تعبیر خواب سر و تعبیر سر بزرگ و کوچک در خواب

تعبیر خواب سر و تعبیر سر بزرگ و کوچک در خواب

تعبیر خواب سر و معنی تعبیر سر بزرگ و کوچک در خواب را ارائه می دهیم، دیدن سر اگر به شکل معمول دیده شود، دلیل بر رهبری و سربلندی انسان در زندگی است. بدون بریدن یا تغییر اندازه به صورت نامطلوب، خیری در آن نیست و در اینجا اشاره می کنیم که ائمه تعبیر در تعبیر سر در خواب چه گفتند و امام محمد بن سیرین و نابلسی و ابن شاهین چه فرمودند.

تعبیر خواب سر و تعبیر سر بزرگ و کوچک در خواب

ابن سیرین در تفسیر سر گفته است:

سر، سر انسان است که زیر دست او و به فرمان او کار می کند، یا مال اوست و فرمانش را می یابد، پس هر که ببیند سرش بزرگ شده است، این افزایش آبرو و مال است. انسان و هر که سرش از حد معمول کوچکتر باشد این بی عزت و فقر است و هر که او را ببیند دو یا سه سر دارد بر دشمنان پیروز و پیروز شود و هر که سر خود را زیاد کرد و فقیر شد. ثروتمند شد، و اگر دید، آن که ثروتمند بود، فرزندانش زیاد شد و به نیکی آنها رسید، و اگر مجرد بود، ازدواج کرد.

هر کس ببیند که سرش را خم کرده و نتواند آن را بلند کند، به کاری می افتد که مالش را از دست می دهد و زیان می کند، مگر اینکه سرش را خمیده و آویزان ببیند، این مدت عمر و همت اوست. در زندگى به فرموده حق تعالى: آن ندامت اوست و توبه او نزديك است. و هرکس سرش را وارونه ببیند، دلیل بر مانعی است که در راه و رسیدن به مقاصدش بر سر راه او قرار می گیرد و شاید زودتر آنچه را که می خواهد نبیند.

هر که ببیند سرش به طرف دیگر برگشته و در سفر بوده است، نشانگر بازگشت او به دیار وطن است و سر با گردن اگر زخم یا درد داشته باشد، نشان دهنده بیماری است که به همه مردم سرایت می کند. سر رهبری و رهبری است. و هر که سر خود را سر حیوانی مانند الاغ یا اسب ببیند، دلیل بر بندگی و زحمت و خستگی است.

هر کس در جایی سرهای بریده ببیند، دلیل بر انقیاد مردم و ذلت خود است، رفتن او مجانی یا دیه است و هر که بدون بقیه سر از مال خود بگیرد، از ربا توبه می کند و برمی گردد. صحت فرموده ی حق تعالی: «وَ إِنْ تَوْبُوا أَنْتَکُمْ سرمایه هایتان»

هر کس در خواب ببیند که سرش بدون اصابت و جراحت بذر می‌ریزند، از رئیس خود جدا می‌شود و مال و مقام خود را از دست می‌دهد، یا از دیه‌اش شفا می‌یابد.

سر بر نیزه یا تخته مردی است بلند قامت و هر که سرش را در کاسه ای پر از خون ببیند رئیس یا دیگری به او دروغ می گویند و هر که در خواب ببیند گردنش خورده است. سرش از آن پاک است، یعنی بهبودی و قرضش پرداخت می شود، و هر که پسری ببیند گردنش زده است، این دلیل بر رسیدن او به مقداری است که رزمندگان، و افتادن سر، دلیل توبه و درستی است. موضوع

سردرد در سر گناهی است که باید برطرف شود، پس باید عمل صالحی مانند صدقه، روزه یا حج انجام دهد که می فرماید: «یا سر به سرش می آزارد». سر انسان در پهنای دنیا بهتر است.

النابلسی در تفسیر سر می گوید:

هر کس سر خود را بزرگتر از آنچه بود ببیند، این عزت است به مال و نیکی پدرش، و سر کوچکی دلیل بر بی آبروی است، و هر کس سر خود را باز ببیند، دلیل بر نافرمانی او از مولایش است. خروج او از طاعتش و هر کس سرش را خم کند و آن را برگرداند به گناهی که مرتکب شده است اعتراف می کند و تصمیم به توبه می گیرد و تعبیر خواب عمر طولانی اوست و هر که در ملاء عام سرش را پایین بیاندازد دلیل است. از گناه خود، و اگر تاجر باشد، در تجارت خود سود می برد.

هر که ببیند سرش زیاد شده و کبود شده تا بزرگ شد، پیشوای قومش است و اگر کوچک باشد حالش بدتر می شود، در حال غفلت از شام می خوابد و هر که سرش را مسح یا گچ گرفته ببیند، این دلیل بر قوت پدرش در روزی است، و هر کس سرش را در دستش بریده ببیند، تسلیم مردم در برابر اوست.

هر کس ببیند سرش یا سر اطرافیانش خون پر می شود، این دلیل بر دروغی است که به او می رسد، و سر شریف ترین چیز در بدن است، رهبری است، و آن پدر و پسر است. یک معلم، و یک معلم، و سر بر کاسه با گوش های بسیار است. سر، سر هندوانه یا سر غلام است و سر ممکن است نشان دهنده قلعه و گنجینه پادشاه باشد و سر عالم، کار اوست.

هر کس سر نیکو یا سر بزرگی داشته باشد علم و رزق و شرف به دست می آورد و هر که سرش را از دست بدهد نشان از مرگ اوست و بی خبر از کثرت غم و اندوه راه می رود و هر کس خود را ذبح کند و سر خود را با خود ببرد. او با مدیریت بد خود دارد خود را می کشد.

هر کس ببیند که با سرش حرف زده است، به معنای زیاد شدن پول و خیر در نفس است و هر که سرش را مثل سر سگ ببیند، این بی انصافی است و با گله خود به حماقت رفتار می کند.

ابن شاهین در تفسیر سر گفته است:

هر کس از سر حیواناتی مانند گوسفند یا گاو چیزی بخرد که چاق باشد از منفعت و مالی بهره مند می شود.

هر کس در خواب ببیند که سر جالوت است، دلیل است که مردم را به فریب و نیرنگ و نیرنگ دعوت می کند.

در تعبیر سر افتاده گفته شد:

هر کس در خواب ببیند سر خود را به زیر انداخته و تاجر بوده است، زیان او در تجارت است. آن وقت است که در داستان هاروت و ماروت آمده است و هر که در خواب ببیند سرش در گودالی خم شده است، گناه کرده و از کاری که کرده است پشیمان است.

منشأ تعبیر سر خمیده در خواب، عمر طولانی است، زیرا خداوند متعال می فرماید: «وَ مَنْ یَسْرَعُهُمْ فِی الْخَلَقِهِ»

در تعبیر سر بریده گفته شد:

هر كه بيند سرهاي بريده شده از جاي خود، خوابش بيانگر تسليم مردم و ذلت خويش است، و هر كه سر بريده را بدون پختن بخورد، دليل بر غيبت و گفتار بد است، هر كه در خواب ببيند كه سر بر گرفته است. خودش با دست خودش، این دلیل بر جراحت پول زیاد است، اگر سرش بدون بریدن گردنش بریده شود، رئیسش را بی شرف و پول رها می کند.

هر که ببیند سرش بریده شده و آن را بگیرد و به جایش برگرداند، سالم است، در جنگ کشته شود و شهید شود و بعد از مرگ و فنا.

در تفسیر سر بزرگ گفته شد:

هر که سرش را بزرگ ببیند و بزرگ شود، این دلیل بر مقام و منزلت اوست، او با وجود بزرگی سرش را برافراشته دید که به مقامی بزرگ رسید.

هر کس سر بزرگی را بر یکی از حیواناتی که خریده یا خریده ببیند، دلیل بر این است که از مواظبت او مال و سود می برد و هر کس پسری با سر بزرگ به دنیا آورد، شجاع و جنگاور است. پسری که خودش و خانواده اش را کفایت می کند.

در تعبیر سر کوچک گفته شد:

سر کوچک گواه خروج پادشاه و ذلت روح است و هر که سرش را ببیند مثل همیشه کوچک شده است، این دلیل بر ضرر و زیان و بی غرور و کرامت است و هر که سر مردم را ببیند. کوچک شده اند، پس از حمله دشمن، ذلت و خواری بر آنها وارد خواهد شد

دیدن سر کوچک هیچ خیری ندارد، زیرا گواه عمر کوتاهی است که بیننده خواب با ذلت و ذلت و کمبود روزی و پول و فرزند زندگی می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا