تعبیر خواب دیدن اشک حزن در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن اشک حزن در خواب ابن سیرین که گریه اشک غمگین در خواب، دلیل بر درد دل بر چیزهایی است که در زندگی او رخ داده و او را اندوهگین کرده است. و توبه از این جهت که خیر بسیار است و از اینجا دیدن اشک حزن در خواب دارای جنبه های خیر و شر بسیاری است که به علل گریه و حرارت اشک و کیفیت اشک های ریخته شده مربوط می شود. توسط بیننده در داخل کتاب او، تعبیر خواب، و فرهنگ تعبیر خواب.

تعبیر خواب دیدن اشک حزن در خواب ابن سیرین

چه گفته شد در خیر دیدن اشک غم در خواب

اشک در خواب، گواه به دست آوردن مال و روزی است، و هر که اشک سرد بگرید، گواه زندگی در شادی و سرور است، و اشک اندوه بر چیزی که گذشت، دلیل بر بازگشت آن و شادی صاحبش است. یا شنیدن مژده، و هر کس اشک غم بر گونه هایش بپاشد، بدون گریه و زاری، این دلیل بر حرمت دل است.

گریستن از حزن و حرمت هنگام تلاوت قرآن، دلیل بر توبه از هر گناه و فحشا و توبه به سوی خداوند متعال است و اموال و دارایی او در امری است که خدمت به دین است.

اشک های داغی که هنگام خمیازه بیرون می آید، دلیل بر بیرون آمدن مقدار کمی پول در موضوعی است که به سراغش می آید و به خاطر آن جریمه می شود.

هر کس اشک خود را در ظرف بزرگی جمع کند، مال زیادی است که به دست می آورد و برای روزگار و مصیبت های روزگارش پس انداز می کند، و هر که غمگین و بی سوزش و گریه گریه کند، دلیل بر اندوه اوست. بر چیزی که از دست داد و آرزو می کرد که ای کاش به آن باز می گشت یا زمانی دیگر با او ادامه می داد، و هر که از غم و اندوه دیگری گریه کرد، این دلیل بر دلسوزی او بر آنچه بر او گذشت و اندوه او بر اوست.

هر کس در فراق دوستش غمگین بگرید، این دلیل بر سرزنش صفا و محبت دوستان است و اشک حزن دلیل بر دل درد و زیان است، و هر کس گریه برف یا سرد کند، دلیل بر شادی اوست. سرگرمی، و گریه خفته شادی و لذت است.

هر کس خبر شادی بشنود و اشک غم ببارد، دلیل بر آن است که به چیزی دست می یابد که در زندگی او را شاد می کند یا کاری را که در آخرت او را سودمند می سازد، نجات می دهد.

گریه دختر مجرد در خواب دلیل بر شادی او و موقعیت او نزد خانواده است و شاید شوهری سخاوتمند به دست آورد و اما گریه زن شوهردار دلیل بر شادی است که او را در جایگاهی قرار می دهد. شوهرش گویا پسری به دنیا می آورد و گریه مردان سرکوب مردانگی آنهاست.

شرّ دیدن اشک غم در خواب چه گفته شد؟

هر کس در خواب اشک غم بگریاند، برای امری که برای یکی از اهل بیت یا خویشاوندانش پیش می آید، مانند آن گریه می کند و هر کس از غم و اندوهی که در آن افتاده، بی خون گریه کند، دلیل بر فتنه ای است که رزق و روزی اش را در این دنیا خراب کن، اشک غمش را در کاسه ای جمع کرد که این خود گواه نگرانی های فراوان اوست.

اشک ریختن بدون غم و گریه دلیل بر نفاق در گفتار و کردار و ریختن اشک از چشم راست دلیل توبه و توبه است و آنچه را در دل نگران و عبوس است پنهان می کند.

گریه غم شدید، دلیل بر غم و اندوه بسیار است، و هر کس بدون فریاد و زاری گریه کند پس از اندوه تسکینی است، و هر کس خون غم خود را بدون فرود نگه دارد، دلیل بر بیماری است که به او رسیده یا بلایی که به او می رسد و هر کس از غم و اندوه چیزی که شده گریه نکند مردی لجوج است.

گریه های گرم و گریه شب ها بر وقوع فحشا و بلاها و گریه های داغ از ضرر مالی در امور بی فایده.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا