تعبیر خواب دیدن اشک شوق و غم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن اشک شوق و غم در خواب ابن سیرین، شخص در خواب از خوشحالی از اتفاقی که برایش افتاده یا شنیدن مژده ای که به او رسیده است در خواب گریه می کند. از فاجعه ای که رخ می دهد یا حادثه ای که نمونه ای از غبار، آتش یا نور به دست می آید، اشک مرگبار غم است و اشک های سرد و گرم معانی بسیاری از خیر و شر را در تعبیر دارد. غم و اندوه و از شادی مانند مروارید.

تعبیر خواب دیدن اشک شوق و غم در خواب ابن سیرین

تعبیر اشک شوق در خواب

اشک در خواب: اشک شوق به حصول شادی و خوشی و شنیدن بشارت همان بیننده از زیاد شدن مال و حال خوب او از او و نزول اشک وفات آنهاست.

هر کس ببیند که از شدت شادی و شادی به خاطر اتفاقی که برایش افتاده اشک از چشمانش پر می شود و نزدیک است گریه کند، مردی است که پول خود را به نفع خود پس انداز می کند و از آن در خشنودی خرج می کند. خداوند در صدقه یا زهد دلالت بر شادی و غم دارد و اشک ریختن نشانه همه آن است.

هر کس اشک خود را در ظرف کوچکی جمع کند، اندکی از مال خود را پس انداز می کند، اما اگر اشک شوق زیاد جمع کند، برکات فراوانی به دست می آورد و هر کس از چشم راست اشک شوق ببارد، از گناه کبیره توبه کرده است. اشک چشم چپ دلیلی بر وجود چیزهایی است که انسان آرزو می کند آن را بدست بیاورد و بعد از کمی دردسر به دست بیاورد.

هر كه تابش خورشيد يا روشناي صبح و گرماي آتش را ببيند، بيننده خواب از آن شادمان شود و قطرات اشك سرد از او بريزد، دليل بر ضرر و زيان در مال او يا پسرش است. و اشک سرد گواه بر شدت حسرت و دلتنگی سرزمین وطن و اهل بیت است و هر که در حسرت خانه اش گریه کند، گواه بازگشت مسافر به خانه است.

هر که در کاسه ای از اشک شوق گریست و سرد یا شبیه مروارید بود، این مالی است که صاحب اشک را سود می بخشد و آن را برای ایام عمر و مصیبت روزگارش و ریختن اشک سرد حفظ می کند. دلیلی بر سرزنش دوستان صمیمی است و هر که در بازی اش گریه کرد بی معنی است.

شادی در خواب دلیل خوبی بر گریه کننده است، اما گریه خضوع در خواب نشانه توبه و هدایت و ترک شوق از دست رفته است.

تعبیر اشک غم در خواب

اشک حزن که در خواب گریه می کند، دلیل بر آن است که به چیزی افتاده است که غمگینش می کند تا در بیداری همان را می ریزد، در خون مردم می ریزد.

گریه غم در خواب فایده ای ندارد، زیرا غم و اندوه است، و فقر پس از ثروت، غم پس از شادی، و شدت گریه و اشک اندوه، دلیل بر بلاها افتادن است و اشک اندوه بر چهره است. بدون اینکه گریه کند، زیرا باعث خنجر زدن به شرافت او می شود.

هر کس ببیند اشک غم از چشمش ریخته می شود در مصیبتی که پیش می آید ضرر می کند و هر که ببیند اشک چشم راستش وارد چشم چپش می شود با پسر دخترش بداخلاقی می کند و هنگام خمیازه اشک داغ می کند. شواهدی از خروج مقدار کمی از پول در جریمه مالی که باید پرداخت شود، یا پولی که شخص در کاری که انجام می دهد از دست داده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا