تعبیر خواب دیدن گرگ در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن گرگ در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن گرگ در خواب ابن سیرین و تعبیر دیدن گله گرگ در خواب گرگ سیاه در خواب گرگ سفید در خواب تعبیر گرگ در خانه در خواب، و تعبیر دیدن گرگ جوان در خواب یا خواب، چنانکه امام تعبیر می کند: دیدن گرگ در خواب، جهات خیر و شر بسیاری در تعبیر دارد.

تعبیر خواب دیدن گرگ در خواب ابن سیرین

گرگ در خواب به معنای دزد است

 • گرگ دشمن ظالم، دروغگو، دزد، فریبکار از نوع مردان است، که دوستان خود را فریب می دهد و طرف او برای عزیزانش در امان نیست، او همدمی ندارد.
 • گرگ در خواب گواه دزد است و هر که وارد خانه او شود گرگ ها مورد هجوم دزدان قرار می گیرند و گرگ جوان دزد ضعیفی است.
 • هر کس ببیند که گرگ به حیوان خانگی تبدیل شده است که شخصی در خانه خود بزرگ کرده است، دلیل بر توبه دزدی است که به دزدی دست زده است.
 • هر کس توله گرگی را در خانه خود ببیند و او را بزرگ کرده باشد، جوانی است بنیانگذار از نسل دزدان که خواب بیننده آن را بزرگ کرده است، جز این که خرابی خانه او و از بین رفتن مال او به دست اوست. کسی که او را بزرگ می کند، زیرا او در حال حرفه ای کردن چیزی است که خانواده و فرزندانش دارند.
 • هر کس در جایی که می‌داند گرگ را ببیند، بی‌حق و دلیل، مردی را در آن مکان به ناموس خود متهم می‌کند.
 • هر کس در خانه اش گرگی را بگیرد و بتواند او را ببندد و از حرکت باز دارد، دلیل بر دستگیری دزدان است.
 • هر که گرگ سیاهی را بکشد و در صدد حمله بر آن باشد، دلیل بر امنیت از ترس و رهایی از دزدی است.
 • هر کس در خواب صدای گرگ را بشنود و نبیند مگر اینکه بداند در خانه است، دزد از اهل خانه اوست.
 • هر کس گرگ را ببیند گاو بزرگی شده است، این گواه تبدیل پسر دزد به مردی سخاوتمند و توبه کننده است که به حق دیگران منصوب شده است.
 • هر که ببیند گرگ ها گوسفندان را می دزدند یا از مال اهل خانه بی ترس می خورند، دلیل بر دزدی بی پنهانی است.
 • گرگ در خواب به معنای پیروزی است

 • گرگ ها در خواب گواه این است که دشمنی در حال توطئه رویا بیننده و تلاش برای به دام انداختن اوست، اما او از دشمنی خود آگاه است و قرار است او را فتح کند.
 • هر کس با گرگ بزرگی که می‌خواست او را شکار کند، بجنگد و او را بکشد یا بندها را بر او تنگ کند، این دلیل بر این است که دشمن می‌خواهد صاحب رؤیا را فریب دهد و او را به حیله‌ای بیاندازد که پولش را می‌گیرد. و مال، اما جزای او ضرر و بقا و نصرت صاحب خواب است.
 • هر کس در خواب گرگی را بشنود که با او از نیکی و نیکی سخن می گوید و سپس او را بگیرد، این برایش با شهادت و ستایش نیکو است.
 • گرگ ها روزهای سال هستند، زیرا گرگ ها بر روی یک دندان و در هواپیمای متحدالشکل اگر از جاده یا رودخانه عبور کنند به دنبال یکدیگر می آیند و هر که در جایی گرگ را کشته ببیند، دلیل بر پیروزی مردم است. از مکان و پیروزی آنها بر دشمنان خود.
 • هر کس در خواب گرگ شود، شادی و سرور خواهد یافت و بر دشمنان خود غلبه کرده و پیروز و پیروز خواهد شد.
 • گرگ در خواب به معنای مرگ است

 • هر که در خواب گرگ را معالجه کند، با مردی معالجه کرده است که در شرف مرگ است و مرگ گرگ در خواب، دلیل بر عمر طولانی بیننده است.
 • هر كه در خواب گرگى را ببيند كه او را شكار كرد و مال او را خورد، دليل بر مرگ پس از دزدى و افتادن در فريب است.
 • گرگ مردی است که برای کشتن انسان یا از بین بردن آبروی انسان فریب می دهد و هر کس ملاقات گرگ و سگ را ببیند ریا و حیله و نیرنگ است که در هم می آمیزد و باعث مرگ بیننده می شود. قاتل دوست یا غریبه است.
 • هر کس در خواب گرگی را بکشد با مردی روبرو می شود که به خانه او نفوذ کرده و او را می زند تا بمیرد و اگر گرگ را در حال شکار یا خوردن لاشه مرده ببینند می میرد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا