تعبیر دیدن آلت تناسلی در خواب و رویا

تعبیر دیدن آلت تناسلی در خواب و رویا

مقدمه کلی

در مطلب تعبیر دیدن آلت تناسلی در خواب یا خواب و تعبیر دیدن آلت تناسلی مرد در خواب را به شما تقدیم می کنیم دیدن آلت تناسلی در خواب بیانگر بسیاری از جهات خیر و شر در تعبیر است طبق آنچه مفسر امام محمد بن سیرین بیان کرده است.

تعبیر دیدن آلت تناسلی در خواب و رویا

در دید خوبی گفته شد

مذکر مرد به پول و پسر و سن اشاره می کند و هر که ببیند آلتش به خوبی بلند شده است، این دلیل بر کثرت پول او و پسرش است و هر که او را ذکر کرد زیاد شد. در زندگى خود فعاليت كرد و در امرار معاش خود توانائى يافت و هر كه خاطرات زيادى از او ديد، گواه بر فرزندان او از فرزندان بسيار است به تعدادى كه ديده است، اگر او را دو ذكور ببيند، دو فرزندند. هر کس نر دیگری را در دست ببیند، دلیل بر مالی است از او، و هر کس نر دیگر را گاز بگیرد، گزنده است صاحب آلت را دوست می‌دارد و در ستایش او غلو می‌کند و دست زدن به نر لذت و لذت است.

اگر زنی خود را مردی مانند مرد ببیند، دلیل بر این است که فرزند دارد، اگر حامله باشد، و اگر حامله نباشد، پسری برای او بر مردمش مسلط می شود، و اگر زن مجردی ببیند که دارد. مردی که بر سایر زنان برتری دارد، سپس با مردی با اراده که همبستر با زنان است ازدواج می کند و هر که ببیند مرد و ریش دارد و شوهر داشته است، قوت شوهرش است.

هر کس خود را ببیند که آلت تناسلی خود را در مقعدش فرو کرده اند، برای او عمر طولانی است، و آن مرد در خواب آبرو و آبروی خود را در میان مردم ذکر کرد، و هر افزایشی در او در آبروی او نیکو است، یاد او تا زمانی است که به بالای سرش می رسد و آوازه اش در میان مردم می پیچد و وسیع ترین دانش ها را به دست می آورد و بر مال و لذت و خیر می افزاید و طول یادش زیاد شدن مال و نیرومندی در کار و حرکت و. فعالیت.

هر کس در خواب خود را بدون عضوی از مرد ببیند شرفیاب می شود، و هر که خواجه را بپذیرد پس از نافرمانی توبه کند، و هر که مردی را خواجه ببیند و دارای حسن خلق و سخنان نیکو باشد، از فرشتگان است که بشارت و انذار آمد، دشمنش از دست او در امان است، و هر که آلت خود را بخراشد و چرک یا مدتی ببیند، پول است و هر افزایشی که بر آلت مرد ظاهر شود، مال است. و لطف

هر کس ببیند که ختنه شده است، ایمان و دین نیکو پیدا می کند و هر کس پوست ختنه‌گاهی را به یاد او بیاورد، در دین صاحبش زیاد می‌شود.

در شرّ رؤیت گفته شد

هر کس در خواب ببیند یادش دردناک است، درباره قومی گفته است که آنها را آزار می دهد و آنچه را که ذکر کرده است به او یادآوری می کنند و حتی برایش دعا می کنند و اذن او و دختری مجرد به دنیا می آورد. بدون ازدواج، و آلت والی اگر قطع شد، دلیل بر گوشه گیری اوست، و بریدن آن برای کسانی که جنگجو بودند، شکست اوست، و هر که ببیند خواجه است یا بیضه هایش را بریده است. به او دشنام داده شود، و هر کس پول خود را نزد مردی که آلت و بیضه ندارد بگذارد، در امانت خائن است، و از مجرای ادرار او مسدود شده، فقیر است و رزقش مسدود است.

هر کس آلت تناسلی خود را خراشیده یا آسیب ببیند به پولش می‌افتد، اگر صاحب آن خراش خون یا چرک باشد، دلیل بر مرگ سریع است و هر کس آلت خود را ببرد، ذکر او در میان مردم با مرگ یا قطع می‌شود. مسافرت کند و هر کس بیضه هایش را ببرد، سهم زنانش را قطع کند، و هر کس ببیند که نر او در دهانش وارد شده، تابع پسرش است، و هر که خود را دو مرد بر روی هم ببیند، فسق است. پس کار قوم لوط است و هر که نان تازه ای از آلتش بیرون آورد، دلیل بر کمبود غذا و نیاز است.

هر کس در خواب ببیند که آلت تناسلی او در واژن زن باردارش بریده شده، دلیل بر مرگ جنین اوست و کسی که کشاورز بوده و باغی دارد این را ببیند، یعنی قطع آب و زراعت. و اگر زنی خود را عضوی از مردان ببیند و مجرد باشد بدون حاملگی و فرزند نازا است و هر که او را مرد ببیند عقیم است زن مغلوب مانند مردان بر زنان برتری می یابد و اگر زن ببیند که و او ازدواج کرده است، سپس طلاق او است.

هر كه ببيند آلتش داخل شكمش شده گواهي بر لال است و هر كه ببيند آلتش بعد از نعوظ در دستش شد و به جاي خود برگشت، دليل بر مرگ پسرش و جراحت است. پسری بعد از او، و هر کس ببیند که یادش ضعیف شده است، این بیماری در پسرش می‌افتد، و هر کس در حالی که به کاری مشغول است، لباس‌های خود را جلوی مردم کند و برهنگی خود را پنهان نکند، دلیل است. از نیاز شدید او به پول

هر کس طول آلت خود را از مقدار لازم زیاد کند، این غم و اندوه زیاد است و هر کس یادش را تنگ کند، عمرش برای او زیاد شده است و چه بسا از تنگی حالش ازدواج نکرده است. و هر کس در مجرای ادرارش موی زیادی ببیند این فسق و فساد زندگی اوست و هر که ببیند مجرای ادرار خود را از طعام سیر کرده فاسد جانش است و مرگش شر مرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا