تعبیر خواب دیدن سپر در خواب ابن سیرین

در مقاله مجله میخک تعبیر خواب ابن سیرین مبنی بر سپری پوشیدن در خواب را برای شما توضیح می دهیم .محافظت از ضربه شمشیر، ضربه نیزه و تیر و برخی سپرهای مدرن از بدن در برابر شلیک گلوله محافظت می کند. .

مجله میخک

پس آیا می دانید تعبیر خواب سپری پوشیدن در خواب چیست؟ یا روی بدن رزمندگان بازدارندگی دیدی یا روی بدنت؟ آیا می دانید تعبیر ابن سیرین در مورد تعبیر و معنای دیدن سپر در خواب چه گفته است؟ آیا دید او حامل خیر است یا شر؟ با توجه به آنچه در معجم تعبیر خواب و کتاب تعبیر خواب ذکر شد در این مقاله به این پاسخ می دهیم.

بهترین تعبیر خواب در خواب

خیر در تعبیر این خواب است که اگر سپر محکم دیده شود صاحب خود را حفظ می کند و با آن از علائم مردم از مکر دشمنان و ضرر حسودان محافظت می کند که عبارتند از:

 • هر که در خواب سپری ببیند یا ببیند که بر بدنش سپری نهاده، دلیل است بر استحکام او در خانه ای غیرقابل نفوذ یا وابستگی او به مردی قوی و بلند مرتبه، شادی دشمنان.
 • و هر کس در خواب ببیند که در خواب سپر پوشیده و جنگجو بوده است، دلیل بر پیروزی او و کسب مقامی بزرگ است و اسلحه اگر در خواب پوشیده شود، بیانگر امنیت از ترس و محافظت است. از دشمنان و خیانت آنها.
 • و هر که ببیند در شقیقه خود سپر می پوشد، دلیل بر تقوای بیننده خواب و دوری او از گناهان کبیره و صغیره است.
 • و هر كه خود را در زره محكم ببيند، دليل است بر قوت دين و قيام در راه راست و نگهبانى از هر بدى بزرگ.
 • و گفته شد: هر کس سپر بپوشد از مکر دشمنان در امان است و بر آنان پیروز می شود و سپر با رسیدن به نعمت های وسیع، امان از خطر است، به خاطر فرموده خداوند متعال:
 • و هر کس ببیند که سپر محکمی ساخته است، کار بزرگی می سازد یا در مسائل بزرگ فرو می رود، پوشیدن آن پس از کار، برای او آنچه می خواست انجام می شود، و ساختن سپر، کسب درآمد با ایالت یا ساختن یک شهر مستحکم.
 • و هر کس در خواب ببیند که سپری از سپری می بافد که بدن خود را بپوشاند و از آهن ساخته شده است، دلیل است که در جامه ای که او را از فقر و تنگدستی حفظ می کند و آنچه بدن اسلحه را می پوشاند، مهارت آموخته است. مانند دنده در دست، یا تخم روی سر، یا سپر، برای به دست آوردن لباس سجده از لباس خوب نو و روکش است.
 • و هر کس ببیند که سپر داده یا خریده، آن را بپوشد، پس این دلیل بر به دست آوردن برادر یا فرزندی مهربان است، پدرش به حاجت او بسنده می کند و سپر پوشیدن برای تاجر دلیل است. تجارت دائمی که در آن خیری به دست می آورد و برای مردم حمایت و نفع عمومی است.
 • سپر پوشیدن دلیل بر امان از امر حرام است و بهشتی است از روزی که امری حرام را پنهان می کند یا اسبی است که در روز حرام از آن دفاع می کند و یا مردمی هستند که بصیر با آنها از هر چیزی محافظت می کند. ممنوع است.
 • هر که در خواب ببیند که سپری بر سر نهاده و از طرف دیگران از آن دفاع کرده است، مردی سخاوتمند است، به نیازمندان او کمک می کند، از کسانی که با او و با او پناه می گیرند محافظت می کند و ساعدهای آهنین است. دلیل اقارب مرد، و آهن دست و پا، دلیل بر قوت و شجاعت مرد است، و حصول سپر، دلیل بر کسب صلاحیت است.
 • هر کس خود را سپری ببیند، دلیل بر پاکدامنی او و حجابی است که صورتش را می پوشاند و لباس گشادش را که فضایلش را پنهان می دارد و سپر شوهر است و حفظ سپر دلیل بر حفظ زن از اوست. شوهر.
 • تعبیر شیطانی خواب در خواب

  شیطان در خواب رخ می دهد که در خواب با دیدن موارد زیر سپر بپوشید:

 • هر کس ببیند که سپری در دست دارد که از سنگینی بدن یا بیماری در بدنش ناتوان از حمل آن یا پوشیدن آن نیست، دلیل بر فریب دشمنان با او و ضعف او در ایستادن است. در برابر ناملایمات و دفاع از خود.
 • و هر کس سپری را در دست ببیند که بدی به او رسیده، دلیل بر آن است که با وجود نداشتن آن، کار خود را رها کرده است و سپر چوبی دلیل بر پسر ریاکار است و اگر از سرب باشد، پس او پسر دختری است، نه پدر و نه خویشاوندی از آن سود نمی برند.
 • هر کس ببیند سپر بر آن فرسایش یافته است، دلیل بر ضعف اوست، اما افتادن سپر بر زمین پس از فرسایش، دلیل بر تلف شدن مال و فرزند یا طلاق زن است.
 • هر کس سپر خود را شکسته ببیند، دلیل بر مردن پسر بچه ای است که زن باردار داشته است، و هر کس به شمشیر خنجر بزند، این همان آمدن دشمنانش به سوی او و برداشتن سپر در جنگ پس از پوشیدن است. گواه شکست است
 • و هر کس سپر او را دزدیده باشد، برای او می میرد، یا مالش از بین می رود، یا یکی از نزدیکان و دوستانش را از دست می دهد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا