تعبیر دیدن روغن در خواب و معنی عطر زدن در خواب

تعبیر دیدن روغن در خواب و معنی عطر زدن در خواب

تعبیر دیدن روغن در خواب و معنی عطر زدن در خواب روغن عود یکی از مهم ترین انواع عطر است که در بین مردم در زمینه های مختلف زندگی روزمره و عملی خود به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد.در خواب و خواب او از خود معانی خیر و شر در تفسیر را می پرسد و در اینجا مهم ترین مطالبی را که امام ابن سیرین، نابلسی و ابن شاهین در تفسیر استعمال چربی برای مردان، زنان مجرد و زنان باردار فرموده اند، برمی گردانیم. این توضیحی است از مهمترین چیزهایی که آمد.

تعبیر دیدن روغن در خواب و معنی عطر زدن در خواب

تعبیر دیدن روغن در خواب و معنی عطر زدن در خواب

بهترین آنچه در خواب تعبیر روغن و عطر گفته شد

چاق به آبروی انسان و معانی نیکو و زیبا که در حق او ستوده شده است، هر که ببیند با روغن خوشبو خوابیده است، دلیل بر حسن شهرت او در میان مردم است، دریانورد و هر که روغن را ببیند. بر چهره اش جاری است، این گواه بر نعمت های فراوانی است که در آن زندگی می کند، هر چند از مقدار معلوم تجاوز نکند. زینت و خوبی است.

روغن خوب در خواب، نشانه حسن حال و زیبایی شهرت و مقاله است و هر که در خواب ببیند که او را ترفیع یا مست کرده است، دلیل بر عمر طولانی اوست و جیوه زدن حمد نیکو و باد نیک در میان مردم، و هر که در خواب مسح کند تا غده ای را درمان کند یا مرض را پنهان کند، دلیل بر صله ی همان رابطه و حمل جهیزیه به خاطر همسر یا عقد حسنه است.

هر که در خواب ببیند که چربی را در ظرف بزرگی با آب مخلوط کرده است یا خود را در حال جمع کردن چربی در بطری های بسیار می بیند، بینش او نشان می دهد که بدون خستگی و خسته شدن، پولی به دست می آورد.

هر کس سر خود را مسح کند رئیس خود را چاپلوسی کرده و هر کس خود را مسح کند و بوی روغن خود را در آن مکان ببوید، این دلیل بر گسترش علم و فضیلت است، و چه بسا روزی وسیعی باشد که اهل و ساکنانش را به دست می آورد. هر که در جیبش عطر می برد، پول حلال می برد، نیکوکاران، که دلیل بر سخاوت صاحب آن است، خواب آن است که پولش را پنهان و آشکار خرج کند.

هر کس بوی عطر خود را ببوید در مجلسی که در آن می نشیند پخش می شود، این دلیل بر اخلاق اوست و چربی در خواب رزق و دانش است و شیشه عطر زنی با زیبایی و زیبایی است و خریدار. عطر خوب است چون شغل و رزق فرزند و مال و سعادت دنیا و آخرت است و فروش آن ترک و فراق است و عطر افشانی در معامله و زندگی نیکو است.

هر کس بوی خوشی را استشمام کند که از آن او نیست و برای او ناشناخته است، این خوشی است برای بیننده ای که آرزوی آن را داشته است و روغن روی لباس دلیل لذتی است که با روغن به دست می آید. در کار دنیوی خود موفق بود.

هر کس چربی را به دیگری بدهد یا از او هدیه بگیرد، دلیل بر رسیدن به مقاصد است، زیرا موفقیت صاحب علم، سعادت زن در شوهر، تولد زن حامله است. ، مال فقیر، سود تاجر و تسهیل امور او در کارش.

هر که ببیند زنی عطر جمع می کند تا بفروشد، دلیل بر دیندار بودن و اخلاق اوست.

شرور آنچه در تعبیر چاق و عطر گفته شد در خواب

روغن در اصل غم و عبوس است و چربی گندیده حکایت از ستایش زشت و عمل ناپسند دارد.

روغن متعفن زن زناکار یا مرد بداخلاق است و هر که سر مرد را در جایی که منکرش می‌شود مسح کند، کسی که آن را می‌مالد از چاپلوسی و حیله‌گری بر حذر باشد.

عطرفروشی ترک دین و خانه است و هر که ببیند همسرش به مرد دیگری عطر می‌زند، دیگری را دوست می‌دارد و هر که ببیند همسرش از مرد غریبه عطر می‌گیرد، دلیل بر وسوسه و خوشی او با دیگری است. انسان، و خدا بالاتر است و داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا