تعبیر خواب دیدن پا یا ساق پا در خواب

تعبیر خواب دیدن پا یا ساق در خواب پاها را ارائه می دهیم و هر که ببیند پاهایش قطع شده یا بدون او به آسمان بالا رفته است با دیدن قطع شدن پا و بریدن ساق و پا. و هر که پابرهنه راه برود بدون کفش در پا و هر که ببیند در خواب پای انسان می خورد تعبیر سوختن ساق و هر که ببیند خود را بسیار پاها و پاهای طلا و نقره دارد و فرق در ارتفاع بین پاها و معنی پاهای بلند و کوتاه در خواب.

مرد مرد در خواب گواه قامت و جان اوست و پاها ایستادن او و اعمالی است که به وسیله آنها در دنیای او صورت می گیرد هر چه بر یکی از پاها یا هر دو پای او بیفتد در اوست. پول و کارهای نیک و بد انجام می دهد و رئیسی که در کارش به او تکیه می کند.

تعبیر خواب دیدن پا یا ساق پا در خواب

بهترین آنچه در رؤیا گفته شد

هر کس در خواب ببیند که پابرهنه راه می رود، دلیل بر تلاش او برای کسب روزی حلال است و خستگی و سختی به او دست می دهد و همه نیازهایش در امور دینی و دنیوی او برآورده می شود.

هر کس بیند که آتش در پا یا هر دو پا شعله ور است، این دلیل بر تغییر حال او و آنچه که دارد، و هر کس خود را با پاهای بسیار ببیند، دلیل است بر کسب منفعت در سفر، و رهبری است برای کسانی که سزاوار آن یا پادشاه بزرگی هستند و هر که آن را دید و در دریا صاحب سفر و دریانوردی بود از کار و سفر او بسیار بهره برد.

هر که خود را دارای پاهای فراوان دید و توانگر بود، مالش فزونی یافت و کارش زیاد شد و آن را خرید و نیرو و ظلم و عزت و بلندی زیاد کرد.

هر کس یکی از پاهایش را ببیند از دیگری بلندتر است، این دلیل بر آن است که به جایی سفر می کند، زیرا در کشوری که به آن سفر می کند کمک می شود و پاهای پادشاه مردان و یاوران او هستند، زیرا سلطان خود انسان پای سلطان دیگری را بریده، سپس تعدادی از خدمتکارانش را می برد.

و هر کس خود را چهار پا ببیند و فقیر باشد به سفر می رود و کمک می کند و هر که بر سه پا راه می رود نمی میرد تا بعد از پیری بر چوب راه برود و هر که پاهای آهنین خود را ببیند این دلیل است. عمر طولانی او و وضعیت خوب او در زندگی دنیوی او.

شر آنچه در رؤیا گفته شد

هر کس در خواب ببیند که پاهایش بدون او به آسمان بالا رفته و از او روی برگردانده است، دلیل بر وقوع مرگی است که پایش به او اشاره کرده است و بیشتر فرزند اول و بزرگترین پیوند است. این که با پاهایش زنا می کند، دلیل بر حرکت او در راه حرام است.

هر که پای خود را بسیار دید و فقیر شد، خوب نشد، پس مرض و مرض است، سنگ خشک، منقطع سود آن از آنهاست.

پاها پول است، پس هر که ببیند یک پایش را بریده اند نصف پولش را از دست داده است، و هر که ببیند همه پاهایش بریده شده، مال و روزی او تمام شده است، و چه بسا دیده اش دلالت بر مرگ او باشد، و هر که ببیند که همه پاهایش را بریده اند. پاهایش شکسته، روزها به سلطان نزدیک نشو و از کشور خارج شو و از خدا نجات ده، و هر که ببیند پاهایش بریده شده، مریض بوده و این مرگش بود.

هر که ببیند روی یک پا راه رفته، دلیل بر آن است که نصف مال یا نصف عمرش یا نصف امرش رفته است و هر که ببیند پای شیشه ای اوست، دلیل بر عمر کوتاه اوست. توانایی ضعیف، و پای طلا شاهد از دست دادن پول در جریمه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا