تعبیر خواب دیدن مگس در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن مگس در خواب ابن سیرین تعبیر دیدن مگس خوردن در خواب مگس زیاد در خواب یا مگس بسیار در خواب تعبیر دیدن مگس زدن در خواب مگس آبی و رنگهای مگس در خواب و خواب، دیدن مگس در خواب دلیل است بر آنچه در جان بیننده خواب ذلت و خواری به خاطر کمبود او، یا عدم تدبیر و نارسایی او برای خود و خانواده اش می افتد. و در اینجا آنچه را که در تعبیر محمد بن سیرین در باب رؤیت مگس و جهات خیر و شر مندرج در معجم تعبیر خواب و کتاب تعبیر خواب بزرگ آمده است ذکر می کنیم.

تعبیر خواب دیدن مگس در خواب ابن سیرین

درباره شر دیدن مگس در خواب چه گفته شد؟

مگس در خواب، گواه بر مردی است که در امرار معاش ضعیف است، و مگس بسیار در آبروی مردم به ناحق است، و مگس بسیار مردی فقیر و ضعیف و حقیر است و هر که از چیزی بهره مند شود، مگس می زند. ، مردی را با این صفات سود می بخشد و بزرگ ترین مگس دلیلی بر دشمنی است که در کمین خواب بیننده در بدی اعمالش می افتد و پولش را هدر می دهد.

خوردن مگس در خواب، دلیل بر کسب روزی از ناچیز است، یا مالی است که از یتیمان حرام است، و هر که ببیند مگس در شکم یا شکمش وارد می شود، پس با اهل فسق و معصیت همراه می شود. اصحاب پست و بد، و از شراکتشان منفعت می برد، مالی حرام که برای او باقی نمی ماند یا منفعتی از آن نمی برد، بلکه آن را در ضرر آن مصاحبت خرج می کند.

بسیاری از مگس ها دلیل بر ضرر دشمن نزدیک به خواب بیننده است و هر که مگسی بر سرش ببیند و در حال مسافرت باشد دزدان سفر او را قطع می کنند و پول و اموالش را از او غارت می کنند. یا چیزی از مگس های پرنده را دید که روی مال او افتاده بود، که دلیل بر این است که دزدها در آن پول افتاده اند.

هر که مگس را با غذا بخورد، در پول و غذای او شبهه می شود که از حقوق دیگران است، قصد دارد رئیس جمهور بر او چیره شود که به دستور او را تهدید می کند و از او وحشت نمی کند.

و هر که ببیند مگس بر سر راهش می افتد و قصد مسافرت برای کسب علم و کار یا ازدواج کند، در خواستش خیری نیست و راهش را قطع کند و پولش را غارت کند و همان طور که رفت بی منفعت برگردد و هر که مگس زیاد می خورد، غذا و نوشیدنی او حرام است.

هر کس ببیند مگس ها در دهانش وارد شده اند، پس مردی است که از دزدان محافظت می کند و آنها را می پوشاند، و هر کس ببیند که مگس های زیادی در محل کار یا خانه او جمع می شوند، دشمنان او هستند که علیه او نقشه می کشند و از آنها چیزی می بیند. بدی که او را در پولش یا خودش آزار می دهد.

درباره دیدن مگس در خواب چه گفته شد؟

هر کس در خواب ببیند که مگسی را کشته است، این دلیل بر سلامت و ایمنی بدنش است و هر کس مگسی را در حالی که بالای سرش پرواز می کند بکشد، صاحب خواب می تواند دشمن ضعیفی را پیش از آن بگیرد. به او و پولش آسیب می رساند.

هر که ببیند مگس ها در گوش یا دماغش داخل شده است، خیر و برکت و عزت و حالت می یابد.

هر که مگس ها را از خانه خود جمع کند و آنها را براند، دلیل بر مهارت او در برخورد با دیگرانی است که او را نمی خواهند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا