تعبیر دیدن گرگ سیاه و تعبیر خواب گرگ در خانه

تعبیر دیدن گرگ سیاه و تعبیر خواب گرگ در خانه

معرفی

ديدن گرگ سياه در خواب و خواب در تعبير و تعبير خوب نيست، بر خلاف ديدن بسياري از حيوانات ديگر كه حامل معاني خير هستند مانند گوسفند و آهو، دزدان و دشمناني كه در آن هستند و در اينجا بيشترين را فهرست مي كنيم. جهات مهم شر و خیر در تعبیر امام ابن سیرین در دیدن گرگ سیاه در خواب و معانی دیدن گرگ در خانه.

تعبیر دیدن گرگ سیاه و تعبیر خواب گرگ در خانه

در شرّ رؤیت گفته شد

گرگ در خانه دشمن ظالم، دزد، فریبکار، دروغگو، خیانتکار، دوست یا خویشاوند، فریبکار است و گرگ سیاه دزدی است با حیله گری.

توله سگ گرگ سیاه گواه فرزندی است که هرکس او را در خانه اش ببیند بزرگ شده و زندگی اش به دست او تباه خواهد شد. زیرا او زاده دزد است و هر که در خانه گرگ سیاه را بگیرد دلیل بر افتادن در دزد و گرفتار شدن او در خانه است.

هر کس در خانه خود گرگ سیاهی ببیند، مردی ریاکار است که مرد دیگری را به دروغ متهم می کند. هنگامی که در داستان یوسف آمد، پس از آن که گرگ را به خوردن آن متهم کردند، و هر کس گرگ را در خانه او وارد کند، مرگ و ترس از امری که در شرف وقوع است، به سراغشان می آید.

هر که ببیند گرگ سیاهی در خانه اش بدون ترس مالش را خراب می کند، دلیل دزدی است که بدون ترس و پنهانی دزدی می کند و هر که از شیر گرگ سیاه نوشید، ترسید و پولش به چیزی رفت که بلا استفاده.

گرگ سیاه سلطانی است فریبکار یا دزد بزرگ حیله گر و نیرنگ یا مردی است که دروغگو است و هر که با گرگ رفتار کند با گرگ نیز رفتار می کند و ممکن است به او کمک کند و گرگ سیاه در خانه. دلیل بر نشر دروغ در آن و دشمنی با والدین و حیله گری با آنهاست.

هر کس ببیند که سگ و گرگ را بر خلاف آنچه در بیداری می گذرد ملاقات می کنند، برای او دلیل بر نفاق و نیرنگ و نیرنگ است.

در شرّ رؤیت گفته شد

هر کس در خانه خود گرگ سیاهی ببیند و تبدیل به حیوان خانگی شده باشد، دلیل بر توبه و دوری از کسب روزی به وسیله دزدی است و هر کس گرگی را ببیند که تبدیل به گاو نر بزرگ شده است، دلیل بر دزدی است که مردی منصف و سخاوتمند خواهد شد.

هر کس صدای گرگ را از دور بشنود و پسندیده باشد و نبیند، دلیل بر شنیدن ستایش نیکو از رئیسش است و ممکن است از دور خبر نیکی و نیکی به او برسد، پس اگر آن گرگ شکار می شود، شهید می شود و زندگی شاد و خوشی خواهد داشت.

گرگ در خواب گواه روزهای سال و سالهای ابدیت است و هر که گرگهای زیادی دید مدتها زنده بود. چون هر گرگ معمولی یا یک ساله است همدیگر را می خورند و هر که ببیند گرگ شده شادی و خوشی را در خود و پولش به دست می آورد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا