تعبیر خواب دیدن بانگ خروس در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن بانگ خروس در خواب توسط ابن سیرین را تقدیم می کنیم، شنیدن صدای بانگ خروس در خواب دلیل بر خبری است که به بیننده خواب می رسد که ممکن است تعبیر خیر و شر را در خواب حمل کند. تعبیر و تعبیر دیدن خروس در خواب معانی زیادی دارد که مربوط به رنگ و اندازه و صدای آن است و بسیاری صحنه های دیگر که در معنی تأثیر می گذارد و در اینجا مهم ترین چیزهایی را که در این خواب آمده در کتاب اعظم تعبیر ذکر می کنیم. از رویاها، و فرهنگ تعبیر خواب.

تعبیر خواب دیدن بانگ خروس در خواب ابن سیرین

بهترین تعبیر دیدن بانگ خروس در خواب

 • هر که در خواب ببیند که خروس بانگ می‌زند، دلیل بر شنیدن این خبر و آمدن به آن از دور است.
 • هر کس در اذان سحر بانگ خروس را ببیند، دلیل بر مقام بلند خواب بیننده است که او صاحب نشاط و بلندی است و صدای بانگ خروس گواه مؤذن مردی است. یا سلطانی که تحقیر می شود، چون خروس با وجود جثه بزرگش اسیر است.
 • خروس پرنده‌ای است بزرگ و چشم‌های سرخ و صدایش گویای جنگجویی است که با دلی نیرومند که از دشمن نمی‌ترسد به جنگ می‌آید و خروس‌های جوان اگر صدای بانگ آنها را از دور بشنود، دلیل بر این است که خیری که از بچه ها به او می رسد.
 • خروس در خواب گواه بر صاحب خانه یا متصدی امور او از حیث انفاق و خودکفایی است و خروس غلام است و به هر که خروسی داده شود که چون قار نکند. جوان است، یعنی فرزند صاحبی که نمی تواند خود را رها کند و به دیگران خدمت نکند.
 • هر کس در خواب خروس سفیدی را ببیند که بانگ می‌زند، این دلیل بر گفتن سخنان نیکویی است که فایده و خیر دارد، و هر کس صدای بانگ خروس را بدون دیدن آن بشنود، بدون ملاقات با علما بر عقل و دانشش می‌افزاید. اختلاط با آنها
 • هر که ببیند خروس یک یا دو نوک نوک زد، عجم او را می پذیرد و خروس سفید اگر در خواب بانگ بزند، دلیل بر مؤذن است که نماز را بر عهده دارد.
 • صدای بانگ خروس گواه بر مرد واعظی است که در میان مردم به نیکی و هدایت می رود و یا امر به معروف و نهی از منکر می کند و خروسی که زیاد بانگ می زند نشانگر مردی است که با زنان زیاد همبستر می شود.
 • خروس گواه مرد مورد اعتماد یا نگهبانی است که تماماً امور کاری او را بر عهده دارد و یا مردی است که با نیکی و درستی دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد مردم در فضیلت.
 • صدای بانگ خروس، اگر خوب باشد، بیانگر رزق و روزی است و از شنیدن اخباری که مدتها انتظارش را می‌کشید، خوشحال می‌شود.
 • هر کس خروسی بخرد تا در خانه اش قار کند، این دلیل بر آن است که برای نفع خود و خانواده اش تلاش می کند، و هر کس خروس بخرد روزی می یابد و روزی او بر او می چرخد، یا غایبی به او تقدیم می کند. یا از او خبری شنید.
 • تعبیر شیطانی دیدن بانگ خروس در خواب

 • خروس برده ای است که صاحبان اولاد بیگانه اند و جوجه ها نیز مانند اسیری که پرواز نمی کند در انسان پرورش می یابند و هر که ببیند خروس در خانه اش بانگ می زند، برده ای است که مالک آن ارباب است.
 • صدای بانگ خروس گواه آن چیزی است که انسان از بیهوده گفتن بیهوده می گوید و در هر صورت مالک یا از اولاد است و هر که صدای بانگ خروس را بشنود به آن اهمیتی نمی دهد. اذان را مستجاب نمی کند.
 • هر کس در خواب ببیند که خروس بانگ می‌زند، این دلیل بر مرگ نزدیک است، و هر که ببیند خروس بر در خانه‌اش بانگ می‌زند که مصیبت مرگ بر یکی از ساکنان آن می‌رسد، و دیدن پرندگان با هم، شواهدی از اسارت پول و بردگان.
 • هر کس خروسی را ببیند که پس از بانگ زدن آن را نوک زده است، دلیل بر آن است که مرگ او به دست غلام ملکی از تبار بیگانه نزدیک است، و هر کس صدای خروس را بشنود به خصوصیات او متصف می شود. اذان می گوید و برای اقامه آن نمی آید.
 • هر که صدای بانگ خروس را شنید و صدایش او را اذیت کرد، دلیل بر غرق شدن یا غمگین شدن است، و هر کس بانگ خروس سرخی را دید و او را تسخیر کرد، دلیل بر این است که غلام بدی را به دست آورده است.
 • هر کس ببیند که با خروس می جنگد، با مردی غیر عرب اختلاف پیدا می کند و اگر خروس بتواند به او ضرری برساند، از آن اختلاف می افتد و خروس را ذبح می کند و می کشد. گواه نزدیک شدن به مرگ است
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا