تعبیر دیدن خروس در خواب مرغ در خواب

تعبیر دیدن خروس در خواب یا مرغ در خواب این پرندگان برای پرورش دادن آنها در خانه از یکی از گونه های مطلوب عبور می کنند که پرواز نمی کنند و از اینجا تعبیر این خواب می آید که ممکن است اشاره داشته باشد. به اسارت افتادن و به دست آوردن اولاد مالكيت، و اين ممكن است دلالت بر ديدن خروس و مرغ بر پول و مال متعلق به صاحب آن بينا باشد و در اينجا مهمترين مطالبي را كه امام محمد بن سيرين در تفسير فرموده اند، بر مي شماريم. از این رویا و در کتاب تعبیر رؤیاهای بزرگ او و واژه نامه تعبیر خواب آمده است.

تعبیر دیدن خروس در خواب مرغ در خواب

خروس در خواب یا رویا

خروس در اصل خواب اشاره به برده مالکی دارد که از سلسله پارسیان است. زیرا او اسیر اهل تربیت است، چون پرواز نمی کند، پس هر که در خانه ای خروس ببیند، صاحب خانه از غلامان مملوک است، و خروس شما نیز به مردی اطلاق می کند که بلند مرتبه است. صدای بلند، مانند مؤذن و سلطان.

هر کس در خواب خروس ببیند به فرمان مردی دیگر بر او فرمان می‌دهد زیرا خروس با وجود بزرگی و زینت و پرهایش اما پرواز نمی‌کند و خروس شما پرنده‌ای است بزرگتر از مرغ، چشم قرمز و خوش اندام، پس دیدن آن در خواب ممکن است نشانگر مردی جنگجو باشد، او طبع لطیفی دارد، اما اخلاقش ضعیف است و سخنان بیهوده می گوید.

هر کس در خواب ببیند خروسی را ذبح کرده است، همسایه مسجدی است که اذان آن را می شنود و اجابت نمی کند، دیدن گروهی از پرندگان، دلیل بر اسارت و مال غلامان است.

هر کس ببیند که خروس بر در خانه اش با صدای بلند بانگ می زند در سی و چهار روز صاحب آن می میرد پس دال چهار و یاا ده و کاف بیست است و هر که کسی را ببیند. با دادن یک خروس یا پسر صاحبی به دست می‌آورد یا پسری از او به دنیا می‌آید.

خروس پسر یا مردی است که در دلهای خلقت محبت دارد و هر کس خروس بگیرد بین او و مرد دیگر آشتی می یابد و هر که در خواب خروس ببیند در همنشینی با علما و مردم قضاوتش زیاد می شود. از اخلاق والا، و هر کس پسرش را ببیند که گویا خروس شده، پسری به دست می‌آورد، یا بمیرد، پسرش زود است، و هر کس خروس را ببوسد، از مردی غیر عرب به او می‌رسد. .

خروس سفید با تیره ترین مو گواه مردی است که در زندگی خود از اذان غفلت می کند، پس هر که خود را خروس ببیند مؤذن صاحب می شود یا از اوقات اذان آگاه می شود و خروس یک واعظ یا مردی است که سرگرمی و شادی دارد.

خروس گواه بر مردی است که دیگران را به نیکی امر می کند و خود را فراموش می کند، زیرا خروس مردم را به نماز بیدار می کند و به سراغ آن نمی آید و شاید دیدن این پرنده بیانگر مردی باشد که زیاد آمیزش می کند یا متنعم است. اشک های بسیار و نگهبان و خروس ها مجموع مردم است.

هر کس ببیند خروس وارد خانه اش می شود و جو آن را می خورد، از مردی که اذان می گوید دزدی می کند.

مرغ در خواب یا رویا

جوجه ها زنان یا دخترانی هستند که اصالت دارند یا اسیری هستند که به دست دشمنان می افتند، مرغ خانه دار کنیزان و کنیزان است و مرغ زنی است که از بچه ها نگهداری می کند و برای امرار معاش آنها تلاش می کند. محل درمان شواهدی از شفای بیماری ها است.

مرغ دلیل بر زوال نگرانی و پریشانی و مشغول شدن به خوشی ها و خوشی هاست و مرغ خردسال بچه است یا ملبس به آسودگی برای گرفتاران و مصیبت زده ها و هر که در خانه خود مرغ زیاد دید ندید. تعداد آنها را می دانستم و نمی توانستم بشمارم، این گواه به دست آوردن ثروت و مقام بلند است، با ترس از بین رفته، از فقر و نگرانی.

هر کس مرغ شکار کند از منبع حلال پول گرفته است و هر کس گوشت آن را بخورد از عجم پول گرفته است و پرهای مرغ سفید دلیل بر کسب سود است و خوردن گوشت مرغ اگر کبابی یا سرخ شده باشد بیانگر رسیدن به هدف و رسیدن به هدف است. هدف و سینه مرغ برای کسانی که آن را خوردند، دلیل است سفر به کشوری که در آن مسافر از علم و مال بهره مند شود، و هر که مرغی را پس از شکار ذبح کند، دلیل بر دستیابی به چیزی است که بیننده را تسلی دهد.

هر که خود را در تعقیب جوجه ها ببیند، دلیل بر تلاش برای رسیدن به امری بزرگ است که سود بینا در آن سودمند است. مالی که در روز سیاهش به او سود می رساند و هر که در رختخوابش تخم مرغ بیابد، روزی پنهانی دارد که پس از مدتی به دست می آورد.

هر که جوجه زیاد بخرد خیر بزرگی به دست آورد و خوش اقبال بود، اگر چاق و سفید رنگ بود با بلندی پول می گرفت یا شاید به قدر نیکویی که داشت همسری زیبا دادیم. شکل مرغ سفید را در خواب دیدم و مرغ سیاه فقر و نیاز است.

مرغ بداخلاق گواه همسری است که برای شوهرش نیز غم و اندوه ایجاد می کند و یا کنیز تنبلی است که کارش آنطور که باید نمی رسد و مرغ سیاه زنان را تحقیر می کند و مرغ های دروغگو دلیل بر کمبود است. فعاليت، و مرغ كوهي، زني كم الاصل از نسب پست و مرغان، فرزندان زنا هستند، گوش مرغ شر و بلا است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا