تعبیر خواب دیدن درهم و دینار در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن درهم و دینار در خواب توسط ابن سیرین را به شما تقدیم می کنیم، درهم آهنی یا دینار کاغذی بسته به آنچه در جزئیات دیده می شود، در تعبیر آن تعبیر خیر و شر دارد. خیر در درهم اسب و دینار نیکو است و شر در دینارهای پاره و درهم طلا، در اینجا این جهات را با توجه به آنچه در معجم تعبیر خواب و تعبیر خوابهای بزرگ ذکر شد می آوریم.

تعبیر خواب دیدن درهم و دینار در خواب ابن سیرین

درهم فلزی در خواب اثر ابن سیرین

معانی دیدن درهم فلزی در خواب متفاوت است، بعضی از آنها می بینند که در خواب بسیار درهم گرفته و در بیداری می گیرد و بعضی از آنها اگر درهمهای سفید خالص را ببیند، خوش گفتار می شود. و این بدان جهت است که بر آن کتیبه ای به نام خدا و رسولش وجود دارد و درهم سیاه سخنی است که در آن غوغا و نزاع است، گفته شده است که درهم بسیار صحبت است، درهم سفید کلمه نیکو است. و درهمهای سیاه نزاع و نفاق است، رازی بزرگ است، چنانکه در خواب درهمها را پس انداز کرده، آن را برای صاحبش نگه می دارد، و نیز اگر ببیند که نزد یکی از آنها پول گذاشته، آن را به ودیعه می گذارد. راز با دیگری

به هر حال درهم از دینارهای بسیار بهتر است و یک درهم کوچک فرزندی زیباست و آنچه بر درهم می افتد بر فرزند می افتد پس هر کس برخلاف میل خود درهم را از او بگیرد مرگ فرزندش است. و درهمهای نیکو دین و علم و انفاق است و پاک درهمها عالم صاحب بیناست و پخش درهم بر انسان دلیل بر شنیدن سخنان نیک او و کثرت درهمهای پراکنده است. دلیل بر اعمال صالحی است که انجام داده است، اما اگر از صاحبان دنیا باشد، مال فراوان و فرزندان فراوان است.

صدمه زدن به درهم بسیار، دلیل بر کسب خیر و نشاط و شادی است، زیرا به جاهل پند می دهد و از او رد می کند، و درهم مزاحم نیرنگ و دروغ و اختلاف در مستمری است. و درهمهای حکاکی شده با تصاویر دلیل بر سخنان ناپسند و خالی از تقوا است.

درهم های بریده جدال بی پایان است و گفته شد: گرفتن درهم بهتر از پرداخت آن است و هر کس درهم را بدزد تا صدقه بدهد چیزی را که نمی شنود می گوید و هر که درهم را کم کند پولش کم می شود. و هر کس درهم خود را دو برابر کند بر پولش افزوده شد، و برخی گفتند: درهم در خواب است، و دلیل آن بد است آنچه در راه پول ساخته می شود.

درهمهای برجسته دلیل بر دروغ گفتن است و اندک درهمها سخن و تواتر در امور بزرگ است و در اقامه نمازهای واجب به تنهایی و جدا از جماعت.

هر که درهم شام را بزند، مال و جان می گیرد، و هر که درهم عربی بزند، ضربه می خورد و هر که ببیند درهم می زند شاعر است و هر که درهم را زیر پایش بگذارد، مرتد می شود. دین

دینار کاغذی در خواب اثر ابن سیرین

دینار کاغذی در خواب اگر قرمز کهنه باشد دلیل بر دین نیکو و راستگو است و یک دینار پسری خوش چهره است و دینار گنجی است که بینا به پول و خرد به دست می آورد. و شهادت، آنچه به شما داده می شود دلیل بر امانت و نماز است و هر کس دینار خود را به خانه منتقل کند به اندازه ای که ببیند پول می گیرد. برای قول حق تعالی: {پس زنان باردار شایسته هستند} و هر که در دست خود دیناری ببیند، چیزی را به شخصی سپرده است و به آن خیانت کرده است.

ابن سیرین می گفت: دینار علم اکتسابی است یا کتابی که می آید، پس اگر از آن دینار چیزی بیفتد به اندازه پول علم به دست می آورد و دینار پنج است پس پنج نماز و شاید یک دینار باشد. فرزندی خوش اندام بود و آنچه از زیور آلات می پوشیدند برای زنان ستوده است و شاید به فرزندانشان اشاره کنید که مذکر او پسر و مؤنث او زن است و تمام زیورآلات برای مردان مذموم است مگر چیزی که قابل اعتراض نیست

اگر تعداد دینارها مجهول باشد، اگر بیش از چهار تخمین زده شود، چیزی می شنود که کراهت دارد، و آن به اندازه ای است که از کثرت دینار دیده است، و هر که به تعداد دینار دریافت کرده باشد. نماز، این دلیل بر صدقه هایی است که دائماً انجام می دهد و شاید تعداد دینارهایی که در عدد معلوم است، دلیل بر اطاعت او باشد که او همچنان بینایی دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا