تعبیر خواب دیدن خدا در خواب

تعبیر خواب دیدن خدا در خواب

تعبیر خواب دیدن خداوند در خواب و تعبیر دیدن خداوند متعال در خواب و تعبیر دیدن خداوند در حالی که بر عرش یا کرسی استوار در خواب است و تعبیر دیدن نور خداوند متعال در آسمان یا زمین در خواب، در این مقاله به تعبیر امام محمد بن سیرین و نابلسی و مندرج در لغوی تعبیر خواب می پردازیم.

دیدن خدای سبحان و رب الارض و آسمان از نیکوترین چیزهایی است که انسان در خواب می بیند، اما تصدیق می کنیم که خداوند متعال هرگز در دنیا دیده نمی شود و این نافی تصورات انسان نیست. که خدای متعال را دیده است.

تعبیر خواب دیدن خدا در خواب

بهترین آنچه در رؤیا گفته شد

هر کس خدا را بدون تشبیه و شرط و عظمت او که در آن ذکر شد در خواب ببیند، دلیل بر کسب خیر و نیکی در دنیا و آخرت است و هر که پروردگارش را در حال ستمگری ببیند. این دلیل هدایت به صراط مستقیم است و اگر ستم دیده او را ببیند دلیل است برای قوت گرفتن و غلبه بر دشمنان.

و هر کس در خواب ببیند که بر وحشی به آسمان عروج کرده است و خدای تعالی را و در برابر آدم می بیند، او را در سمت راست خود بنشیند و بر دعای کمک بنشیند و بشنو که می گوید: پروردگارا! شیخ را با بخشش خود رها کردی که دلیل بر استغفار و حق است و هر که ببیند به لطف خدا بر جنازه ای از آتش سجده می کند، این دلیل بر حقانیت امر و حسن نظر است.

هر کس سخن خدای تعالی و پروردگار آسمانها و زمین را بدون تشبیه بشنود، دلیل بر امنیت از هر ترس و رسیدن به اهدافی است که شنونده بدان امیدوار است و هر کس با خدای متعال از پشت پرده سخن بگوید. پیامبر را در کنار خود می بیند که دلیل بر مقام بلندی است.

هر که در خواب یا در کلام خدای تعالی را ببیند، این دلیل بر کمال نعمت و نزول رحمت از جانب خداوند متعال است، ایستادن در برابر او، دلیل بر رحمت است اگر از صالحان باشد. .

هر کس در خواب ببیند که از خدای متعال فرار کرده و در خواب از او طلب رحمت کرده است، دلیل بر قرب به او و جلب محبت مردم است.

هر کس ببیند که از پشت پرده با خدا سخن گفته است، دینش نیکو است و امانت را ادا کرده است اگر امین باشد و حجتش قوی است و اگر او را با دلی نیرومند ببیند گویا او پاک و منزه است. او را به او نزدیک کرد، او را گرامی داشت، بخشید، یا حسابش را به او داد، و بشارت داد، خداوند را در روز قیامت در آن حال ملاقات می کند، وعده ای از سوی خداوند متعال برای آمرزش و رحمت قول درست بود و بدون شک درست بود. زیرا خداوند عهدشکن نیست.

هر کس خدای تعالی را چنان ببیند که گویی او را پند می دهد، این دلیل بر ترک گناهان و پیروی از آنچه خدای تعالی را خشنود می کند، برای این است که می فرماید: «شما را پند می دهد تا متذکر شوید.» مقامش را بالا ببرد، و اگر عطا کند. چیزی از رضای خدا برای او مصیبتی است که به واسطه آن سزاوار رحمت او می شود.

هر کس خود را به دست خدای تعالی به حساب در موقعیتی که می داند ببیند عدل و باروری در آن جا فرا می گیرد و تاریکی در آن نابود می شود و هر که به خدا بر عرش بنگرد، این دلیل است. از کسب فیض و رحمت

هر کس به خدا نگاه کند و او را در آغوش بگیرد یا ببوسد، دلیل بر کسب ثواب و ثواب بزرگ است، و هر کس خدا را ببیند که او را می بوسد، دلیل بر قبولی است، و هر که عرش و کرسی را ببیند و خدا را نبیند. باری تعالی که دلیل بر کسب خیر و علم است.

هر کس در خواب ببیند که با خدا سخن گفته است، برای او هشداری است که از نافرمانی و گناه دوری کند، و هر که با خدای متعال سخن گفت، دلیل بر تلاوت مداوم قرآن است، و هر که سخنان خدا را بشنود. و آن را درك كند، گواه بر شنيدن سخنان از مردى به قدر زمامدار و اختيار كردن آن است، و هر كه خدا را ببيند، سر و بركتش را در آن رها مى‏كند، اين گواه بر بلندى قدرت و عزت خداوند است.

شر آنچه در رؤیا گفته شد

هر کس خداوند متعال را دید که به او می نگرد و از پیروان بدعت ها و ظلمات بوده است، از گفتار او بپرهیزد: «روز قیامت مردم برای پروردگار جهانیان قیام می کنند.» باید با او همراه باشد. زندگی خود.

کسى که به خداى تعالى بنگرد و نورى ببیند که در آن حیران است و از وصف آن عاجز است; تا زنده بود از دست او بهره ای نبرد، و هر کس ببیند خدا بر او خشمگین است، دلیل بر نارضایتی پدر و مادر است، و هر که ببیند پدر و مادرش بر او غضب کرده اند. این حکایت از غضب خداوند بر او دارد; زیرا رضایت خداوند در رضایت پدر و مادر است و گفته شد: هر که خدا را ببیند بر او غضب کرد، دلیل بر از دست دادن مقام بزرگ است.

هر كه خود را در حال افتادن از ديوار و آسمان و كوه بيند، حاكى از غضب خداى تعالى است و گفته شد: بلكه رؤيت كسى است كه بر خداى تعالى دروغ مى گويد و به خداى تعالى دشنام مى دهد، يعنى. دلیل بر کفر نعمت.

هر که در خواب خدای تعالی را ببیند و مریض شد، دلیل بر مرگ است. زیرا رؤیت خدا حق است، مانند رؤیت مرگ، و هر کس خدای تعالی را در تصویری ببیند که بتواند آن را توصیف کند یا به یکی از مخلوقات شباهت داشته باشد، دلیل بر رؤیت شیطان است، و دلیلی بر آن نیست. حقیقت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا