تعبیر پا در خواب و دیدن مرد در خواب

علامت پا در خواب، زخم پا و درد پا و هر چه در خواب پا را تحت تاثیر قرار می دهد، تعبیر دیدن سفید و سیاه پا در خواب و معنی انگشتان پای مرد در خواب. خواب علاوه بر دیدن قطع پا و تعبیر پا در خواب برای زن

ابن سیرین در تعبیر دیدن پا در خواب می گوید: دلالت بر زینت و کار مرد است و انگشتان پا در خواب پسران و دختران او را نشان می دهد و خواب به طور کلی بیانگر قدرت انسان از نظر مالی و مالی است. فرزندان، و اساس صداقت و آمادگی او برای انجام وظایف زندگی است، پا نیز نماد اعمال نیک و صالح است و خداوند داناتر است.

با هم معنی دیدن پا در خواب را بدانیم از طریق تعبیر دیدن پای سفید و پای سیاه، تعبیر قطع پا و بیماری های پا در خواب، زخم پا و معنی دیدن پاهای چوبی یا آهنی و موارد دیگر دیدن. پا در خواب

ابن سیرین می گوید هر کس در خواب ببیند که پاهایش به آسمان بالا می رود، ممکن است مرگ یکی از پدر و مادرش باشد، و هر کس ببیند که زنا می کند یا با پاهای خود ازدواج می کند، با زنان مخالفت می کند و پشت سر آنها راه می رود (بخوانید تعبیر دیدن نکاح و جماع در خواب) و دیدن مو در پا، بیانگر بدهی است (تعبیر دیدن مو در خواب را بخوانید).

نابلسی می افزاید که دیدن پایی زیبا در خواب دلالت بر حال خوب بیننده در دین و دنیا دارد و پای نیک برای گناهکار در خواب بیانگر توبه او و برای کافر به اسلام اوست تعبیر دیدن پا در خواب را بخوانید)

تعبیر دیدن سفیدی پا در خواب چیست؟تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن پا در خواب می گوید: دیدن پای سفید نورانی در خواب، بیانگر طهارت و رفتن به مسجد یا نماز است، و اما پای سیاه در خواب، بیانگر راه رفتن به شر و طالب است. مفسدين ديدن زخم پا در خواب يا ديدن زخم در پا، بيانگر عدم كار خير است، چنان كه ترك پا در خواب بيانگر باطل شدن كار با تهمت و ضرر و ديدن لغزش پا است. در حالی که راه رفتن در نافرمانی ذلیل می شود.

ابن سیرین گوید انگشتان پا در خواب است دلالت بر اصحاب بیننده و بندگانش دارد که هر کس بیند که انگشتان پاهایش به سوی آسمان پرواز می کند، عده ای از کنیزان مرد و زن او خواهند مرد.

و تعبیر خواب بر دیدن انگشتان پا در خواب به شیرینی خود می افزاید نشان دهنده خدمتکاران، کارگران یا کودکان و دیدن یک انگشت اضافی در خواب است. اگر روی پای چپ باشد پسری است که در امور دنیوی ماهر است و در پی کسب روزی است و اما دیدن انگشت اضافی پای راست او فرزند صالح و صالحی است که خدا رحمتش کند. انشاء الله در خواب دیدن انگشتی که در پای راست افتاده بود پسری سرکش بود در حالی که در سمت چپ پسری تنبل بود.بیماری انگشتان پا در خواب اگر حق در تربیت فرزندان به ویژه تعلیمات دینی کوتاهی است و اگر سمت چپ نقص در کار باشد قطع یا بریدن انگشتان پا در خواب در برخی از امور دینی و دنیوی ضرر است.قطع یکی از انگشتان پا. پای راست در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب نماز را به ترتیب انگشت می خوابد و اگر روی پای چپ باشد فاقد یکی از مهارت های دنیوی است (بخوانید تعبیر دیدن کف دست و انگشتان دست در خواب) دیدن انگشتان پا در افتادن، فساد فرزندان او و فساد اعمال اوست، دید که در حال دفن انگشتان پا است که نشان می دهد از فرزندان یا کار خود شرمنده است. و خدا داناتر است.

دیدن قطع پا در خواب یا پا قطع شده در خواب به تعبیر شیخ نابلسی (تعبیر دیدن سوار در خواب بخوانید) دلالت بر نابودی حیوان یا وسیله نقلیه یا فنا شدن پول دارد.موفق باشید. دیدن قطع پای راست در خواب، قطع رابطه و ارتباط او با پروردگارش، و قطع پای چپ، منفعت طلبی او را قطع می کند، و دیدن قطع پا با خون، بیانگر قطع تدریجی رابطه است. مردم را می ترساند و می ترساند و اگر قطع پا در خواب درمان باشد، برای تأدیب فرزندان و کارگران اوست.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن یک پای آهن در خواب می گوید دلالت بر قوت ظلم دارد و می افزاید که پای چوبی در خواب بیانگر گوشه گیری مردم است و دیدن پای شیشه در خواب بیانگر احتیاط با شخص است در حالی که پای سنگ را می بیند. سختی و زبری را نشان می دهد.

ديدن پاي مقوا يا كاغذ بيانگر عدم قوام در اقوال است و اما تعبير ديدن پاي مصنوعي در خواب بيانگر نفاق و پاي از طلا بيانگر زوال آبرو و خواب پا است. نقره دلالت بر زیاد شدن بدهی دارد و اگر از الماس باشد فزونی در دنیاست و خداوند متعال داناتر است (تعبیر دیدن الماس در خواب بخوانید).

و ابن سیرین در مورد دیدن بیش از یک پا در خواب می گوید: دیدن پاهای زیاد در خواب اگر بیننده ثروتمند باشد نشان دهنده بیماری او است و اگر بد باشد بیانگر حبس و حبس او است بر افزایش روزگار.

و تعبیر خواب را در شیرینی خود می افزاید دیدن پاهای زیاد بیانگر اعمال و تلاش بسیار است، دیدن پای سوم در خواب، بیانگر دین و دنیا و روح است و هر که ببیند روی یک پا راه می رود بین دین و امور دنیوی تعادل نمی گذارد.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن پا در خواب برای زن می گوید:دیدن پای زن به طور کلی بیانگر کار و درستی و وفای اوست هر کدام به حسب حالش دیدن پای زیبا بهترین زنان است و دیدن پای زشت مفسده زن است و اما دیدن پای سیاه در خواب. برای زن، شر زنان است، تکیه بر مردم برای کار، و دیدن پای زن از طلا، تعقیب بیهوده است، چنان که دیدن پای شیشه ای، تکیه بر احمقان است.

قطع انگشتان دست در خواب ازدواج پسر یا دختر است و اما قطع انگشتان اضافی دلیل بر کمک و کمک در کار از سوی دیگران و فرزندان است.دیدن پای مرده در خواب برای یک زن حکایت از حال خوب میت دارد، اما هر که ببیند پای حیوانی دارد دنبال شهوات است. دیدن مرده در خواب)

 • دیدن ساق یا پای مرده در خواب اگر کار نیکی باشد بیانگر حال خوب او نزد پروردگارش انشاءالله است و بالعکس – شیخ نابلسی.
 • دیدن پاها سوخته یا خاک شدن در خواب، راه رفتن با فساد و هشدار گناه – تعبیر خواب.
 • دیدن پاهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پیروی از تقرب و سنت او و نیز دیدن پای صحابه به سنت خود – تعبیر خواب.
 • دیدن پا بعد از استخاره نشانگر تلاش – تعبیر خواب است.
 • دیدن پا در خواب برای ثروتمند لازمه کوشش در مال و بر تاجر استقامت در مسافرت و برای کشاورز کار اوست و برای مجرد نیز چنین است و پا در یک. خواب برای مؤمن امر به معروف و نهی از منکر است و برای کمی سوگند اشتباه به خیر یا منکر می کند و زندانی را آزاد می کند و انشاءالله مریض را شفا می دهد – تعبیر خواب.
 • منابع و مراجع addremove

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  3. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  4. کتاب بیان القدری بیان در بینش شیخ ابی سعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 1379ش.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا