تعبیر خواب دیدن خون از دندان و دندان آسیاب در خواب

تعبیر خواب دیدن خون از دندان و دندان آسیاب در خواب

تعبیر خواب دیدن خون از دندان و دندان آسیاب خون جاری شدن خون، بیانگر به دست آوردن مال حرام و انجام گناهان کبیره است و اگر دیدید خون از دندان پایین می آید بسته به محل جریان خون تعبیر آن متفاوت است. ? آیا تعدادی از دندان ها یا دندان های آسیاب خود را کشیده اید و خون را دیده اید؟ آیا خونی را دیده اید که دهانتان را پر می کند بدون اینکه بدانید چرا؟ آیا تا به حال در مورد این رویا فکر کرده اید؟ آیا می دانید در تعبیر آن چه چیزی از خیر و شر دارد؟ در اینجا مهم ترین سخنان امام طبیعى محمد بن سیرین را در مورد تعبیر این خواب و وجوهى که در آن بیان کرده است، به شرحى که در کتاب تعبیر رؤیاهاى کبیره و معجم تعبیر خواب آورده است، فهرست مى کنیم.

تعبیر خواب دیدن خون از دندان و دندان آسیاب در خواب

بهترین از آنچه در تفسیر رؤیت آمد

خونی که از دهان می تراود، دلیل بر کبر و نیکویی فزاینده است، و هر کس ببیند خون در دندان هایش می چکد و آن را فرو می برد یا می نوشید، منفعت و مالی به دست می آورد و از هر گرفتاری و گرفتاری و گرفتاری نجات می یابد. بلایی که در آن بیفتد و هر کس خون مردم را از دهان یا دندانش خون بنوشد، دلالت دارد بر این که مواظبت از گناه و رهایی از نگرانی و جاری شدن خون از بدن، سلامت و امان است، و هر که ببیند از دندان یا لثه خون می تراود. و در سفر غایب بود صدا برگشت.

هر کس ابری از خون بر دندان هایش ببیند از خوردن مال حرام توبه کند و از گناه و معصیت برگردد و امانت هایی را که به گردنش آویخته اند برگرداند و هر که ببیند از دندان یا دندان آسیابش خون بیرون می آید. سپس در بدن خود نیرو می گیرد و هر که ببیند عمل جراحی دهان و بدنش را پر می کند، از خون بیرون می رود، زیرا نیکی و مال به دست می آورد.

اگر در خواب از دندان ها یا دندان های آسیاب خونی دیده شود که از جای خود بیرون آورده اند، نشانه شفای بیماری ها و انتقال حال صاحب از تنگی به وسیع ترین حالت است. از فقر تا شدیدترین ثروت، و خونریزی از دهان دلیل بر سلامتی است.

خونی که در خواب از شخص تراوش می کند، دلیل بر مال و فرزند و اموال و یاوران و کارهای اوست و هر که ببیند خون عادی از دهانش پر می شود و از بین دندان ها و دندان های آسیاب آن خون می آید با فرزندان متبرک شود و در صورت لزوم خون بریزد، مانند کندن دندان، یا حجامت آمدن، پس دلیل بر قطع غم و آسودگی خاطر، و هر که در خواب خون از دهان یا بدنش بمالد. گواه بر ندامت و عزم او برای رهایی از حرام است.

هر که دید خون از دندانش جاری شد و دهانش از آن پر شد و فقیر بود به اندازه دید مال گرفت و خون حیض زن مجرد شوهر است و زن حامله سقط می کند و زن. از عادت ماهیانه بیماری دارد و خونی که از رکتوم فرد خارج می شود دلیل بر مرگ اوست.

شر از آنچه در تعبیر خواب آمد

خون مالی است که در آن شبهه مال حرام یا گناهی در به دست آوردن آن باشد، پس هر کس خونی را ببیند که از دندانش می ریزد، یا خود را ببیند که در آن می چرخد ​​تا لباسش از آن پر شود، تبدیل به مال حرام می شود. یا استخوانهای گناهان بیاید و هر که بر پیراهن خود خون ببیند و بداند که خون از او خون شده است اگر خون سرخ است ولی اگر سیاه است گربه سانان مردی از ظالم و ستمگر بر او دروغ می گویند. دروغگو و هر که از قوچ به خون آغشته شود و به دهان یا پیراهنش بخورد دروغگو در برابر او مردی درستکار است پول و حیثیت و در خون همه حیوانات نیز همینطور است.

هر کس در چاهی از خون بیفتد و ببیند دندان و دهانش پر از خون است، به قتل انسان مبتلا می شود و در خون او می افتد، و چه بسا مال حرام خورده و اثر آن بر دندان هایش ظاهر شده است. هر کس قطره ای خون بر دهان یا دندان خود ببیند و بخواهد از آن خلاص شود، مردی است که فرزندش را تکذیب کرده است.

هر کس ببیند خون گندیده از دندانهایش جاری می شود، به بیماری می افتد که به او آسیب می رساند، ولی اگر خون گندیده برای همه مردم آشکار شود، بلایی است که بر آنها نفوذ می کند، و چون جرقه آتش است.

هر کس خونی بنوشد که به آن آغشته شده باشد یا خون ضعیفی از دندان ها و دندان های آسیابش جاری شود، مالی که از مرد ضعیف به او می رسد حرام است، خواب دلیل بر افتادن در خون مردم و علائم آنهاست.

هر که اطراف خود را دره ای از خون ببیند در آنجا کشته می شود و خونش ریخته می شود و هر که ببیند خون بی نیاز از آن بیرون آمده است، یعنی بدون فلبوتومی و حجامت و زخمی که از آن پول بیرون آمده است. از مقدار آن خون، خون داخل کوزه، زن حائض است و زیاده روی در خون، ناراحتی و ناراحتی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا