی برای آن ندارد، مانند آب دید، دلیل بر این است که دکانی باز می کند. یا دکانی اگر نداشته باشد و اگر نتواند در آن امرار معاش کند یا به یاری سلطان برای مردم بنشیند.

هر کس گندم را بگیرد و با دست خود در آسیاب آسیاب کند، این دلیل بر ازدواج او و آمیزش کسانی است که ازدواج کردند. چون آن دو سنگ جفتند و قطب مثل نر است و عصمت اگر بدون تیر باشد و از آسیاب گندم با آسیاب و زیاد بود، دلیل بر شفا و رزق و شفا است. از بیماری هایی که در بیننده رویا رخ می دهد.

هر کس آسیاب را بر آب ببیند، دلیل بر مال فراوانی است که به دست بیننده خواب می‌رود، و هر که ببیند آسیاب می‌چرخد، دلیل است بر کسب روزی به مقدار آرد و سیر. آبی که وارد آن می شود.

شر آنچه در رؤیا گفته شد

دیدن آسیاب یا آسیاب حاکی از وقوع جنگ سختی است که در آن به دلیل معانی آسیاب قربانیان زیادی از بین می روند و شاعران و اهل زبان در بیان این معنا بسیار از آن استفاده کرده اند و اما خرید آسیاب در خواب. ، بیانگر خرید خدمتکار برای آمیزش است.

هر کس آسیاب را بدون دسته چوبی دید، دلیل بر آمیزش حرام دو مرد، یا فسق لزبین دو زن، یا عسل، دلیل بر فساد اهل آن و نفاق آنان است.

هر که ببیند آسیاب بی دلیل می چرخد، این دلیل بر نزدیک شدن آخر خواب و شکسته شدن سنگ آسیاب، دلیل بر بدی است و هر که ببیند آسیاب را در دست می گیرد، زندانی می شود.

هر کس آسیاب بزرگی را در مرکز شهر یا مساجد ببیند، اگر کشور ویران شود، جنگی است که روی خواهد داد، و اگر دیده شود که آتش یا سنگ را در حال ساییدن است، همینطور است، و این بینش ممکن است. دلالت بر طاعونى است كه در ميان مردم سرايت مى‏كند، و همينطور است اگر ديده شود كه جو گنديده يا آب و گل يا گوشت كم چربى مى‏كند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا