تابوت در خواب و تعبیر دیدن تابوت به صورت کامل و دقیق

تابوت در خواب و تعبیر دیدن تابوت به صورت کامل و دقیق

با نمادهای تابوت در خواب، دیدن سینه مرده، حمل تابوت در خواب و سایر نمادهای تابوت در خواب آشنا شوید.

دیدن تابوت در خواب بیانگر نگرانی های سنگین برای بیننده خواب است و بیم های فراوان در زندگی او و گفته می شد که سینه مرده در خواب ممکن است حکایت از وداع با دستور یا آرزو یا از دست دادن امید از خواسته باشد و هر که ببیند در خواب در تابوت می خوابد. ، به تعبیر شیخ نابلسی برای او امان از فتنه است و خداوند بلی و اعلم است.

 • تابوت در خواب نشان دهنده سلطنت و اقتدار استو حمل تابوت در خواب ممکن است نماد بار مسئولیت و تکلیف باشد و دیدن تابوت در خواب بیانگر بقای ترس و وحشت و رهایی از شر دشمن است چنانکه ابن سیرین می گوید.
 • شیخ النابلسی گفته است: دیدن تابوت در خواب با توجه به جزئیات خواب و احوال بیننده، بیانگر نگرانی یا علم و رزق است.
 • تعبیر خواب در وب سایت “هالوها” در مورد دیدن تابوت در خواب می افزاید که نمادی از زندان و اسارت است. و هر كه سينه مرده را در خواب بيند، دلالت بر توقف كار دارد یا از بین رفتن داد و ستد یا از بین رفتن محصول، چه بسا خواب تابوت دلالت بر مصیبت و زنجیر یا صندوق اعمال بیننده باشد و خداوند دانا است.
 • ابن سیرین می گوید تابوت در خواب نشان دهنده قدرت و مدیریت است در صورتی که بیننده لایق قدرت باشد و تابوت در خواب نماد محدودیت مسئولیت یا نگرانی است و گفته شد تابوت در خواب بیانگر رهبری و اطمینان خاطر به قول خداوند متعال است. در سوره بقره ((نشانه پادشاهی او این است که مرگ تو از جانب پروردگارت به سراغت می آید)).شیخ النابلسی می گوید: هر که تابوت را در خواب ببیند غایب به سوی او برمی گردد.و هر که در خواب ببیند که در کنار تابوت ایستاده است، دلیل بر وصیت یا رقابت باشد، و هر که ببیند در خواب تابوت گرفت، به عزت و صفا و رزق و دانش نایل شد. تابوت مژده رهایی و رهایی از این ترس است، حتی پس از مدتی.

 • خوابیدن در تابوت در خواب بیانگر آسایش و آرامش است اگر بیننده خواب نگران باشدو گفته می شد که در تابوت دراز کشیدن در حالی که زنده هستید نمادی از حبس، محدودیت حرکت یا سختی در تلاش است، اما اگر زنده در خواب ببیند در حالی که مرده است در تابوت می خوابد، نشان دهنده رهایی از چیزی است. می ترسد و گفته شد که این خواب هشدار و یادآوری آخرت است.
 • دیدن تابوت در حال فرود آمدن در قبر در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب به کسی ظلم می کند، و شاید این خواب نشان دهنده از بین رفتن امید به چیزی باشد که در جستجوی اوست، و هر که در خواب ببیند که در خواب از مرگ خود در تابوت بیدار می شود. دلالت بر هدایت و توبه و نجات از غم و اندوه دارد، چنانکه در خواب به معنای برخاستن از تابوت است.
 • هر کس در خواب ببیند که کسی او را مجبور به خوابیدن در تابوت می کند به حبس یا تخلف می رسد و دیدن خواب در سینه مرده در حالی که مردم آن را حمل می کنند، بیانگر قطع ذکر و خبر است.
 • هر که در خواب یکی از خانواده خود را در تابوت ببیند، به او نیاز دارند و او در حق خود کوتاهی می کند، و خواب مادر در تابوت، بیانگر نگرانی او از پسر یا ترس او از او است، همچنان که خواب پدر در تابوت. تابوت، نشان دهنده نگرانی او از مسئولیت و اشتیاق او است، یا این دیدها حکایت از قطع رحم دارد، و همه اینها اگر واقعاً زنده باشند.
 • خواب دیدن زن در تابوت در حالی که او زنده است، بیانگر این است که کار خانه تمام وقت او را می گیرد و او را اسیر خود می کند. و مرگ زن و گذاشتن او در سینه مرده در خواب، بیانگر طلاق یا ظلم اوست.و اگر شوهر در خواب ببیند که زنش از تابوت برخاسته، از گناهی توبه کند یا از نگرانی شدید خلاص شود، و هر که ببیند یکی از پسرانش در تابوت است، عاجز است و نمی تواند. آنها را تأمین کند یا آنها را تنبیه کند.
 • دیدن تابوت در خواب برای زن متاهل بیانگر سنگینی مسئولیت اوست در خانه یا محل کارش و ممکن است حاکی از محدودیت شوهرش در آزادی او باشد و اگر زن شوهردار در خواب ببیند که زنده است در تابوت می خوابد، بیانگر نگرانی و ناامیدی غالب یا زندان و زنجیر است. گفته شد که سینه مرده در خواب برای زن متاهل ممکن است یادآور روز قیامت باشد.
 • دیدن تابوت خالی در خواب برای زن متاهل بیانگر شنیدن خبرهای هولناکی است و هر که در خواب مرده ناشناس را در تابوت ببیند از خواسته یا هدفی امید خود را از دست می دهد.
 • بیرون آمدن از تابوت در خواب برای زن متاهل بیانگر فرار از نگرانی و ناراحتی یا رهایی از مسئولیت های سنگین است و هر کس در خواب ببیند که می خواهد از تابوت بیرون بیاید و نمی تواند به مشکلات زیادی مبتلا شود. که او قادر به حل آن نیست
 • دیدن تابوت در خواب برای زن باردار بیانگر محدودیت حرکت او به دلیل بارداری استو خوابیدن در تابوت در خواب برای زن حامله از جمله علائمی است که حاکی از حفظ و اطمینان است، اما اگر زن حامله در خواب ببیند که در تابوت زایمان می کند، نوزاد در خانواده خود استاد است. و خداوند دانا و داناست.
 • تابوت در خواب برای یک زن مطلقه نشان دهنده دوره انتظار او است اگر اخیراً طلاق گرفته باشدتابوت در خواب ممکن است نماد زن مطلقه با ترس از سخنان مردم یا زندانی شدن او از کار و بیرون رفتن و همچنین دیدن تابوت در خواب برای بیوه باشد.
 • تابوت در خواب برای یک دختر مجرد نشان دهنده نزدیک بودن ازدواج او است و التزام او به عائله مستقل خود به شرط آنکه در خارج از آن باشد و هر که زنده است در خواب ببیند که در تابوت بخوابد ازدواجش به تأخیر بیفتد و اقامتش با خانواده طولانی شود.
 • اگر زن مجرد ببیند در حال مرگ است و در تابوت گذاشته شود، نشان دهنده دخالت او در امر بزرگی است که او را اندوهگین می کند و به او آسیب می رساند.
 • دیدن یک تابوت چوبی ساده در خواب برای زن مجرد، بیانگر محدودیت هایی است که از سوی ولی او اعمال می شود یا بیانگر دوستان زن ریاکار است، در حالی که دیدن تابوت آراسته در خواب بیانگر رجزخوانی در امور دنیوی است.
 • دیدن تابوت از طلا در خواب برای زنان مجرد و به طور کلی برای زنان نشان دهنده زینت و علاقه او به مد روزگار است، در حالی که دیدن تابوت نقره ای در خواب برای زن بیانگر ملاقات او با زنان مؤمن و تعهد او به مد روز است. دین، و دیدن تابوت شیشه ای در خواب، بیانگر پاکی بیننده و حفظ او از شایعات و سخنان مردم است و خداوند آگاه است.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که دیدن تابوت چوبی در خواب بیانگر بی دستی است و نیاز بیننده به مال، و خداوند داناتر است، و هر که در خواب ببیند که در تابوت چوبی می خوابد، دلالت بر ده منافق و مضطرب بودن آنها دارد، و سینه چوبی خالی مرده در خواب، حکایت از ناامیدی دارد.
 • دیدن تابوت سنگی در خواب بیانگر عدم آگاهی و نیاز بیننده خواب به آنهاست، شاید تابوت سنگی در خواب بیانگر این باشد که بیننده خواب در معرض قضاوت های ناعادلانه و سخت قرار می گیرد و دیدن تابوت گلی در خواب. حکایت از حبس روح با جهل و لجاجت دارد.
 • دیدن تابوت فلزی در خواب بیانگر حبس و محدودیت آزادی با نیاز بیننده به آزادی است و تابوت آهنی در خواب نماد پریشانی و اضطراب ناشی از فقر یا بدهی است.سفر طولانی خداوند اعلم.
 • و اما تابوت که در خواب با سنگ های قیمتی تزئین شده یا میخکوب شده است، شوهر یا شغلی است سخت که روح را محدود می کند و دیدن تابوت پوشیده از مخمل در خواب نمادی از زندانی شدن کارگر در کار خود و زن در کار است. خانه او و همه چیز در حرفه او.
 • تابوت نقره در خواب بیانگر حبس روح در عبادت استو خوابیدن در تابوت نقره ای در خواب نشان دهنده انگشتر نیکو و عبادت نیکو است و اما دیدن تابوت از طلا در خواب نماد حبس با بخل و احتکار پول است و تابوت طلایی در خواب ممکن است نشانه مرگ باشد. از یک مرد با اقتدار و حاکمیت.
 • تابوت شیشه ای در خواب نمادی از حبس روح با آداب و رسوم است، خواب تابوت شیشه ای در خواب برای فرد متاهل ممکن است نشان دهنده ناراحتی او از همسرش و ترس او از احساسات او باشد، در حالی که تابوت شیشه ای در خواب برای مجردها بیانگر ازدواج نزدیک است.
 • دیدن تابوت فراعنه در خواب به معنای وارد شدن به یک ماجراجویی اسرارآمیز با نتایج محاسبه نشده است.و بیرون آوردن تابوت فرعونی در خواب، بیانگر یافتن فرصتی طلایی در کار و امرار معاش است، ساخته شده از طلا در خواب، ممکن است بیانگر این باشد که نگرانی های مربوط به گذشته از بین رفته است. نماد قدرت در تعقیب و استواری در برابر چالش هاست و خدا بهتر می داند.

  تعبیر دیدن ساختن تابوت و تابوت ساز در خوابساختن تابوت در خواب یک جعبه کار است و نشان دهنده کار بیننده ای است که ثبت شده و مسئول آن است، همانطور که مترجم خواب در وب سایت خود می گوید، از خانواده خود رفتار آنها را کنترل می کند و تصمیمات خود را به آنها دیکته می کند. و هر که ببیند تابوت‌سازی می‌کند یا آهنگری یا زندانبانی می‌کند یا نجاری، و خدا داناتر است.

  تعبیر خواب هالوها تعبیر چند مورد دیگر از دیدن تابوت در خواب را اضافه می کند:

 • دیدن تابوت فروشی در خواب بیانگر آن است که از مراقبت و حمایت دیگران خلاص خواهید شد.
 • دیدن دزدیده شدن تابوت در خواب، اگر تابوت متعلق به بیننده باشد، ممکن است پول یا کار او از او ربوده شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که تابوت هدیه می گیرد، نصیحت می کند.
 • سوزاندن تابوت در خواب پایان کار نیک با کار بد است.
 • تابوت خالی در خواب نشان دهنده کاری است که در انتظار اجراست و گفته شده است که تابوت خالی در خواب نماد ترس از کاری است که صاحب خواب انجام دهد.
 • دیدن تابوت بعد از استخاره اگر استخاره مربوط به تجارت باشد خوب است.
 • دیدن تابوت برای ثروتمند گنجی از پول او است و تابوت در خواب برای تاجر است، تجارت او راکد می شود یا سود او بستگی به نوع و شکل تابوت دارد و رویای تابوت برای فقیر است. مرگ فقر او و پایان آن.
 • خواب تابوت برای مجرد بیانگر ازدواج اوست و برای کشاورز در زمین خود و کشاورز بر حسب نوع تابوت و تابوت در خواب برای مؤمن یقین و تلاش او را بیشتر می کند.
 • دیدن تابوت در خواب فال بد است!گوستاو میلر، تعبیر خواب معروف غربی، در تعبیر خواب دیدن تابوت می گوید: دیدن تابوت برای بیننده فال بد است، اگر کشاورز بود محصولش پژمرده می شد و اگر تاجر یا تاجر بود. تاجر، غرق بدهی‌ها شد، در خواب، نشان‌دهنده بیماری ناشی از همخونی است، اغلب دیدن تابوت میلر نشان‌دهنده روابط ناموفق با جنس مخالف است، این بینش نشان‌دهنده ازدواج ناموفق یا نزاع بین عزیزان و دوستان است

  منابع و مراجع addremove

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.
  4. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  5. «تعبیر خواب خوش بینی»، محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا