تعبیر خواب دیدن طعم ترش و شیرین در خواب

تعبیر خواب دیدن طعم ترش و شیرین در خواب

تعبیر خواب دیدن طعم ترش و شیرین در خواب را ارائه می دهیم انسان در خواب غذا و نوشیدنی می چشد برخی شیرین و برخی ترش بر همین اساس تعبیر خیر و شر می آید. مزه آن تلخ یا ترش است پس این مزه ندارد، مخصوصاً اگر بیننده آن را پسندیده یا گوارا ندهد، در اینجا به بیان آنچه امام ابن سیرین در خواب در مورد چشیدن و معنی مزه ترش و شیرین در خواب می گوید، می پردازیم. یک رویا، به نقل از آنچه در کتاب او، تعبیر خواب های بزرگ آمده است.

در دید خوبی گفته شد

چشیدن چیزها در خواب با توجه به اوضاع و احوال و اختلاف بینش خیر و نیکی می آورد، اگر بیننده در خواب چیزی را بچشد و طمع خود را سیر کند و از آن لذت برد، در حال خود رزق فراوان و شادی پایدار به دست می آورد. . این مطابق فرموده خداوند تبارک و تعالی است که {و اگر رحمت را از ما بچشیم، از آن شادمان می شود}. طعم شیرین لذت و لذتی است که می آید و ادامه می یابد.

هر کس در خواب چیز لذیذی بخورد و در آن نفس بکشد، دلیل بر حیات طیبه و روزی نیکو با فراوانی آن است و بیداری شیر بنوشید و آنچه در آن بود سفید بخورید.

هر کس چیزی را بچشد و در مسیر آسانی و لذتی بیابد و ذائقه زندگی را برای او آسان کند و مال و فرزند برایش فراوان باشد و هر که پس از غذا زبان خود را بمکد یا انگشتان خود را بلیسد، این دلیل بر نیکی زندگی است. و اندک خوبی که از نوع غذای خورده یا معلق به او می رسد.

هر کس برای او طعام بسیار ببیند و آن را همان گونه که آب می نوشد بیاشامد، این دلیل بر تکبر و فراوانی خیری است که با آن زندگی می کند.

تعبیر خواب دیدن طعم ترش و شیرین در خواب

در شرّ رؤیت گفته شد

کسى که در خواب غذا و نوشیدنى و مانند آن چیزى بچشد و طعم آن را ترش یا تلخ ببیند که پسندیده نیست; برای رسیدن به چیزی که برای او تمام شود و در آن ضرر و زیان باشد می‌کوشد، و هر کس غذای گرم یا زمختی فرو ببرد، دلیل آن رنجی است که در روزیش به او مبتلا می‌شود، زیرا ممکن است فقیر شود یا روزی خود را بگیرد. با سختی در روح با اندک در آن.

هر کس در خواب چیزی بچشد و آن را نشناسد و از طعم آن به خاطر اسیدی یا گندیدگی و چیزهای دیگر کراهت داشته باشد، دلالت بر نزدیک شدن مرگش دارد. زیرا خداوند متعال می فرماید {هر نفسی طعم مرگ را خواهد چشید}. هر کس چیزی بخورد و از طعم آن بدش نیاید و از آن لذت نبرد، خوابش برای او معنای فقر و ترس دارد.

هر کس چیزی بخورد و طعم آن بدبو یا تلخ باشد، ستایش زشتی است و شهرت بدی در میان مردم بر او سرایت کند، و هر کس غذای ناخوشایندی در دهانش وارد کند یا مجبور شود از آنچه نمی خواهد بخورد. خواب او، پریشانی و اندوهی است که زندگی او را فرا می گیرد.

هر كه بيند طعامى در دهانش پر مى شود و بين ترش و شيرين است و در او جاى زيادى است بيننده خواب ناتوان شده است.

هر کس از غذا چیزی بخورد و مویی در آن بیابد و از مزه آن کراهت داشته باشد، نشانه غم و اندوه و مشقت دائمی است و همه غذاها جز ماش و تخم مرغ و آرد خوب است، نماز می خواند و می بوسد. همسرش در روزه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا